Praxis of ORL: Alt dudak kanserli hastalardaki tedavi sonuçları ile tümörün boyutu ve derinliğiyle boyun metastazı arasındaki ilişki | The treatment results of patients with lower lip cancer and the relationship of tumor size and depth with neck metastasis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  18-22
doi: 10.5606/kbbu.2017.47955

Alt dudak kanserli hastalardaki tedavi sonuçları ile tümörün boyutu ve derinliğiyle boyun metastazı arasındaki ilişki

Engin Şengül1, Musa Özbay2, Beyhan Yılmaz3, İsmail Topçu3
1Özel Diyarlife Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
2Özel Genesis Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada alt dudak kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastaların tedavi sonuçları ve tümöre ait faktörler ile boyun metastazı ve tümör nüksü arasındaki ilişki incelendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya, Ocak 2009 - Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde alt dudak kanseri nedeniyle cerrahi uygulanan 35 hasta (31 erkek, 4 kadın; ort. yaş 58.2 yıl; dağılım 31-81 yıl) dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, muayene ve klinik bulguları, uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri, histopatolojik tanı sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Tümör boyutu ve derinliği ile boyun metastazı ve tümör nüksü arasındaki ilişki incelenirken sınır değer olarak tümör boyutu 20 mm, derinliği ise 0.6 mm alındı. İstatistiksel analizde p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların yedisinde boyun metastazı, beşinde ise cerrahi sonrası nüks tespit edildi. Ek olarak hastaların üçü takip döneminde öldü. Tümör boyutu ≤20 mm olan 20 hastanın birinde boyun metastazı vardı. Bununla birlikte tümör boyutu >20 mm olan 15 hastanın altısında boyun metastazı vardı. Tümör derinliği ≤0.6 mm olan 19 hastanın birinde boyun metastazı tespit edildi. Tümör derinliği >0.6 mm olan 16 hastanın altısında boyun metastazı vardı. Yapılan istatistiksel analizde hem tümör derinliğinin hem de tümör boyutunun boyun metastaz riskini anlamlı oranda artırdığı bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Tümörün boyutunun yanında derinliğinin artışı da boyun metastazı olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle tümörün boyutu ve derinliğinin, boyun diseksiyonuna karar vermede belirleyici rol oynayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Dudak yassı hücreli karsinomu, boyun diseksiyonu; boyun metastazı; cerrahi.


The treatment results of patients with lower lip cancer and the relationship of tumor size and depth with neck metastasis

Engin Şengül1, Musa Özbay2, Beyhan Yılmaz3, İsmail Topçu3
1Department Of Otolaryngology, Special Diyarlife Hospital, Diyarbakir
2Department Of Otolaryngology, Special Genesis Hospital, Diyarbakir
3Department Of Otolaryngology, Dicle University, Faculty Of Medicine, Diyarbakir

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the treatment results and the relationship of tumor size and depth with neck metastasis in patients who were operated for lower lip cancer.
METHODS: Thirty-five patients (31 males, 4 females; mean age 58.2 years; range 31 to 81 years), who were operated in our clinic due to lower lip cancer between January 2009 and January 2016, were included in this study. The demographic features, examination and clinical findings, performed surgical treatment techniques and histopathological diagnostic results of the patients were evaluated retrospectively. Twenty millimeter for tumor size and 0.6 mm for depth were taken as the limit values during the evaluation of the relationship of tumor size and depth with neck metastasis. P value below 0.05 (p<0.05) was taken as significant in the statistical analysis.
RESULTS: We identified cervical neck metastasis in seven and postoperative recurrences in five patients. In addition, three of them died during the follow-up period. One of the 20 patients with tumor size ≤20 mm had neck metastasis. However, six of the 15 patients with a tumor size >20 mm had neck metastasis. One of the 19 patients with tumor depth ≤0.6 mm had neck metastasis. However, six of the 16 patients with tumor depth >0.6 mm had neck metastasis. In statistical analysis, we found that both the tumor size and depth significantly increases the risk of neck metastasis (p<0.05).
CONCLUSION: Increase in tumor size as well as tumor depth increases the risk of neck metastasis. Therefore, we suggest tumor size and depth have a vital role in deciding neck dissection in lower lip cancers.

Key words: Lip squamous cell carcinoma, neck dissection; neck metastasis; surgery.


Engin Şengül, Musa Özbay, Beyhan Yılmaz, İsmail Topçu. The treatment results of patients with lower lip cancer and the relationship of tumor size and depth with neck metastasis. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Engin Şengül, Türkiye: drenginsengul@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce