Praxis of ORL: Nazal septum deviasyonunun koroid kalınlığı üzerine etkisi | Effect of nasal septum deviation on choroidal thickness
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 3  115-120
doi: 10.5606/kbbu.2022.58569

Nazal septum deviasyonunun koroid kalınlığı üzerine etkisi

Burak Numan Ugurlu1, Selim Cevher2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, nazal septum deviasyonu olan hastalarda optik koherens tomografi derin mod görüntüleme (EDI-OCT) ile koroid kalınlığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Prospektif olgu kontrol çalışmasına Nisan 2020 ve Temmuz 2020 tarihleri arasında anterior rinoskopi ve nazal endoskopi ile nazal septum deviasyonu saptanan 53 hastanın (29 erkek, 24 kadın; ort. yaş: 31.2±10.6 yıl; dağılım, 18-50 yıl) 106 gözü dahil edildi. Otuz altı sağlıklı gönüllünün (20 erkek, 16 kadın; ort. yaş: 28.3±10.1 yıl; dağılım, 18-50 yıl) 72 gözü kontrol grubuna dahil edildi. Septum deviasyonu olan hastaların deviasyon derecesi, nazal obstrüksiyon semptom değerlendirme (NOSE) skalası ile derecelendirildi. Optik koherens tomografi derin mod görüntüleme kullanılarak subfoveal, temporal ve nazal koroid kalınlıkları ölçüldü ve deviasyonu olan ve olmayan hastalarda koroid kalınlıkları kıyaslandı. Ayrıca septal deviasyonun şiddeti ile koroid kalınlıkları arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Nazal septum deviasyon grubunda ortalama subfoveal, nazal ve temporal koroid kalınlıkları sırasıyla 361.0±99.4 μm, 334.5±101.1 μm ve 349.7±93.6 μm idi. Kontrol grubunda ortalama subfoveal, nazal ve temporal koroid kalınlığı sırasıyla 381.2±75.5 μm, 345.5±72.8 μm ve 368.6±79.2 μm idi. Grupların koroid kalınlıkları arasında anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05). Ancak NOSE skalası derecesi arttıkça koroid kalınlığının anlamlı olarak azaldığı görüldü (p<0.05).
SONUÇ: Bu çalışma, nazal septum deviasyonu olan hastalar ile sağlıklı gönüllülerin koroid kalınlığı ölçümlerinin benzer olduğunu ve septum deviasyonun şiddeti ile koroid kalınlığı arasında negatif ilişki olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroid kalınlığı, optik koherens tomografi derin mod görüntüleme, nazal septum deviasyonu, NOSE, rinoloji.


Effect of nasal septum deviation on choroidal thickness

Burak Numan Ugurlu1, Selim Cevher2
1Department of Otolaryngology, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Türkiye
2Department of Ophthalmology, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the choroidal thickness in patients with nasal septum deviation using enhanced depth imaging spectral-domain optical coherence tomography (EDI-OCT).
METHODS: The prospective case-control study included 106 eyes of 53 patients (29 males, 24 females; mean age: 31.2±10.6 years; range, 18 to 50 years) who were detected to have nasal septum deviation by anterior rhinoscopy and nasal endoscopy between April 2020 and July 2020. Seventy-two eyes of 36 healthy participants (20 males, 16 females; mean age: 28.3±10.1 years; range, 18 to 50 years) were included in the control group. The degree of deviation of patients with septum deviation was graded with the nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) scale. Choroidal thickness measurements were performed at subfoveal, temporal, and nasal regions using the EDI-OCT and compared in patients with and without deviation. In addition, the relationship between the severity of septal deviation and choroidal thickness measurements was examined.
RESULTS: The mean subfoveal, nasal, and temporal choroidal thicknesses in the nasal septum deviation group were 361.0±99.4 μm, 334.5±101.1 μm, and 349.7±93.6 μm, respectively. The mean subfoveal, nasal, and temporal choroidal thicknesses in the control group were 381.2±75.5 μm, 345.5±72.8 μm, and 368.6±79.2 μm, respectively. There was no significant difference in choroidal thickness measurements between the groups (p>0.05). However, it was observed that choroidal thickness decreased as the NOSE scale grade increased (p<0.05).
CONCLUSION: This study shows that choroidal thickness measurements are similar between patients with nasal septal deviation and healthy participants and demonstrates a negative correlation between the severity of septum deviation and choroidal thickness.

Key words: Choroidal thickness, enhanced depth imaging optical coherence tomography, nasal septum deviation, NOSE, rhinology.


Burak Numan Ugurlu, Selim Cevher. Effect of nasal septum deviation on choroidal thickness. Praxis of ORL. 2022; 10(3): 115-120

Sorumlu Yazar: Burak Numan Ugurlu, Türkiye: bnumanugurlu@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce