Praxis of ORL: Epistaksis şiddetine göre hastaların retrospektif karşılaştırması | Retrospective comparison of patients according to the intensity of epistaxis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 2  53-59
doi: 10.5606/kbbu.2021.66487

Epistaksis şiddetine göre hastaların retrospektif karşılaştırması

Ramazan Yavuz1, Hatice Bozkurt Yavuz2
1Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Giresun, Türkiye
2Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Giresun, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada epistaksis hastalarında kanama şiddetine göre eşlik eden hastalıkları ve antikoagülan-antiagregan kullanımı araştırıldı ve hemogram koagülasyon parametreleri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Mayıs 2019 - Aralık 2020 tarihleri arasında kliniğimize epistaksis şikayeti ile başvuran 289 hastanın (168 erkek, 121 kadın; ort. yaş 38±26.5 yıl; dağılım 1-88 yıl) toplam 314 uygulaması retrospektif olarak incelendi. Hastalar üç gruba ayrıldı: herhangi bir kanama odağı bulunmayan ve tedavi edilmeyen hastalardan oluşan Grup 1; kanamış olabilecek kurutlu, vaskülerize alanı olan veya sızıntı şeklinde mukozal aktif kanama odağı olanlar ve gümüş nitrat ile kimyasal koterizasyon yapılan hastalardan oluşan Grup 2 ve aktif arteriyel veya venöz, şiddetli kanama odağı olanlar ve elektrokoterizasyon veya tampon uygulaması yapılan hastalardan oluşan Grup 3.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, hipertansiyon, antikoagülan-antiagregan kullanımı ve trombosit değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü. Aynı odaktan tekrar kanama açısından gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi. Bahar dönemlerine kıyasla, yaz ve kış dönemlerinde epistaksis başvurularında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlendi. Aynı odaktan tekrar kanama açısından gümüş nitrat ile elektrokoterizasyon uygulaması arasında anlamlı bir farklılık görüldü.
SONUÇ: Epistaksis önemli morbidite ve nadir mortalite ile ilişkilidir. Epistaksis yönetimi için en uygun işlem, hemostazı minimal ağrı ile hastaların en kısa sürede normal günlük aktivitelerine dönmelerine izin veren bir işlem olacaktır. Epistaksis ile başvuran hastaların tedavisinde uygun yöntemin seçilmesi için kanamanın iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal koterizasyon elektrokoterizasyon, epistaksis, gümüş nitrat.


Retrospective comparison of patients according to the intensity of epistaxis

Ramazan Yavuz1, Hatice Bozkurt Yavuz2
1Department Of Otorhinolaryngology, Şebinkarahisar State Hospital, Giresun, Turkey
2Department Of Clinical Biochemistry, Şebinkarahisar State Hospital, Giresun, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate comorbidities and anticoagulant-antiaggregant use according to the severity of bleeding and to evaluate the complete blood count coagulation parameters in patients with epistaxis.
METHODS: Between May 2019 and December 2020, a total of 314 applications of 289 patients (168 males, 121 females; mean age: 38±26.5 years; range, 1 to 88 years) who were referred to our clinic with epistaxis were retrospectively analyzed. The patients were divided into three groups as Group 1 including patients who had no bleeding focus and were left untreated; Group 2 including patients with dried, vascularized areas that might have bleeding, or who had a mucosal active bleeding focus in the form of leakage and those who underwent chemical cauterization with silver nitrate; and Group 3 including patients with active arterial or venous focus of severe bleeding who underwent electrocauterization or packing.
RESULTS: There was a statistically significant difference in the age, hypertension, anticoagulant-antiaggregant use, and platelet values among the groups. There was no significant difference among the groups in terms of re-bleeding from the same focus. A statistically significant increase was observed in epistaxis admissions in summer and winter periods, compared to spring and autumn. A significant difference was observed between silver nitrate and electrocauterization application in terms of re-bleeding from the same focus.
CONCLUSION: Epistaxis is associated with significant morbidity and rare mortality. The most appropriate procedure for epistaxis management would be the procedure that performs hemostasis with minimal pain and allows patients to return to their normal daily activities as soon as possible. To choose the appropriate method in the treatment of patients presenting with epistaxis, bleeding should be well evaluated.

Key words: Chemical cauterization, electrocauterization, epistaxis, silver nitrate.


Ramazan Yavuz, Hatice Bozkurt Yavuz. Retrospective comparison of patients according to the intensity of epistaxis. Praxis of ORL. 2021; 9(2): 53-59

Sorumlu Yazar: Ramazan Yavuz, Türkiye: drramazanyavuz@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce