Praxis of ORL: Pozisyonel obstrüktif uyku apne hipopne sendromunda hasta profili | Patient profile in positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  19-24
doi: 10.5606/kbbu.2019.52244

Pozisyonel obstrüktif uyku apne hipopne sendromunda hasta profili

Ahmet Volkan Sunter1, Ela Araz Server1, Özgür Yiğit1, Özlem Önerci Çelebi1, Muhammet Yıldız2, Özlem Uzman3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Rize Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Rize, Türkiye
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada obstrüktif uyku apne hipopne sendromu (OUAHS) olan hasta nüfusunda pozisyonel OUAHS (P-OUAHS) insidansı ve hasta profili araştırıldı.
YÖNTEMLER: Uyku laboratuvarında Ocak 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında polisomnografi (PSG) testi yapılan 161 hastanın (134 erkek, 27 kadın; ort. yaş 49 yıl; dağılım, 32-65 yıl) dosyaları retrospektif olarak tarandı. Cinsiyet, yaş, boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKİ), boyun çevresi ölçümleri ve PSG testi verileri kaydedildi. Hastalar P-OUAHS ve non-pozisyonel OUAHS (NonP-OUAHS) olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Pozisyonel OUAHS hastaları OUAHS tanısı konulan tüm hastaların %41.6’sını oluşturdu. P-OUAHS grubunun kadın cinsiyet oranı NonP-OUAHS grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü (%6’ya karşı %24.5; p=0.002). P-OUAHS grubunun VKİ ortalaması NonP-OUAHS grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü (p=0.002). Gruplar arasında boyun çevresi ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.708). Apne hipopne indeksi (AHİ) ortalaması P-OUAHS grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü (p<0.001).
SONUÇ: OUAHS hastalarının %41.6’sı P-OUAHS hastası idi. Pozisyonel OUAHS hastalarının VKİ ve AHİ değerleri NonP-OUAHS hastalarından daha düşüktü.

Anahtar Kelimeler: Apne hipopne indeksi, vücut kitle indeksi; polisomnografi; pozisyonel obstrüktif uyku apne hipopne sendromu.


Patient profile in positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome

Ahmet Volkan Sunter1, Ela Araz Server1, Özgür Yiğit1, Özlem Önerci Çelebi1, Muhammet Yıldız2, Özlem Uzman3
1Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Rize State Hospital, Rize, Turkey
3Department of Chest Diseases, Istanbul Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the incidence of positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (P-OSAHS) and patient profile in OSAHS patient population.
METHODS: Files of 161 patients (134 males, 27 females; mean age 49 years; range, 32 to 65 years) who underwent polysomnography (PSG) test between January 2016 and December 2017 in a sleep laboratory were retrospectively screened. Gender, age, height, weight, Body Mass Index (BMI), neck circumference measurements and PSG test data were recorded. Patients were divided into two groups as P-OSAHS and non-positional OSAHS (NonP-OSAHS).
RESULTS: Patients with P-OSAHS accounted for 41.6% of all patients diagnosed with OSAHS. The female gender ratio of P-OSAHS group was statistically significantly lower than NonP-OSAHS group (6% vs. 24.5%; p=0.002). Mean BMI of P-OSAHS group was statistically significantly lower than NonP-OSAHS group (p=0.002). No statistically significant difference was detected in the neck circumference averages between the groups (p=0.708). Mean apnea-hypopnea index (AHI) was statistically significantly lower in the P-OSAHS group (p<0.001).
CONCLUSION: Of the OSAHS patients, 41.6% were P-OSAHS patients. The BMI and AHI values of P-OSAHS patients were lower than NonP-OSAHS patients.

Key words: Apnea-hypopnea index, body mass index; polysomnography; positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome.


Ahmet Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Özlem Önerci Çelebi, Muhammet Yıldız, Özlem Uzman. Patient profile in positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Ela Araz Server, Türkiye: serverela@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce