Praxis of ORL: Alanya ilçesi ve çevresindeki Güney Akdeniz bölgesinde alerjik rinit semptomları ile başvuran hastalarda deri prick testi sonuçlarımız | Our skin prick test results in patients who applied with allergic rhinitis symptoms in Alanya district and its surrounding South Mediterranean area
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  17-21
doi: 10.5606/kbbu.2020.51422

Alanya ilçesi ve çevresindeki Güney Akdeniz bölgesinde alerjik rinit semptomları ile başvuran hastalarda deri prick testi sonuçlarımız

Caner Şahin
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Alanya ilçesi ve çevresinde pediatrik ve yetişkin gruplarda alerjik rinit semptomları olan hastalarda deri prick testi sonuçları araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Ocak 2017 - Aralık 2018 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi’ne burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve kaşıntı yakınmaları ile başvuran, alerjik rinit ön tanısı ile deri prick testi uygulanan 460 hasta (242 erkek, 216 kadın) dahil edildi. Hastaların 258’i (130 erkek, 128 kadın) 18 yaş altı, 202’si (112 erkek, 88 kadın) ise 18 yaş ve üzeri yaş grubunda idi.
BULGULAR: Çalışma grubunun yaş ortalaması 32±0.6 idi.Pediatrik hastaların 114’ünde (%44), yetişkin hastaların ise 78’inde (%48) prick testi pozitif idi. Pediatrik ve yetişkin gruplar arasında en az bir alerjene hassasiyet olarak değerlendirilen prick testi pozitifliği açısından anlamlı farklılık yoktu (p=0.67). Her iki grupta istatistiksel olarak en fazla ev tozu alerjisi görüldü. Yetişkin grupta hamam böceği, ağaç poleni ve zeytin ağacı alerjisi bakımından pediatrik gruba göre daha fazla prick testi pozitifliği izlendi. Sıcaklık ve nemin yüksek olduğu bölgemizde her iki grupta ev tozu akarı, hamam böceği ve küf alerjisi ot/ağaç alerjisine göre daha fazla idi.
SONUÇ: Çevresel maruziyet süresi uzadıkça alerji prevelansının artması çevresel etkenlerin alerjik hastalıklar üzerindeki etkisini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjen, alerjik rinit, deri prick testi.


Our skin prick test results in patients who applied with allergic rhinitis symptoms in Alanya district and its surrounding South Mediterranean area

Caner Şahin
Department of Otolaryngology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the skin prick test results in pediatric and adult groups with allergic rhinitis symptoms in Alanya district and its vicinity.
METHODS: The study included 460 patients (242 males, 216 females) who applied to Alanya Alaaddin Keykubat University Hospital due to complaints of nasal discharge, nasal congestion and pruritus between January 2017 and December 2018 and were administered skin prick test with a pre-diagnosis of allergic rhinitis. Of the patients, 258 (130 males, 128 females) were in the below 18 years while 202 (112 males, 88 females) were in the 18 years and above 18 years age groups.
RESULTS: Age of the study group was 32±0.6. Prick test was positive in 114 (44%) pediatric patients while it was positive in 78 (48%) adult patients. There was no significant difference between the pediatric and adult groups in terms of prick test positivity that was evaluated as sensitivity to at least one allergen (p=0.67). In both groups, house dust allergy was observed the most statistically. In the adult group, more prick test positivity was observed in terms of cockroach, tree pollen and olive tree allergies compared to the pediatric group. In our region where temperature and humidity are high, house dust mite, cockroach and mold allergies were more than herb/tree allergy in both groups.
CONCLUSION: The increase in allergy prevalence as the duration of environmental exposure is prolonged shows the effect of environmental factors on allergic diseases.

Key words: Allergen, allergic rhinitis, skin prick test.


Caner Şahin. Our skin prick test results in patients who applied with allergic rhinitis symptoms in Alanya district and its surrounding South Mediterranean area. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Caner Şahin, Türkiye: drcaner2001@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce