Praxis of ORL: Geniş timpanik perforasyonlarda fasya ve kıkırdak greft timpanoplasti tekniklerinin karşılaştırılması | A comparison between fascia and cartilage graft tympanoplasty techniques in broad tympanic membrane perforations
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  64-70
doi: 10.5606/kbbu.2019.55265

Geniş timpanik perforasyonlarda fasya ve kıkırdak greft timpanoplasti tekniklerinin karşılaştırılması

Samet Aydemir1, Yaşar Ünlü2, Ibrahim Ketenci2, Mehmet Ilhan Şahin2, Alperen Vural2, Kerem Kökoğlu3
1Polatlı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada subtotal timpanik membran perforasyonlu hastalarda, temporal kas fasya ve kıkırdak greftli timpanoplasti sonuçları karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Ekim 2011-Nisan 2013 tarihleri arasında, inaktif kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti yapılan ve subtotal timpanik membran perforasyonu olan toplam 67 hasta (42 kadın, 25 erkek; ort. yaş 30.1 yıl; dağılım 12-49 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar kıkırdak greft grubu (CGG, n=33) ve fasya greft grubu (FGG, n=34) olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. Ortalama hava eşiği ve ortalama hava-kemik aralığı (ABG) 500, 1000 ve 2000 Hz’de saf ton odyometrisi ile ölçüldü. Başarılı greftleme oranları ve işitme sonuçları gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Takip süresi 12 ay idi. Ameliyat öncesi ortalama saf ton işitme eşiği (PTHT) CGG ve FGG’de sırasıyla 48.9 dB ve 45.88 dB idi. Ameliyat öncesi ortalama ABG, CGG ve FGG’de sırasıyla 29.03 dB ve 30.94 dB idi. Ameliyat sonrası ortalama saf ton işitme kazanımı CGG ve FGG’de sırasıyla 8.96 dB ve 10.5 dB idi. Ameliyat sonrası ortalama ABG, CGG ve FGG’de sırasıyla 6.45 dB ve 9.11 dB idi. Hava-kemik aralığı ve saf ton ortalama skorları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0.51-0.155). Başarılı greftleme oranı CGG ve FGG’de sırasıyla %96.9 (32/33) ve %82.3 (28/34) idi.
SONUÇ: Geniş timpanik membran perforasyonlarında başarılı greftleme oranı FGG’ye kıyasla CGG ile daha yüksek olmakla birlikte, her iki tekniğin işitme sonuçları benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, kıkırdak palisad timpanoplastisi, temporal fasya.


A comparison between fascia and cartilage graft tympanoplasty techniques in broad tympanic membrane perforations

Samet Aydemir1, Yaşar Ünlü2, Ibrahim Ketenci2, Mehmet Ilhan Şahin2, Alperen Vural2, Kerem Kökoğlu3
1Department of Otolaryngology, Polatlı State Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Otolaryngology, Hatice-Muammer Kocatürk State Hospital, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the results of temporal muscle fascia and cartilage graft tympanoplasty operations in patients with subtotal tympanic membrane perforations.
METHODS: Between October 2011 and April 2013, a total of 67 patients (42 females, 25 males; mean age 30.1 years; range, 12 to 49 years) who underwent tympanoplasty due to inactive chronic otitis media and who had subtotal tympanic membrane perforation were included in this study. The patients were randomly divided into two groups as the cartilage graft group (CGG, n=33) and the fascia graft group (FGG, n=34). The mean air thresholds and mean air-bone gap (ABG) at 500, 1,000, and 2,000 Hz were measured by pure tone audiometry. Successful engraftment ratios and hearing outcomes were compared between the groups.
RESULTS: The duration of follow-up was 12 months. The mean preoperative pure tone hearing threshold (PTHT) in CGG and FGG were 48.9 dB and 45.88 dB, respectively. The mean preoperative ABG in CGG and FGG were 29.03 dB and 30.94 dB, respectively. The mean postoperative pure tone hearing gain in CGG and FGG were 8.96 dB and 10.5 dB, respectively. The mean postoperative ABG in CGG and FGG were 6.45 dB and 9.11 dB, respectively. There was no significant difference between the two techniques in terms of the ABG and pure tone average scores (p=0.51-0.155). Successful engraftment ratio in CGG and FGG were 96.9% (32/33) and 82.3% (28/34), respectively.
CONCLUSION: Although successful engraftment ratio in CGG is higher than FGG in broad tympanic membrane perforations, both techniques yield similar hearing outcomes.

Key words: Chronic otitis media, cartilage palisade tympanoplasty, temporalis fascia.


Samet Aydemir, Yaşar Ünlü, Ibrahim Ketenci, Mehmet Ilhan Şahin, Alperen Vural, Kerem Kökoğlu. A comparison between fascia and cartilage graft tympanoplasty techniques in broad tympanic membrane perforations. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 64-70

Sorumlu Yazar: Kerem Kökoğlu, Türkiye: dr.kokoglu@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce