Praxis of ORL: Hearing results according to ossiculoplasty techniques in chronic otitis media | Kronik otitis mediada ossiküloplasti tekniklerine göre işitme sonuçları
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  11-17
doi: 10.5606/kbbu.2014.69188

Hearing results according to ossiculoplasty techniques in chronic otitis media

Adil Eryılmaz1, Melek Uyar2, Oğuzhan Oğuz3, Ayşe İriz4, Süleyman Boynueğri1, Aydın Acar1, Altan Kaya5, Nihal Geçgil6
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Siirt, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye
6Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Odyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: This study aims to evaluate the variables which affect hearing results in ossiculoplasty in patients with chronic otitis media.
YÖNTEMLER: Ocak 2010 - Temmuz 2011 tarihleri arasında kronik otitis media nedeniyle ossiküloplasti cerrahisi uygulanan 52 hasta retrospektif olarak incelendi. Ossiküler kalıntıların ve seçilen ossiküloplasti tekniklerinin işitme üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Hava-kemik aralıkları (HKA) ölçümleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde yapıldı. Hava-kemik aralığı düzeyinin ≥20 dB olması başarılı olarak kabul edildi. Kemik çimentosu tekniği, özellikle diğer tekniklere olan üstünlüğü açısından tartışıldı.
BULGULAR: Kronik otitis media nedeni ile ameliyat edilen hastaların %36’sına ossiküloplasti uygulandı. Ameliyat sonrası HKA düzeyleri, hastaların %26.9’unda (n=14) <20 dB olarak tespit edildi. Stapes suprastrüktürü sağlam olan hastalarda ortalama HKA 23.5±9.9 iken, stapes suprastrüktürü sağlam olmayan hastalarda 33.7±10.1 olarak tespit edildi (p=0.001). En iyi cerrahi sonuçlar, malleus kolu sağlam olan ve kemik çimentosu ossiküloplasti uygulanan hastalarda 17.1±9.4 dB olarak elde edildi (p=0.048).
SONUÇ: Bu çalışmada, malleus kolunun durumu ossiküloplasti başarısını etkileyen en önemli faktör olarak saptandı. İşitme sonuçları kemik çimentosu tekniği ile en az konvansiyonel teknikler kadar pozitifti. Biz kemik çimentosu tekniği kullanılarak, ossiküloplasti materyalinin emilim ve atılım sorunlarının belirli olgularda önlenebileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hava-kemik aralığı, kemik çimentosu; kronik otitis media; ossiküloplasti.


Kronik otitis mediada ossiküloplasti tekniklerine göre işitme sonuçları

Adil Eryılmaz1, Melek Uyar2, Oğuzhan Oğuz3, Ayşe İriz4, Süleyman Boynueğri1, Aydın Acar1, Altan Kaya5, Nihal Geçgil6
1Department Of Otolaryngology, Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Otolaryngology, Haseki Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Otolaryngology, Siirt Kurtalan State Hospital, Siirt, Turkey
4Department Of Otolaryngology, Medical Faculty Of Gazi University, Ankara, Turkey
5Department Of Otolaryngology, Kayseri Training And Research Hospital, Kayseri, Turkey
6Department Of Otolaryngology, Audiology Division, Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the variables which affect hearing results in ossiculoplasty in patients with chronic otitis media.
METHODS: Fifty-two patients who underwent ossiculoplasty surgery due to chronic otitis media between January 2010 and July 2011 were retrospectively analyzed. The effects of the ossicular residue and selected ossiculoplasty techniques on hearing were compared. Air-bone-gap (ABG) levels were determined both preoperatively and postoperatively. Postoperative ABG levels ≥20 dB were considered successful. Bone cement technique was reviewed in terms of specific superiority from other techniques.
RESULTS: Ossiculoplasty was applied only 36% of patients operated due to chronic otitis media. Postoperative ABG levels were <20 dB in 26.9% (n=14) of patients. The mean postoperative ABG level was 23.5±9.9 in patients with an intact stapes suprastructure and 33.7±10.1 in those without an intact stapes suprastructure (p=0.001). The best surgical results were found to be 17.1±9.4 dB in patients with an intact malleus handle undergoing bone cement ossiculoplasty (p=0.048).
CONCLUSION: In this study, we conclude that status of malleus handle is the most important factor which influence the success of ossiculoplasty. Hearing results were positive with bone cement technique at least conventional techniques. We consider that the usage of bone cement technique may rule out absorption and extraction of ossiculoplasty material-related problems in selected cases.

Key words: Air-bone-gap, bone cement; chronic otitis media; ossiculoplasty.


Adil Eryılmaz, Melek Uyar, Oğuzhan Oğuz, Ayşe İriz, Süleyman Boynueğri, Aydın Acar, Altan Kaya, Nihal Geçgil. Kronik otitis mediada ossiküloplasti tekniklerine göre işitme sonuçları. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 11-17

Sorumlu Yazar: Ayşe İriz, Türkiye: ayseiriz@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce