Praxis of ORL: Koklear kanaldaki yapısal değişikliklerin histolojik incelenmesi | Histological examination of structural changes in the cochlear canal
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  12-17
doi: 10.5606/kbbu.2021.57060

Koklear kanaldaki yapısal değişikliklerin histolojik incelenmesi

Esra Balcıoğlu1, Pınar Bilgici1, Betül Yalçın1, Arzu Hanım Yay1, Demet Bolat1, Ayşe Ceyhan3, Mehmet Akif Somdaş2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Kayseri, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada kompleks bir yapı sergileyen koklear kanalın bazal, medial ve apikal bölgelerinde korti organındaki morfolojik değişiklikler belirlendi.
YÖNTEMLER: Toplam sekiz Wistar Albino cinsi erkek sıçan (35 günlük, 200-250 g) anestezi altında dekapite edildi. Korti organı hızla çıkarıldı ve histolojik inceleme için %10 formaldehit solüsyonu içinde tespit edildi. Sonrasında dokular dekalsifikasyon solüsyonuna alındı. Dehidrasyon ve temizlemenin ardından parafine gömüldü. Kesitler hematoksilen- eozin ve Masson trikom ile boyandı ve ışık mikroskobu ile fotoğrafları çekildi. Korti organındaki yapısal değişiklikleri belirlemek için baziler, tektorial ve Reissner membran uzunlukları ile iç ve dış saçlı hücrelerin boyları Image J yazılımı kullanılarak 50 farklı alanda ölçüldü ve elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Kokleanın bazalından apeksine doğru gittikçe; bazal membran kalınlığı ve Reissner's membran uzunluğunu azalırken, iç ve dış saçlı hücrelerin uzunlukları ile bazal membran uzunluğunun arttığı belirlendi. Bu artış ve azalışlar istatistiksel olarak anlamlılık seviyesindeydi (p<0.05).
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, iç ve dış saçlı hücrelerin, baziler ve Reissner membran uzunluklarının kokleanın bazalinden apikal bölgesine kadar farklılık gösterebileceğini öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kohlea, ışık mikroskobu, korti organı.


Histological examination of structural changes in the cochlear canal

Esra Balcıoğlu1, Pınar Bilgici1, Betül Yalçın1, Arzu Hanım Yay1, Demet Bolat1, Ayşe Ceyhan3, Mehmet Akif Somdaş2
1Department of Histology and Embryology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Otolaryngology, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
3Pathology Laboratory Techniques Program, Tokat Gaziosmanpaşa University, Vocational School of Health Services, Tokat, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to determine the morphological changes in the organ of Corti in the basal, medial, and apical regions of the cochlear canal, which exhibit a complex structure.
METHODS: A total of eight male Wistar albino rats (35 days, 200 to 250 g) were decapitated under anesthesia. The organ of Corti was quickly removed and fixed in 10% formaldehyde solution for histological examination. The tissues were, then, taken to decalcification solution. Following dehydration and clearing, they were embedded in paraffin. Sections were stained with hematoxylin & eosin and Masson's trichrome, and photographs were captured using a light microscope. To determine the structural changes in the organ of Corti, basilar, tectorial, and Reissner membrane lengths, and heights of inner and outer hair cells were measured from 50 different areas using the Image J software and the data obtained were statistically evaluated.
RESULTS: It was determined that from the basal to the apex of the cochlea; the thickness of the basement membrane and the length of the Reissner's membrane decreased, while the length of the inner and outer hair cells and the length of the basement membrane increased. These increases and decreases were statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION: Our study results suggest that the lengths of inner and outer hair cells, basilar, and Reissner membrane can vary from basal to apical region of the cochlea.

Key words: Cochlea, light microscope, organ of Corti.


Esra Balcıoğlu, Pınar Bilgici, Betül Yalçın, Arzu Hanım Yay, Demet Bolat, Ayşe Ceyhan, Mehmet Akif Somdaş. Histological examination of structural changes in the cochlear canal. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 12-17

Sorumlu Yazar: Esra Balcıoğlu, Türkiye: esrabalcioglu79@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce