Praxis of ORL: Fasiyal sinir kemik kanal defekti ile orta kulak patolojileri arasındaki ilişki | The relationship between facial nerve bony canal defect and middle ear pathologies
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 1  11-16
doi: 10.5606/kbbu.2018.51423

Fasiyal sinir kemik kanal defekti ile orta kulak patolojileri arasındaki ilişki

Sultan Bişkin1, Duygu Erdem2, Ergin Bilgin2
1Reyap Hastanesi,kulak Burun Boğaz Kliniği,i İstanbul, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada fasiyal sinir kemik kanal defekti ile orta kulak patolojileri arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 282 timpanomastoidektomi uygulanan toplam 262 hasta (144 erkek, 118 kadın; ort. yaş 39 yıl; dağılım, 12-72 yıl) dahil edildi. Hastaların ameliyat sırası elde edilen kemikçik zincir defektleri, dış kulak yolu posterior kanal defektleri, skutum defektleri, otik kapsül defektleri, orta fossa kemik defektleri, petröz apeks defektleri, lateral sinüs duvarı defektleri, revizyon cerrahi durumları ve kanal wall down/kanal wall up cerrahi tipleri kaydedildi. Fasiyal sinir kemik kanal defekti olan hastalarda kemik defektleri büyüklüğüne göre kaydedildi. Kemik defektleri ve patolojik defektler arasında bağlantı olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi. Kemik defektlerinin büyüklüğü patolojik tanılarına göre gruplandırıldı.
BULGULAR: Fasiyal sinir kemik kanal defekti aşağıdaki durumlarda daha olası idi: Ameliyat sırası kolestetaom varlığı, dış kulak kanalı posterior duvar defekti varlığı, skutum erozyonu varlığı, kemikçiklerin herhangi birinin tam yokluğu veya defektli malleus varlığı, kanal wall down cerrahisi gerekliliği ve lateral semisirküler kanal fistülü varlığı. Granüler otitlerde fasiyal sinir kemik kanal defekti daha büyük idi.
SONUÇ: Ameliyat öncesi ve sırasında orta kulakta saptanan kemikçik zincir defektleri, otik kapsül defektleri, histopatolojik tanı ve orta kulak duvarı defektleri fasiyal sinir kemik kanal defektleri hakkında bilgi vericidir.

Anahtar Kelimeler: Kemik defekti, kronik otitis media; fasiyal sinir; insidans.


The relationship between facial nerve bony canal defect and middle ear pathologies

Sultan Bişkin1, Duygu Erdem2, Ergin Bilgin2
1Department Of Otorhinolaryngology, Reyap Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the relationship between facial nerve bony canal defect and middle ear pathologies.
METHODS: The study included a total of 262 patients (144 males, 118 females; mean age 39 years; range, 12 to 72 years) who were performed 282 tympanomastoidectomies. Patients’ intraoperatively obtained ossicular bone defects, external ear canal posterior canal defects, scutum defects, otic capsule defects, middle fossa bone defects, petrous apex defects, lateral sinus wall defects, revision surgery statuses, and canal wall down/canal wall up surgery types were recorded. Bone defects were noted according to size in patients with facial nerve bony canal defect. Presence of any connection between bone defects and pathological defects was statistically evaluated. Size of bone defects were grouped according to their pathological diagnosis.
RESULTS: Facial nerve bony canal defect was more likely in the following conditions: presence of intraoperative cholesteatoma, presence of external ear canal posterior wall defect, presence of scutum erosion, complete absence of any of the ossicles or presence of defected malleus, canal wall down surgery requirement, or presence of lateral semicircular canal fistula. Facial nerve bony canal defect was larger in granular otitides.
CONCLUSION: Pre- and intraoperatively detected ossicular bone defects, otic capsule defects, histopathological diagnosis, and middle ear wall defects are informative about facial nerve bony canal defects.

Key words: Bone defect, chronic otitis media; facial nerve; incidance.


Sultan Bişkin, Duygu Erdem, Ergin Bilgin. The relationship between facial nerve bony canal defect and middle ear pathologies. Praxis of ORL. 2018; 6(1): 11-16

Sorumlu Yazar: Sultan Bişkin, Türkiye: drsultanbiskin@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce