Praxis of ORL: Çocuklarda alerjik rinit ve alerjik olmayan rinitin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması | Comparing the effects of allergic rhinitis and non-allergic rhinitis on quality of life in children
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  132-136
doi: 10.5606/kbbu.2020.50251

Çocuklarda alerjik rinit ve alerjik olmayan rinitin yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Serap Şahin Önder, Fatih Savran, Aslı Şahin Yılmaz
SBÜ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada alerjik rinit (AR) ve alerjik olmayan rinit (AOR) tanısı konulan hastalarda Pediatrik Rinokonjunktivit Yaşam Kalitesi Anketi (PRQLQ) kullanılarak yaşam kalitesi değerlendirildi ve bu hastalıkların yaşam kalitesi üzerindeki etkileri belirlendi.
YÖNTEMLER: Bu prospektif çalışma Mart 2019 - Nisan 2020 tarihleri arasında 90 pediatrik hasta (54 erkek, 36 kız; ort. yaş 10.0±2.5 yıl; dağılım 6-15 yıl) üzerinde yapıldı. Hastalar üç grupta incelendi. Kontrol grubunda kronik rinit semptomları olmayıp deri prick testi (DPT) negatif olan 22 çocuk vardı. AOR grubunda öyküsünde kronik rinit semptomları olup DPT negatif olan ve enfeksiyöz rinit belirtileri olmayan 17 çocuk vardı. AR grubunda öyküsünde kronik rinit semptomları olup enfeksiyöz rinit belirtileri olmayan ve DPT pozitif olan 51 çocuk vardı. Tüm hastalara Total Nazal Semptom Skoru (TNSS) ve PRQLQ uygulanarak gruplar arasında bu parametreler açısından farklılık olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Alerjik rinit grubunda AOR grubuna göre burun kaşıntısı ve hapşırık gibi semptom skorları ve TNSS istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla, p=0.003, p=0.001 ve p=0.003). Her iki grup arasında burun akıntısı ve tıkanıklığı semptomları açısından anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0.472 ve p=0.743). AR ve AOR grubunda total yaşam kalitesi skorları ve alt grup skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yokken kontrol grubunda diğer iki gruba göre total yaşam kalitesi skoru ve alt grup skorları ayrı ayrı karşılaştırıldığında dört parametre de istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0.001).
SONUÇ: Çalışmamızda, AR’de hapşırık ve burun kaşıntısı yakınmaları ön planda olmasına rağmen burun akıntısı ve tıkanıklığı gibi yakınmalar AOR ile aynı oranda görüldü. Bununla birlikte, AOR yaşam kalitesini AR kadar olumsuz etkiledi.

Anahtar Kelimeler: Allergic rhinitis, nasal symptom score, non-allergic rhinitis, quality of life


Comparing the effects of allergic rhinitis and non-allergic rhinitis on quality of life in children

Serap Şahin Önder, Fatih Savran, Aslı Şahin Yılmaz
Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the quality of life in patients diagnosed with allergic rhinitis (AR) and non-allergic rhinitis (NAR) using the Pediatric Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (PRQLQ) and to determine the effects these diseases on quality of life.
METHODS: The prospective study was performed on 90 pediatric patients (54 males, 36 females; mean age 10.0±2.5 years; range 6 to 15 years) between March 2019 and April 2020. Patients were examined in three groups. Control group consisted of 22 children who had no symptoms of chronic rhinitis but had negative skin prick test (SPT). In the NAR group, there were 17 children with a history of symptoms of chronic rhinitis who had negative SPT and had no signs of infective rhinitis. AR group comprised 51 children with a history of symptoms of chronic rhinitis who had positive SPT and no signs of infective rhinitis. All patients were performed the Total Nasal Symptom Score (TNSS) and the PRQLQ to investigate whether there was a difference between groups in terms of these parameters.
RESULTS: Symptom scores such as nasal itching and sneezing and TNSS were statistically significantly higher in AR group compared to NAR group (p=0.003, p=0.001 and p=0.003, respectively). No significant difference was detected between the two groups regarding nasal discharge and congestion symptoms (p=0.472 and p=0.743, respectively). While there was no statistically significant difference in total quality of life scores and subgroup scores in AR and NAR groups, all four parameters were statistically significantly lower when total quality of life score and subgroup scores in the control group were compared separately according to the other two groups (p<0.001).
CONCLUSION: In our study, although complaints of sneezing and nasal itching were prominent in AR, complaints of nasal discharge and congestion were observed at the same rate as in NAR. However, NAR negatively affected quality of life as much as AR.

Key words: Alerjik rinit, nazal semptom skoru, alerjik olmayan rinit, yaşam kalitesi


Serap Şahin Önder, Fatih Savran, Aslı Şahin Yılmaz. Comparing the effects of allergic rhinitis and non-allergic rhinitis on quality of life in children. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 132-136

Sorumlu Yazar: Serap Şahin Önder, Türkiye: serapsahinonder@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce