Praxis of ORL: Kronik efüzyonlu otitis mediada rekürren ventilasyon tüpü uygulaması için risk faktörleri nelerdir? | What are the risk factors for recurrent ventilation tube administration in otitis media with chronic effusion?
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  25-29
doi: 10.5606/kbbu.2019.49091

Kronik efüzyonlu otitis mediada rekürren ventilasyon tüpü uygulaması için risk faktörleri nelerdir?

Bilge Türk, Arzu Yasemin Korkut, Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tek sefer ventilasyon tüpü (VT) ile tedavi edilen ve rekürren VT uygulanan hastaların sosyodemografik özellikleri ve atopi durumları karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2015 - Mart 2017 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kliniği’nde kronik efüzyonlu otitis media nedeniyle VT cerrahisi uygulanmış 97 hastanın verileri incelendi. Tek sefer VT cerrahisi uygulanan hastalar (n=49; 25 erkek, 24 kadın; ort. yaş 6.3±3 yıl; dağılım, 2-13 yıl) grup 1 ve rekürren VT cerrahisi uygulanan hastalar (n=48; 27 erkek, 21 kadın; ort. yaş 9±3 yıl; dağılım, 4-15 yıl) grup 2 olarak belirlendi. Tüm hastaların kulak burun boğaz muayeneleri yapıldı ve ameliyat notları, VT çeşitleri, tüpün kalma süresi, komorbid hastalıkları, sosyodemografik özellikleri ve atopi durumları sorgulandı. Hastalara deri prick testi uygulandı. Her iki grubun verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 2’nin yaş ortalaması grup 1’e kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (p<0.001). Grup 2’de atopi ve pozitif deri prick testi oranları istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek iken (sırasıyla, p=0.017 ve p=0.032), evde yaşayan kişi sayısı ortalaması istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü (p=0.016). Grupların evdeki oda sayısı ortalamaları, ev hayvanı sahibi olmaları ve evdeki sigara içilme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.
SONUÇ: Kronik efüzyonlu otitis medianın cerrahi tedavisinde VT uygulanırken hastanın sosyodemografik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Atopisi ve pozitif deri prick testi olan hastalara rekürren hastalık riski altında oldukları bilgisi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alerji, atopi; kronik efüzyonlu otitis media; ventilasyon tüpü.


What are the risk factors for recurrent ventilation tube administration in otitis media with chronic effusion?

Bilge Türk, Arzu Yasemin Korkut, Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut
Department Of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the sociodemographic characteristics and atopy conditions in patients who were treated with single ventilation tube (VT) and those who underwent recurrent VT.
METHODS: Data of 97 patients who underwent VT surgery for otitis media with chronic effusion between January 2015 and March 2017 in the Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Clinic of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital were examined. Patients who underwent single VT surgery (n=49; 25 males, 24 females; mean age 6.3±3 years; range, 2 to 13 years) were identified as group 1 and patients who underwent recurrent VT surgery (n=48; 27 males, 21 females; mean age 9±3 years; range, 4 to 15 years) were identified as group 2. All patients’ otorhinolaryngological examinations were performed and operative notes, VT types, duration of tube stay, comorbid diseases, sociodemographic characteristics and atopy conditions were questioned. Patients were applied skin prick test. Data of both groups were compared statistically.
RESULTS: Mean age of group 2 was statistically significantly higher compared to group 1 (p<0.001). While atopy and positive skin prick test rates were statistically significantly higher in group 2 (p=0.017 and p=0.032, respectively), mean number of people living at home was statistically significantly lower (p=0.016). No statistically significant difference was detected between groups’ mean numbers of rooms at home, having a pet, or smoking rates at home.
CONCLUSION: While applying VT in the surgical treatment of otitis media with chronic effusion, sociodemographic characteristics of the patient should be considered. Patients with atopy and positive skin prick test should be informed that they are at risk for recurrent disease.

Key words: Allergy, atopy; chronic otitis media with effusion; ventilation tube.


Bilge Türk, Arzu Yasemin Korkut, Pınar Soytaş, Kerem Sami Kaya, Suat Turgut. What are the risk factors for recurrent ventilation tube administration in otitis media with chronic effusion?. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 25-29

Sorumlu Yazar: Bilge Türk, Türkiye: drbilgeturk@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce