Praxis of ORL: Hiperbarik oksijenin hiperglisemiye bağlı koklear hasar üzerine etkisi: Deneysel bir çalışma | Effect of hyperbaric oxygen on hyperglycemia-induced cochlear damage: An experimental study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  71-79
doi: 10.5606/kbbu.2019.60783

Hiperbarik oksijenin hiperglisemiye bağlı koklear hasar üzerine etkisi: Deneysel bir çalışma

Ayşe Pelin Yiğider1, Mehmet Gul2, Şefika Körpınar3, Mehmet Ali Kaplan4, Ela Server1, Özgür Yiğit1, Sevgi Daştan5, Akın Savaş Toklu4
1Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embryoloji Bölümü, Malatya, Türkiye
3Medok Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Istanbul, Türkiye
4Istanbul Üniversite, Istanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
5Cumhuriyet Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Sivas, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada diabetes mellituslu sıçanlarda hiperglisemiye bağlı koklear hasarın hiperbarik oksijen terapisi (HBOT) ile tedavi edilip edilemeyeceği distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DÜOAE) ve histopatolojik analiz kullanılarak araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 18 erkek albino Sprague Dawley sıçan (≥350 g ağırlığında, en az iki aylık) dahil edildi. Hayvanlar kontrol grubu (grup 1), streptozosin (STZ) ile indüklenmiş diyabet grubu (grup 2) ve STZ ile indüklenmiş diyabet+HBOT grubu (grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kokleanın fonksiyonel durumunu göstermek için başlangıçta ve sekizinci haftanın sonunda DÜOAE kullanıldı. Grup 3 altıncı haftada bir hafta boyunca HBOT ile tedavi edildi. Sekizinci haftanın sonunda tüm hayvanlar dekapite edildi. Histolojik değerlendirme ışık mikroskopisi altında yapıldı.
BULGULAR: Grup 2 ve 3’teki tüm hayvanlarda açlık kan şekeri >250 mg/dL idi. Çalışmanın sonunda sinyal gürültü oranı değerleri açısından gruplar arasında 2 kHz’in grup 2 ve 3’te daha düşük olması dışında farklılık yoktu. Histolojik değerlendirme hidropik dejenerasyon, destek ve saç hücrelerinde kayıp, baziler membran deformasyonu ve skala mediada fibrinoid materyal birikimi dahil dejenerasyonların grup 2’de grup 3’ten daha yüksek olduğunu gösterdi.
SONUÇ: Çalışmamızda HBOT diyabete bağlı koklear hasarı histolojik olarak azalttı. Bulgularımız ışığında, eğer doğru algoritma oluşturulabilirse diyabetiklerde işitme kaybının tedavisi önemli ölçüde gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: Koklea, diabetes mellitus, distorsiyon ürünü otoakustik emisyon, hiperbarik oksijen.


Effect of hyperbaric oxygen on hyperglycemia-induced cochlear damage: An experimental study

Ayşe Pelin Yiğider1, Mehmet Gul2, Şefika Körpınar3, Mehmet Ali Kaplan4, Ela Server1, Özgür Yiğit1, Sevgi Daştan5, Akın Savaş Toklu4
1Istanbul Research And Training Hospital, Otorhinolaryngology Clinic, Istanbul, Turkey
2Inonu University Faculty Of Medicine, Department Of Histology And Embryology, Malatya,turkey
3Medok Hyperbaric Oxygen Therapy Center, Istanbul, Turkey
4Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Underwater And Hyperbaric Medicine, Istanbul, Turkey
5Cumhuriyet University, Faculty Of Veterinary, Department Of Veterinary Medicine, Sivas, Turkey,

OBJECTIVE: This study aims to investigate whether hyperglycemia-induced cochlear damage can be treated with hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in rats with diabetes mellitus using distortion product otoacoustic emission (DPOAE) and histopathological analysis.
METHODS: The study included 18 male albino Sprague Dawley rats (weighing ≥350 g, at least two months of age). Animals were divided into three groups as the control group (group 1), streptozocin (STZ)-induced diabetes group (group 2), and STZ-induced diabetes+HBOT group (group 3). Distortion product otoacoustic emission was used to demonstrate functional status of cochlea and applied at the beginning and at the end of the eighth week. Group 3 was treated with HBOT for one week at sixth week. By the end of the eighth week, all animals were decapitated. Histological evaluation was performed under light microscopy.
RESULTS: All animals in groups 2 and 3 had fasting blood glucose levels >250 mg/dL. There was no difference in terms of signal-to-noise ratio values between groups at the end of the study except for 2 kHz, which was lower in groups 2 and 3. Histological evaluation showed that degenerations including hydropic degeneration, loss of supporting and hair cells, basilar membrane deformation, and fibrinoid material in deposition in the scala media were higher in group 2 than group 3.
CONCLUSION: In our study, HBOT ameliorated diabetes-induced cochlear damage histologically. In light of our findings, we believe that the management of hearing loss in diabetics may evolve dramatically if the proper algorithm is formed.

Key words: Cochlea, diabetes mellitus, distortion product otoacoustic emission, hyperbaric oxygen.


Ayşe Pelin Yiğider, Mehmet Gul, Şefika Körpınar, Mehmet Ali Kaplan, Ela Server, Özgür Yiğit, Sevgi Daştan, Akın Savaş Toklu. Effect of hyperbaric oxygen on hyperglycemia-induced cochlear damage: An experimental study. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 71-79

Sorumlu Yazar: Ayşe Pelin Yiğider, Türkiye: pelin.gor@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce