Praxis of ORL: İzotretinoin kullanımının vokal kord mukozası üzerindeki etkileri: Deneysel çalışma | Effects of isotretinoin use on vocal fold mucosa: An experimental study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  44-48
doi: 10.5606/kbbu.2021.64497

İzotretinoin kullanımının vokal kord mukozası üzerindeki etkileri: Deneysel çalışma

Ziya Salturk1, Pınar Engin Zerk3, Elif Aksungur2, Onur Tanrısever2, Tolgar Lütfi Kumral2, Belgin Tutar2, Güler Berkiten2, Yavuz Atar2, Hüseyin Sarı2, Yavuz Uyar2
1Anadolu Sağlık Merkezi,kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İi̇stanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada izotretinoin kullanımı ile ilişkili vokal kord epiteli üzerindeki değişiklikler incelendi.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 15 Nisan 2019 - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında 12 sağlıklı erişkin dişi Wistar albino sıçan (yaş 7 to 8 ay, ağırlık 200 to 250 g) kullanıldı. Deney grubundaki sekiz Wistar albino sıçana, oral olarak gavaj yoluyla toplam 0.5 ila 1 mg/kg/gün izotretinoin verildi. Kontrol grubundaki dört sıçana herhangi bir ilaç verilmedi ve dört hafta boyunca takip edildi. Vokal kord epitelinde meydana gelen epitelyal enflamasyon, keratoz, atrofi ve nekroz varlığını değerlendirmek için histopatolojik inceleme yapıldı.
BULGULAR: Enflamasyon derecesi açısından iki grup arasında farklılık gözlenmedi. Her iki grupta tüm epitelyal katmanlarda epitelyal atrofi izlendi. Deney grubunda tüm vokal kordlarda ortokeratotik hiperkeratoz saptandı. Granüler tabaka da, bu vokal kordların tümünde artmıştı. Kontrol grubunun vokal kord epitelinde bu değişikliklerin hiçbiri gözlenmedi.
SONUÇ: Dört haftalık izotretinoin tedavisi, sıçanlarda epitelin granüler tabakasını ve vokal kordların keratozunu artırdı.

Anahtar Kelimeler: Advers etkiler, izotretinoin, mukoza, vokal kord.


Effects of isotretinoin use on vocal fold mucosa: An experimental study

Ziya Salturk1, Pınar Engin Zerk3, Elif Aksungur2, Onur Tanrısever2, Tolgar Lütfi Kumral2, Belgin Tutar2, Güler Berkiten2, Yavuz Atar2, Hüseyin Sarı2, Yavuz Uyar2
1Department of Otolaryngology, Anadolu Sağlık Center, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to examine vocal fold epithelial changes related to use of isotretinoin.
METHODS: Between April 15, 2019 and May 15, 2019, a total of 12 healthy adult female Wistar albino rats (aging 7 to 8 months, weighing 200 to 250 g) were used in this study. Totally, 0.5 to 1 mg/kg/day isotretinoin was given, orally by gavage, to eight Wistar albino rats in the experimental group. The four rats in the control group were not administered any drugs and were observed during for four weeks. A histopathological examination was performed to evaluate the presence of epithelial inflammation, keratosis, atrophy, and necrosis in the vocal fold epithelium.
RESULTS: The extent of inflammation did not significantly differ between the two groups. All epithelial linings from both groups showed epithelial atrophy. The experimental group showed orthokeratotic hyperkeratosis in all the vocal folds. The granular layer was also increased in all of these vocal folds. None of these changes were observed in the vocal folds of the control group.
CONCLUSION: A four-week isotretinoin treatment increased the granular layer of the epithelium and keratosis in the vocal folds of rats.

Key words: Adverse effects, isotretinoin, mucosa, vocal fold.


Ziya Salturk, Pınar Engin Zerk, Elif Aksungur, Onur Tanrısever, Tolgar Lütfi Kumral, Belgin Tutar, Güler Berkiten, Yavuz Atar, Hüseyin Sarı, Yavuz Uyar. Effects of isotretinoin use on vocal fold mucosa: An experimental study. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 44-48

Sorumlu Yazar: Ziya Salturk, Türkiye: ziyasalturk@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce