Praxis of ORL: Posterior semisirküler kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde Epley ve Semont manevralarının etkinliği: Kısa süreli karşılaştırmalı bir çalışma | The efficacy of Epley and Semont maneuvers in posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo treatment: A short-term comparative study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 3  75-80
doi: 10.5606/kbbu.2021.73645

Posterior semisirküler kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde Epley ve Semont manevralarının etkinliği: Kısa süreli karşılaştırmalı bir çalışma

Mustafa Caner Kesimli1, Deniz Kaya1, Sedanur Ceylan2, Ahmet Ceylan3, Murat Ünal4
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Abd
2Liv Hospital Ulus Odyoloji Bölümü
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Abd
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Abd

AMAÇ: Bu çalışmada, posterior semisirküler kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde Epley manevrasının Semont manevrası ile etkinliği karşılaştırıldı ve kısa dönem takipte semptomların iyileşme süresindeki farklılıklar gözlemlendi.
YÖNTEMLER: Nisan 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan prospektif, randomize ve karşılaştırmalı bu çalışmaya posterior semisirküler kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo tespit edilen 60 hasta (23 erkek, 37 kadın; medyan yaş: 44.9 yıl; dağılım, 14-80 yıl) dahil edildi. Videonistagmografi incelemesi altında tanı ve tedavi manevraları yapıldı. Katılımcılar, Epley manevrası ve Semont manevrası tedavi grupları için tanı testlerinden sonra rastgele seçildi.
BULGULAR: Videonistagmografi ile vertigonun değerlendirilmesinde, birinci hafta kontrolünde Epley manevra grubunda 25 (%83.3) hasta ve Semont manevra grubunda 20 (%66.6) hasta; ikinci hafta kontrolünde Epley manevra grubunda 28 (%93.3) hasta ve Semont manevra grubunda 24 (%80) hasta iyileşti. Epley manevra grubundaki tüm hastalar bir ayın sonunda iyileşti, Semont manevra grubundaki dört hastada hala baş dönmesi semptomları vardı (%100’e karşın %86.6, p=0.04). Bir haftalık, iki haftalık ve bir aylık kontrolde görsel analog skorları açısından Epley ve Semont grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (sırasıyla, p=0.002, p<0.001, p=0.001).
SONUÇ: Epley manevrası, posterior semisirküler kanal benign paroksismal pozisyonel vertigonun kısa süreli tedavisinde vertigoyu tedavi etmede Semont manevrasından önemli ölçüde daha etkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo, Epley manevrası, Semont manevrası, videonistagmografi.


The efficacy of Epley and Semont maneuvers in posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo treatment: A short-term comparative study

Mustafa Caner Kesimli1, Deniz Kaya1, Sedanur Ceylan2, Ahmet Ceylan3, Murat Ünal4
1Department of Otolaryngology, Istinye University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Audiology, Liv Hospital Ulus, Istanbul, Turkey
3Department of Audiology, Istanbul University School of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Otolaryngology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to compare the effectiveness of the Epley maneuver with the Semont maneuver in the treatment of posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo and observe differences in the resolution time of symptoms in the short-term follow-up.
METHODS: Sixty patients with posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo (23 males, 37 females; median age: 44.9 years; range, 14 to 80 years) were included in the prospective randomized comparative study conducted in our clinic between April 2019 and October 2019. Diagnosis and treatment maneuvers were performed under videonystagmography examination. Participants were randomly selected after the diagnostic tests for the Epley maneuver and the Semont maneuver treatment groups.
RESULTS: In the evaluation of vertigo with videonystagmography, 25 (83.3%) patients in the Epley maneuver group and 20 (66.6%) patients in the Semont maneuver group recovered in the one-week follow-up, and 28 (93.3%) patients in the Epley maneuver group and 24 (80%) patients in the Semont maneuver group recovered in the two-week follow-up. All patients in the Epley maneuver group recovered at the end of one month; four patients in the Semont maneuver group still had vertiginous symptoms (100% vs. 86.6%, p=0.04). There was a statistically significant difference between the Epley and Semont groups regarding visual analog scores at the one-week, two-week, and one-month follow-ups (p=0.002, p<0.001, p=0.001, respectively).
CONCLUSION: The Epley maneuver was significantly more effective than the Semont maneuver in resolving vertigo in the short-term treatment of posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo.

Key words: Bening paroxysmal positional vertigo, Epley maneuver, Semont maneuver, videonystagmography.


Mustafa Caner Kesimli, Deniz Kaya, Sedanur Ceylan, Ahmet Ceylan, Murat Ünal. The efficacy of Epley and Semont maneuvers in posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo treatment: A short-term comparative study. Praxis of ORL. 2021; 9(3): 75-80

Sorumlu Yazar: Mustafa Caner Kesimli, Türkiye: canerkesimli@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce