Praxis of ORL: Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi | A sinonasal inverted papilloma: an evaluation of 38 cases at a single center
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  7-12
doi: 10.5606/kbbu.2017.58070

Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi

Deniz Arık1, Funda Canaz1, Evrim Yılmaz1, Güneş Deniz Yıldırım1, Ercan Kaya2, Mustafa Fuat Açıkalın1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, kliniğimizde inverted papillom tanısı konulan hastalar gözden geçirildi ve klinik ve histopatolojik özellikleri sunuldu.
YÖNTEMLER: Hastanemizin Patoloji Anabilim Dalı’nda Ocak 2009 - Ocak 2016 tarihleri arasında inverted papillom tanısı konulan toplam 38 hasta (31 erkek, 7 kadın; ort. yaş 52.2 yıl; dağılım 16-84 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik özellikleri, nüks ve malign dönüşüm oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 17’sinde sağ taraf ve 18’inde sol taraf tutulumu izlendi. Üç hastada iki taraflı tutulum vardı. Dört hastada skuamöz hücreli karsinom gelişti. Bu hastalarda invaziv tümöre in situ karsinom ve değişen derecelerde displazi eşlik etmekteydi. Bir hastada ise, invaziv karsinom olmaksızın şiddetli displazi ve epitelde verrüköz hiperplastik değişiklikler vardı. Malign dönüşüm oranı %10.5 olarak bulundu.
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, sinonazal inverted papillomların lokal agresif seyirli, nüks ve malign dönüşüm potansiyelleri olan neoplazmlar olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tedavi radikal cerrahi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnverted papillom, Sinonazal papillom; skuamöz hücreli karsinom.


A sinonasal inverted papilloma: an evaluation of 38 cases at a single center

Deniz Arık1, Funda Canaz1, Evrim Yılmaz1, Güneş Deniz Yıldırım1, Ercan Kaya2, Mustafa Fuat Açıkalın1
1Department of Pathology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we review patients with an inverted papilloma who were diagnosed in our clinic and present their clinical and histopathological features.
METHODS: A total of 38 patients (31 males, 7 females; mean age 52.2 years; range 16 to 84 years) who were diagnosed with an inverted papilloma in the Department of Pathology of our institution between January 2009 and January 2016 were retrospectively analyzed. Clinical characteristics of the patients, recurrence and malignant transformation rates were evaluated.
RESULTS: Of the patients, 17 had right-sided and 18 had left-sided involvement. Three patients had bilateral involvement. A squamous-cell carcinoma developed in four patients. In these patients, the tumor was accompanied by an in situ carcinoma and varying degrees of dysplasia. One patient had severe dysplasia and verrucous hyperplastic changes without an invasive carcinoma. The rate of malignant transformation was found to be 10.5%.
CONCLUSION: Our study results show that sinonasal inverted papillomas are neoplasms with local aggressive course and potential recurrence and malignant transformation. Therefore, treatment should be radical surgery.

Key words: Inverted papilloma, sinonasal papilloma; squamous-cell carcinoma.


Deniz Arık, Funda Canaz, Evrim Yılmaz, Güneş Deniz Yıldırım, Ercan Kaya, Mustafa Fuat Açıkalın. A sinonasal inverted papilloma: an evaluation of 38 cases at a single center. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 7-12

Sorumlu Yazar: Deniz Arık, Türkiye: denarik@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce