Praxis of ORL: The biochemical and hematological parameters of patients with acoustic trauma caused by gunshot noise | Silah sesi nedeniyle akustik travma geçiren hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  18-22
doi: 10.5606/kbbu.2014.47965

The biochemical and hematological parameters of patients with acoustic trauma caused by gunshot noise

Murat Salihoglu1, Onuralp Kurt2, Aytug Altundag3, Melih Cayonu4
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hasatanesi, Kulak Burun Boğaz A.b.d., İstanbul, Türkiye
2Erzincan Asker Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Erzincan, Türkiye
3İstanbul Cerrahi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Amasya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Amasya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada silah sesi nedeniyle akustik travmaya bağlı işitme kaybı oluşan hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Elli bir erkek katılımcı (ort. yaş 23.1±3.4 yıl; dağılım, 21-36 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. Akustik travma grubu ateşli silah eğitimi sonrası işitme kaybı gelişen 25 hastadan oluştu. Buna karşılık aynı ateşli silah eğitimi sonrası işitme kaybı veya tinnitus yakınması olmayan katılımcılar arasından rastgele sağlıklı kontroller seçildi (n=26). Çalışma ve kontrol grupları, biyokimyasal ve hematolojik parametreler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sağlıklı kontrollere kıyasla serum folat ve B12 vitamin düzeyleri akustik travma hastalarında azaldı (sırasıyla, p<0.001 ve p=0.04). Homosistein düzeyleri, kontrol grubuna kıyasla, akustik travma hastalarında anlamlı düzeyde arttı (p<0.001). Aktive parsiyel tromboplastin zamanı akustik travma hastalarında sağlıklı kontrollerden anlamlı derecede daha kısaydı (p<0.001).
SONUÇ: Serum folat, vitamin B12 ve homosistein düzeylerindeki değişimler akustik travma patofizyolojik mekanizmasına, en azından kısmen, katkıda bulunabilir. Bu nedenle, bu parametreler akustik travma kaynaklı işitme kaybı olan hastalarda araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akustik travma, folat; homosistein; sensörinöral işitme kaybı; B12 vitamini.


Silah sesi nedeniyle akustik travma geçiren hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri

Murat Salihoglu1, Onuralp Kurt2, Aytug Altundag3, Melih Cayonu4
1Gata Haydarpaşa Training Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey.
2Erzincan Military Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Erzincan, Turkey
3Istanbul Surgery Hospital, Division Of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey
4Amasya University Training And Research Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Amasya, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to evaluate the biochemical and hematologic parameters of patients with acoustic trauma-induced hearing loss caused by gunshot noise.
METHODS: Fifty one male participants (23.1±3.4 years; range 21 to 36 years) were included in the study. The acoustic trauma group was constituted of 25 patients admitted with hearing loss after the firearm training. Whereas the healthy controls were selected randomly from the participants (n=26) without any complaint of hearing loss or tinnitus after the same firearm training. The biochemical and hematological parameters were compared between the study and control groups.
RESULTS: Serum folate and vitamin B12 levels were decreased in patients with acoustic trauma compared to healthy controls (p<0.001 and p=0.04, respectively). Homocysteine levels were significantly increased in patients with acoustic trauma than the control group (p<0.001). Activated partial thromboplastin time was significantly shorter in patients with acoustic trauma than healthy controls (p<0.001).
CONCLUSION: The changes in folate, vitamin B12, and homocysteine levels may contribute, in part at least, to the pathophysiological mechanism of acoustic trauma. Therefore, these parameters should be investigated in patients with acoustic trauma-induced hearing loss.

Key words: Acoustic trauma, folate; homocysteine; sensorineural hearing loss; vitamin B12.


Murat Salihoglu, Onuralp Kurt, Aytug Altundag, Melih Cayonu. Silah sesi nedeniyle akustik travma geçiren hastaların biyokimyasal ve hematolojik parametreleri. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Aytug Altundag, Türkiye: aaltundagkbb@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce