Praxis of ORL: Fasiyal sinir dekompresyonu: 44 hastadaki sonuçlarımız | Facial nerve decompression: Our results in 44 patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 3  96-101
doi: 10.5606/kbbu.2018.63835

Fasiyal sinir dekompresyonu: 44 hastadaki sonuçlarımız

Berat Demir, Adem Binnetoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, intratemporal periferik fasiyal paralizisi (PFP) olan hastalarda transmastoid fasiyal sinir dekompresyon cerrahisi sonuçları ve etkinliği değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Ocak 2000 - Ocak 2016 tarihleri arasında çeşitli etyolojilere bağlı intratemporal PFP olan 44 hastanın (25 erkek, 19 kadın; ort. yaş 43 yıl; dağılım, 2.5-78 yıl) transmastoid fasiyal sinir dekompresyonu sonuçları dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların 19’unda (%41.3) Bell paralizisine bağlı, 19’unda (%41.3) kronik otitis mediaya (KOM) bağlı, altısında (%13) travmatik ve ikisinde (%4.3) iyatrojenik PFP vardı. Travmatik PFP’li hastaların %67’sinde, KOM’ye bağlı PFP’lilerin %84’ünde, iyatrojenik PFP’lilerin %67’sinde ve Bell paralizisine bağlı PFP’lilerin tamamında fasiyal sinir fonksiyonlarında tatmin edici iyileşme saptandı. İyatrojenik olan ve anastomoz yapılan iki hastada da yüzgüldürücü sonuçlar elde edildi. Komplikasyonlar bir hastada orta sensorinöral işitme kaybı, beş hastada kondüktif işitme kaybı ve bir hastada karma işitme kaybını içerdi.
SONUÇ: Fasiyal sinir dekompresyonu ciddi fasiyal sinir paralizisi olan hastalarda ve ilaç tedavisiyle yeterli iyileşmesi olmayanlarda daha hızlı ve üstün fonksiyonel iyileşme sağladı.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal dekompresyon, fasiyal paralizi; periferik fasiyal paralizi; cerrahi; transmastoid fasiyal sinir dekompresyonu.


Facial nerve decompression: Our results in 44 patients

Berat Demir, Adem Binnetoğlu
Department of Otolaryngology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the results and effectiveness of transmastoid facial nerve decompression surgery in patients with intratemporal peripheral facial paralysis (PFD).
METHODS: The study included results of transmastoid facial nerve decompression of 44 patients (25 males, 19 females; mean age 43 years; range, 2.5 to 78 years) who had intratemporal PFP due to various etiologies between January 2000 and January 2016.
RESULTS: Of the patients, 19 (41.3%) had Bell's paralysis-induced, 19 (41.3%) had chronic otitis media (COM)-induced, six (13%) had traumatic, and two (4.3%) had iatrogenic PFP. Significant recovery was detected in facial nerve functions in 67% of patients with traumatic PFP, in 84% of those with COM-induced PFP, in 67% of those with iatrogenic PFP, and in all of those with Bell's paralysis-induced PFP. Two patients with iatrogen PFP and undergone anastomosis had satisfactory results. Complications included moderate sensorineural hearing loss in one patient, conductive hearing loss in five patients and mixed hearing loss in one patient.
CONCLUSION: Facial nerve decompression provided more rapid and superior functional recovery in patients with severe facial nerve paralysis and those with no sufficient recovery with medical treatment.

Key words: Facial decompression, facial palsy; peripheral facial paralysis; surgery; transmastoid facial nerve decompression.


Berat Demir, Adem Binnetoğlu. Facial nerve decompression: Our results in 44 patients. Praxis of ORL. 2018; 6(3): 96-101

Sorumlu Yazar: Berat Demir, Türkiye: drberatdemir80@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce