Praxis of ORL: Okul çağı çocuklarda işitme tarama programı sonuçlarımız | Our results of the school-age hearing screening program
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 1  18-22
doi: 10.5606/kbbu.2023.49358

Okul çağı çocuklarda işitme tarama programı sonuçlarımız

Mehmet Akif Alan, Ekrem Özsöz
Department of Otolaryngology, Konya City Hospital, Konya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada bölgemizde okul çağındaki çocuklara uygulanan işitme taraması programının sonuçları ve etiyolojileri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasında 6073 ilkokul birinci sınıf öğrencisinin (2915 erkek, 3158 kadın; ort. yaş: 75.6±3.9 ay; dağılım, 66-84 ay) okul çağı işitme taraması odyometri sonuçları Sağlık Bakanlığı Ulusal İşitme Tarama Programı veri tabanından geriye dönük olarak tarandı. İşitme taraması başarısızlığı veya risk faktörleri nedeniyle sevk edilen çocukların verileri de taranarak çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Tarama odyometrisi yapılan 6073 birinci sınıf öğrencisinin 183’ü (%3) testte başarısız olma veya risk faktörleri nedeniyle kulak burun boğaz uzmanına yönlendirildi. Yönlendirilen 183 çocuktan 74’ünde (%40.5) gömülü kulak kiri ve 48’inde (%26.5) efüzyonlu otitis media vardı. Altmış bir (%33) çocuğun kontrol odyometri testleri normaldi. Cinsiyetler arasında sevk etme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. İşitme kaybı olan çocukların hepsinde işitme kaybı tipi iletim tipi işitme kaybıydı.
SONUÇ: Gömülü kulak kiri kolayca önlenebilir bir neden olmasına rağmen tedavi edilmediğinde akademik performansı, konuşma ve dil gelişimini olumsuz etkiler. Önlenebilir ve tedavi edilebilir işitme kaybının okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda yüksek olması ve çalışmamızda gözlemlenmemekle birlikte bu yaş gruplarında edinilmiş sensörinöral işitme kaybı prevalansı işitme tarama programlarının önemini ve yaygınlaştırılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, işitme kaybı, işitme taraması, okul çağı çocuklar.


Our results of the school-age hearing screening program

Mehmet Akif Alan, Ekrem Özsöz
Konya City Hospital, Department o Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Konya, Türkiye

OBJECTIVE: This study evaluated the results of the hearing screening program in school-age children in our region and their etiologies.
METHODS: The school-age hearing screening audiometry results of 6,073 first-year primary school students (2,915 males, 3,158 females; mean age: 75.6±3.9 months; range, 66 to 84 months) performed between January 2019 and March 2020 were retrospectively scanned from the Ministry of Health National Hearing Screening Program database. The data of children who were referred due to hearing screening failure or risk factors were also scanned and included in the study.
RESULTS: One hundred eighty-three (3%) of the 6,073 first-year students who underwent screening audiometry were referred to an otolaryngologist due to failing the test or risk factors. Of the 183 referred children, 74 (40.5%) had impacted cerumen, and 48 (26.5%) had otitis media with effusion. Control audiometry tests of 61 (33%) children were normal. No statistically significant difference was observed in referral rates between the sexes. The hearing loss type was conductive hearing loss in all children with hearing loss.
CONCLUSION: Although impacted cerumen is an easily preventable cause, it negatively affects academic performance, speech, and language development when left untreated. The high incidence of preventable and treatable hearing loss in preschool and school-age children and, although not observed in our study, the prevalence of acquired sensorineural hearing loss in these age groups shows the importance of hearing screening programs and the need for widespread use.

Key words: Child, hearing loss, hearing screening, school-age children.


Mehmet Akif Alan, Ekrem Özsöz. Our results of the school-age hearing screening program. Praxis of ORL. 2023; 11(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Alan, Türkiye: makifalannn@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce