Praxis of ORL: Ani sensörinöral işitme kaybı prognozunda kan gruplarının etkisi var mıdır? | Do blood groups have any effect on prognosis of sudden sensorineural hearing loss?
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  41-46
doi: 10.5606/kbbu.2020.70783

Ani sensörinöral işitme kaybı prognozunda kan gruplarının etkisi var mıdır?

Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Esra Misir, Özgür Yiğit
Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybında (İASNİK) ABO kan gruplarının hematolojik ve vasküler bir parametre olarak hastalığın prognozu ve dağılımı üzerindeki etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde Ocak 2008 ve Haziran 2019 tarihleri arasında İASNİK nedeniyle tedavi edilen 78 hastanın (44 erkek, 34 kadın; ort. yaş 45.6 yıl; dağılım, 14-80 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar Rh faktörlerine bakılmaksızın A, B, AB ve O grubu olarak ayrıldı. İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybının gruplardaki dağılımı incelendi. Tedavi sonrası işitme kazanımı hastaların kan gruplarına göre prognoz açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Otuz iki grup A (%41), 13 grup B (%16.7), dört grup AB (%5.1) ve 29 grup O (%37.2) hasta vardı. Hastaların kan grubu dağılımı İstanbul ilindeki yerel ABO kan grubu dağılımı ile karşılaştırıldığında anlamlı farklılık gözlemlenmedi (p>0.05). Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). İşitme eşiklerinin 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz ve 8000 Hz frekanslarındaki ölçümleri tedavi sonrasında anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05), ancak gruplar arasında prognoz açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Hastaların tedavi öncesi ve sonrası odyometrik muayenesi işitme eşikleri açısından anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05).
SONUÇ: Bulgularımıza göre, ABO kan grubu sistemi İASNİK’nin dağılımını ya da prognozunu etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: ABO sistemi, kan grubu, işitme, işitme kaybı, ani sensörinöral işitme kaybı.


Do blood groups have any effect on prognosis of sudden sensorineural hearing loss?

Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Esra Misir, Özgür Yiğit
Department of Otolaryngology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the effects of ABO blood groups on prognosis and distribution of disease in idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL) as a hematological and vascular parameter.
METHODS: Medical records of 78 patients (44 males, 34 females; mean age 45.6 years; range, 14 to 80 years) treated for ISSNHL in our clinic between January 2008 and June 2019 were retrospectively analyzed. Patients were separated as A, B, AB and O groups regardless of their Rh factors. Distribution of ISSNHL was examined in the groups. Hearing gain after treatment was compared according to patients’ blood groups in terms of prognosis.
RESULTS: There were 32 group A (41%), 13 group B (16.7%), four group AB (5.1%) and 29 group O (37.2%) patients. No significant difference was observed when the blood group distribution of patients was compared to the local ABO blood group distribution in Istanbul city (p>0.05). There was no significant difference between patients’ age and gender distribution (p>0.05). The measurements of hearing thresholds at 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz and 8000 Hz frequencies were significantly lower after treatment (p<0.05); however, no significant difference was detected between the groups in terms of prognosis (p>0.05). Pre- and post-treatment audiometric examination of patients did not show any significant difference in terms of hearing thresholds (p>0.05).
CONCLUSION: According to our findings, ABO blood group system does not affect the distribution and prognosis of ISSNHL.

Key words: ABO system, blood group, hearing, hearing loss, sudden sensorineural hearing loss.


Tolga Kırgezen, Nihal Seden, Esra Misir, Özgür Yiğit. Do blood groups have any effect on prognosis of sudden sensorineural hearing loss?. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Tolga Kırgezen, Türkiye: tolgakirgezen@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce