Praxis of ORL: Evaluation of facial canal and mastoid pneumatization characteristics in Bell's palsy | Bell paralizisinde fasiyal kanal ve mastoid havalanma özelliklerinin değerlendirilmesi
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  139-144
doi: 10.5606/kbbu.2019.59489

Evaluation of facial canal and mastoid pneumatization characteristics in Bell's palsy

Müge Özçelik Korkmaz1, Kıyasettin Asil2, Mehmet Güven1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sakarya, Turkey
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Sakarya, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmada tek taraflı Bell paralizisi (BP) olan hastalarda karşı tarafa kıyasla etkilenmiş tarafta fasiyal kanalın çapı ve uzunluğu ve mastoid kemiğin havalanması değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2014 - Kasım 2016 tarihleri arasında tek taraflı BP nedeniyle polikliniğimize başvuran toplam 30 hasta (16 erkek, 14 kadın; ort. yaş 42.3±12.7 yıl; dağılım, 18-65 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların temporal kemik bilgisayarlı tomografi görüntüleri çok kesitli ve üç boyutlu (3D) rekonstrüksiyon yöntemi ile incelendi ve her iki temporal kemiğin mastoid segment, labirintin segment ve foramen stilomastoideum düzeyinde fasiyal kanal çapları ölçüldü. Mastoid segmentte fasiyal kanal uzunluğu da ölçüldü. Üç boyutlu kesitlerde her bir mastoid hücre tek tek ölçülerek toplam hücre yüzey alanı hesaplandı ve mastoid havalanma düzeyi belirlendi.
BULGULAR: Etkilenen tarafta fasiyal kanalın ortalama çapı mastoid segment, labirintin segment ve foramen stilomastoideum düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha dardı (p=0.001). Mastoid segment boyunca ortalama fasiyal kanal uzunluğu da, etkilenen tarafta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzundu (p=0.043). Mastoid kemik havalanma düzeyi açısından her iki taraf arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p=0.359).
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız fasiyal kanal çapının BP etiyolojisinde risk faktörü olarak özellikle ilintili olduğunu göstermektedir. Mastoid segment boyunca fasiyal kanal uzunluğu da bir diğer risk faktörü olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, mastoid kemik havalanma düzeyi ile BP arasında anlamlı bir ilişki izlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bell paralizisi, fasiyal sinir, mastoid, üç boyutlu bilgisayarlı tomografi.


Bell paralizisinde fasiyal kanal ve mastoid havalanma özelliklerinin değerlendirilmesi

Müge Özçelik Korkmaz1, Kıyasettin Asil2, Mehmet Güven1
1Department of Otolaryngology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Radiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the facial canal diameter and length and mastoid bone pneumatization on the affected side, compared to the contralateral side, in patients with unilateral Bell’s palsy (BP).
METHODS: Between January 2014 and November 2016, a total of 30 patients (16 males, 14 females; mean age 42.3±12.7 years; range, 18 to 65 years) who were admitted to our outpatient clinic with unilateral BP were retrospectively analyzed. The temporal bone computed tomography images of the patients were examined by multislice and three-dimensional (3D) reconstruction method and the facial canal diameters were measured in the mastoid segment, labyrinthine segment, and foramen stylomastoideum level in both temporal bones. The length of the facial canal was also measured along the mastoid segment. Using the 3D images, each mastoid cell volume was measured separately to calculate the total cell surface area and to identify the level of mastoid pneumatization.
RESULTS: The mean facial canal diameter was statistically significantly narrower in the mastoid segment, labyrinthine segment, and foramen stylomastoideum level on the affected side (p=0.001). The mean facial canal length was also statistically significantly longer along the mastoid segment on the affected side (p=0.043). There was no statistically significant difference in the level of mastoid bone pneumatization between the two sides (p=0.359).
CONCLUSION: Our study results suggest that the diameter of the facial canal is particularly relevant in BP etiology as a risk factor. The length of the facial canal course along the mastoid segment may be also considered a risk factor. However, there is no significant relationship between the mastoid pneumatization level and BP.

Key words: Bell’s palsy, facial nerve, mastoid, three-dimensional computed tomography.


Müge Özçelik Korkmaz, Kıyasettin Asil, Mehmet Güven. Bell paralizisinde fasiyal kanal ve mastoid havalanma özelliklerinin değerlendirilmesi. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 139-144

Sorumlu Yazar: Müge Özçelik Korkmaz, Türkiye: ozcelikmuge@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce