Praxis of ORL: Larenks karsinomu cerrahisinde cerrahi marjinlerin önemi | Substantiality of surgical margins in laryngeal carcinoma surgery
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  1-11
doi: 10.5606/kbbu.2019.56987

Larenks karsinomu cerrahisinde cerrahi marjinlerin önemi

Zeki Tolga Bilece1, Hasan Emre Koçak1, Sedat Rüzgar2, Yazgı Köy3, Şule Özsoy3, Mehmet Faruk Oktay2
1Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada cerrahi marjinlere milimetrik tümör mesafelerinin larenks kanserlerinde nüks ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışma Ocak 2009 - Aralık 2015 tarihleri arasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniğinde yapıldı ve total veya parsiyel larenjektomi sonrası düzenli takip edilen 159 hasta (156 erkek, 3 kadın; ort. yaş 60.1±9.5 yıl; dağılım, 38-87 yıl) dahil edildi. Kordektomi veya kurtarma larenjektomisi uygulanan, herhangi bir cerrahi işlem uygulanmayan veya takip muayenelerine gelmeyen 83 hasta çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 58±20.8 ay (dağılım, 36-85 ay) idi. On dört hastada (8.8%) cerrahi marjinlerde tümör tutulumu saptandı. Cerrahi marjinler temiz olarak bildirildiğinde, tümörler söz konusu marjinlere ortalama 4.3±4.7 mm (dağılım, 1-30 mm) mesafede idi. Takiplerde, 21 hastaya nüks tanısı konuldu. Nüks olan ve olmayan hasta grupları karşılaştırıldığında, cerrahi marjinlere ortalama tümör mesafesi nüks grubunda 3.6±4.1 mm iken, bu değer nüks olmayan grupta 4.3±4.8 mm idi. Cerrahi marjinler nüks grubunda dört hastada, nüks olmayan grupta 10 hastada pozitif idi. İki grup arasında ortalama marjinler ve cerrahi marjinler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Nüks oranları radyasyon terapisi gören, tiroit ve krikoid kıkırdağı invazyonu, lenf nodlarında ekstrakapsüler invazyon, perinöral ve lenfatik invazyon ve ileri evre tümör ve nodül kanseri olan hastalarda istatistiksel olarak daha anlamlı idi. Epiglot veya vasküler invazyonu olan hastalarda nüks oranları veya tümör diferansiyasyonu ve metastaz evreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.
SONUÇ: Larenks kanseri cerrahisinde tümörün cerrahi marjinlere milimetrik mesafelerde rezeksiyonunun veya pozitif cerrahi marjinlerin nüks ile ilişkili olmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Larenjektomi, larenks karsinomu; nüks; cerrahi marjinler.


Substantiality of surgical margins in laryngeal carcinoma surgery

Zeki Tolga Bilece1, Hasan Emre Koçak1, Sedat Rüzgar2, Yazgı Köy3, Şule Özsoy3, Mehmet Faruk Oktay2
1Department of Otolaryngology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate whether millimetric tumor distances to surgical margins have any association with recurrences in larynx cancers.
METHODS: The study was conducted between January 2009 and December 2015 at Bağcılar Training and Research Hospital, Ear, Nose and Throat Clinic and included 159 patients (156 males, 3 females; mean age 60.1±9.5 years; range, 38 to 87 years) who were followed-up regularly after total or partial laryngectomy. Eighty-three patients, who underwent cordectomy or salvage laryngectomy, who did not undergo any surgical procedures, or who did not attend the follow-up visits were excluded.
RESULTS: Mean duration of follow-up was 58±20.8 months (range, 36 to 85 months). Tumor involvement of surgical margins was identified in 14 patients (8.8%). Tumors were at a mean distance of 4.3±4.7 mm (range, 1 to 30 mm) to the surgical margins when those margins were reported to be clear. During follow-ups, 21 patients were diagnosed with recurrences. On comparison of the patient groups with or without recurrences, mean tumor distance to surgical margins in the recurrence group was 3.6±4.1 mm, whereas this value was 4.3±4.8 mm in the non-recurrence group. Surgical margins were positive in four patients in the recurrence group and in 10 patients in the non-recurrence group. There were no statistically significant differences between the two groups in terms of mean margins or surgical margins. Rates of recurrences were statistically significant in patients who underwent radiation therapy, who had invasion of thyroid and cricoid cartilages, who had extracapsular invasion in lymph nodes, who had perineural and lymphatic invasions, and in those with advanced stage tumor and node cancer. There were no statistically significant differences in terms of recurrence rates or tumor differentiation and metastasis stages in patients with epiglottis or vascular invasions.
CONCLUSION: Resection of tumor at millimetric distances to surgical margins or positive surgical margins in laryngeal cancer surgery were not detected to be associated with recurrences.

Key words: Laryngectomy, larynx carcinoma; recurrence; surgical margins.


Zeki Tolga Bilece, Hasan Emre Koçak, Sedat Rüzgar, Yazgı Köy, Şule Özsoy, Mehmet Faruk Oktay. Substantiality of surgical margins in laryngeal carcinoma surgery. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 1-11

Sorumlu Yazar: Hasan Emre Koçak, Türkiye: drhekbb@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce