Praxis of ORL: Parsiyel orta konka rezeksiyonunun koku fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi | Evaluation of the effect of partial middle turbinate resection on the olfactory function
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  23-28
doi: 10.5606/kbbu.2017.53215

Parsiyel orta konka rezeksiyonunun koku fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi

Vepa Silapov1, Berna Uslu Coşkun2, Hasan Deniz Tansuker3
1Özel Elitium Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada parsiyel turbinektominin izole, semptomatik iki taraflı konka bülloza hastalarının koku fonksiyonlarına etkisi Sniffin’ Sticks koku testi kullanılarak araştırıldı.
YÖNTEMLER: Eylül 2012 - Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği’nde izole, semptomatik iki taraflı konka bülloza nedeniyle 15 hastaya (3 erkek, 12 kadın ort. yaş 30.0±8.1 yıl; dağılım 18-46 yıl) iki taraflı parsiyel (lateral) turbinektomi ameliyatı uygulandı. Hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ikinci ayda üç aşamalı Sniffin’ Sticks koku testi uygulandı. Koku alma eşik değeri, diskriminasyon değeri, identifikasyon değeri ve bu üç değerin toplamı (total skor) belirlenerek her bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası değerleri kendi arasında karşılaştırıldı. Ayrıca hastalardan koku alma hislerini azalmış, normal veya artmış olarak ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ikinci ayda derecelendirmeleri istendi. Bütün değerler ameliyat öncesi ve sonrası olarak kendi arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Koku testi parametrelerinin ortalama puanları ameliyat sonrasında arttı. Ortalama eşik ve ortalama identifikasyon değerleri yükselmesine rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla, p=0.238 ve p=0.413). Tedavi sonrası ortalama diskriminasyon değeri ve ortalama total skor anlamlı şekilde yükseldi (sırasıyla p=0.005 ve p=0.007). Ameliyat öncesine kıyasla ameliyat sonrası koku alma hissinde olumlu değişim gözlendi.
SONUÇ: Semptomatik konka bülloza olgularında iki taraflı parsiyel turbinektominin hastaların koku fonksiyonlarına olumlu etki yaptığı gösterilmiş olup bu alanda daha geniş hasta popülasyonlu ve daha uzun hasta takip süreli çalışmaların yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, parsiyel turbinektomi; koku fonksiyonu; Sniffin’ Sticks.


Evaluation of the effect of partial middle turbinate resection on the olfactory function

Vepa Silapov1, Berna Uslu Coşkun2, Hasan Deniz Tansuker3
1Department of Otolaryngology, Elitium Surgery Medical Center, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Şişli Etfal Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, Bağcılar Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the effect of partial turbinectomy on the olfactory function of isolated, symptomatic bilateral concha bullosa patients by using Sniffin’ Sticks test.
METHODS: A total of 15 patients (3 males, 12 females; mean age 30.0±8.1 years; range 18 to 46 years) were performed bilateral partial (lateral) turbinectomy due to isolated, symptomatic bilateral concha bullosa at the Department of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery in Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul between September 2012 and February 2013. A three-step Sniffin’ Sticks test was performed before the operation and two months after the operation. The preoperative and postoperative values of odor detection threshold, discrimination value, identification value and the sum of these three values (total score) were determined and the preoperative and postoperative values of each patient were compared amongst themselves. In addition, the patients were asked to grade their sense of smell as decreased, normal, or increased before and two months after the operation. All the data collected before and after the operation were compared for each patient.
RESULTS: The average scores of the smell test parameters increased after the operation. The mean threshold and mean identification scores were increased but the difference was not statistically significant (p=0.238 and p=0.413, respectively). The mean discrimination and mean total scores were statistically significant increased after the treatment (p=0.005 and p=0.007, respectively). We observed a positive change between the pre- and postoperation grades of sense of smell.
CONCLUSION: We demonstrated that bilateral partial turbinectomy has a positive effect on the olfactory functions of patients with symptomatic concha bullosa cases, and we recommend additional studies with larger patient population and longer follow-up periods in this area.

Key words: Concha bullosa, partial turbinectomy; olfactory function; Sniffin’ Sticks.


Vepa Silapov, Berna Uslu Coşkun, Hasan Deniz Tansuker. Evaluation of the effect of partial middle turbinate resection on the olfactory function. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 23-28

Sorumlu Yazar: Hasan Deniz Tansuker, Türkiye: hasandeniztansuker@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce