Praxis of ORL: Hipertrofik ve atrofik tonsillerde vasküler yapıların histopatolojik olarak incelenmesi | Histopathological analysis of vascular structures in hypertrophic and atrophic tonsils
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  102-106
doi: 10.5606/kbbu.2014.49368

Hipertrofik ve atrofik tonsillerde vasküler yapıların histopatolojik olarak incelenmesi

Hande Ezerarslan1, Mustafa Mert Başaran1, Egemen Akıncıoğlu2, Güçlü Kaan Beriat1, Sefa Kaya1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada tıkayıcı tonsil hipertrofisi veya kronik tonsilit nedeniyle tonsillektomi yapılan hastaların tonsil spesimenleri histolojik olarak incelendi ve özellikle vasküler yapılarda histolojik açıdan farklılık olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Kronik tonsilit nedeniyle ameliyat edilen 36 hasta (20 erkek, 16 kız; ort. yaş 14.7±8.4 yıl; dağılım 5-28 yıl) ve üst solunum yolu tıkanıklığına neden olan tonsil hipertrofisi nedeniyle ameliyat edilen 28 hasta (11 erkek, 17 kız; ort. yaş 13.6±7.2 yıl; dağılım 3-29 yıl) olmak üzere toplam 64 hasta ve 128 tonsil dokusu çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesinde hastaların tonsil boyutları Brodsky sınıflandırmasına göre derecelendirildi. Ameliyat sırasında tonsil yüzeyinde dilate damar varlığı, gerektiyse suturasyon sayısı ve yeri, hemoraji miktarı, ameliyat süreleri ve çıkarılan tonsil spesimenlerinin volümü kaydedildi. Tonsillektomi spesimenleri hematoksilen eosin ile boyandı. Tonsil dokusu yüzey epiteli, stroma, kriptler ve vasküler yapılar değerlendirildi.
BULGULAR: Tıkayıcı tonsil hipertrofisi olan hastaların tonsillektomi materyalinin volümü anlamlı şekilde arttı (p<0.05). Ayrıca, damar sayısı hipertrofik tonsillerde anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0.05). Ancak arteriyel endotel duvar kalınlaşması ve ameliyat sırası hemoraji miktarları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
SONUÇ: Hipertrofik tonsillerde vasküler yapıların sayısı kronik tonsilit grubuna göre daha fazlaydı ve vasküler yapılar sıklıkla interfoliküler alanda yoğunlaştı.

Anahtar Kelimeler: Kronik tonsilit, histopatoloji; hipertrofi; palatin tonsil.


Histopathological analysis of vascular structures in hypertrophic and atrophic tonsils

Hande Ezerarslan1, Mustafa Mert Başaran1, Egemen Akıncıoğlu2, Güçlü Kaan Beriat1, Sefa Kaya1
1Department Of Otorhinolaryngology, Ufuk University, Ankara
2Department Of Pathology, Ufuk University, Ankara

OBJECTIVE: This study aims to histologically analyze the tonsil specimens of patients who were performed tonsillectomy due to obstructive tonsillar hypertrophy or chronic tonsillitis, and investigate the presence of any histological differences particularly in vascular structures.
METHODS: A total of 64 patients including 36 patients (20 males, 16 females; mean age 14.7±8.4 years; range 5 to 28 years) who were operated due to chronic tonsillitis, 28 patients (11 males, 17 females; mean age 13.6±7.2 years; range 3 to 29 years) who were operated due to tonsillar hypertrophy which causes upper airway obstruction, and 128 tonsil tissues were included. Patients’ tonsil sizes were graded preoperatively according to Brodsky classification. Presence of any dilated artery on tonsil surface, number of suturations and their locations (if required), amount of hemorrhage, durations of operations, and volumes of excised tonsil specimens were recorded perioperatively. Tonsillectomy specimens were stained with hematoxilen eosine. Tonsil tissue surface epitelium, stroma, crypta, and vascular structures were evaluated.
RESULTS: Volume of tonsillectomy materials of patients with obstructive tonsillar hypertrophy significantly increased (p<0.05). Also, the number of arteries was significantly higher in hypertrophic tonsils (p<0.05). However, no statistically significant difference was detected between the two groups in terms of arterial endothelial wall thickness and amount of perioperative hemorrhage.
CONCLUSION: Number of vascular structures in hypertrophic tonsils was higher compared to the chronic tonsillitis group, and vascular structures often concentrated in the interfollicular area.

Key words: Chronic tonsillitis, histopathology; hypertrophy; palatine tonsil.


Hande Ezerarslan, Mustafa Mert Başaran, Egemen Akıncıoğlu, Güçlü Kaan Beriat, Sefa Kaya. Histopathological analysis of vascular structures in hypertrophic and atrophic tonsils. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 102-106

Sorumlu Yazar: Mustafa Mert Başaran, Türkiye: mbasaran88@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce