Praxis of ORL: Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 varyantları arası anozmi/hipozmi farkları; objektif olfaktör fonksiyon değerlendirmesi | Anosmia/hyposmia differences between severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 variants; objective olfactory function evaluation
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 3  110-114
doi: 10.5606/kbbu.2022.75047

Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 varyantları arası anozmi/hipozmi farkları; objektif olfaktör fonksiyon değerlendirmesi

Nihal Seden1, Enes Yiğit1, Beyza Nur Ulaş1, Aysel Karataş2, Ozan Özdemir1, Özgür Yiğit1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) varyantlarının artmış mortalite özelliğinin yanı sıra hekimlere yol gösterebilecek klinik bulgu olarak koku kaybına yabani tip varyanttan daha fazla ya da daha az neden olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu prospektif çalışmada koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) nedeniyle Mayıs 2021 - Aralık 2021 tarihleri arasında hastaneye yatırılan hastalara Connecticut Chemosensory Clinical Research Center (CCCRC) koku testi yapıldı ve hastalardan izole edilen SARS-CoV-2 varyantları analiz edildi. Çalışmaya toplam 51 hasta (30 erkek, 21 kadın; ort. yaş 59.3±14.2 yıl; dağılım, 29-88 yıl) dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, COVID-19 aşı durumları kaydedildi. Hastalara yeni başlayan koku veya tat şikayetleri olup olmadığı, daha önce bildikleri kokuları farklı algılayıp algılamadıkları soruldu.
BULGULAR: On dört hastada delta varyantı, 20 hastada alfa varyantı tespit edildi ve 17 hastada endişe verici varyant tespit edilmedi. Tüm hastaların %79.4’ünde koku bozukluğu vardı (%13.73’ü anozmi, %15.69’u şiddetli hipozmi, %13.7’si orta derecede hipozmi ve %37.2’si hafif hipozmi). Varyantlara göre hastaların cinsiyet, yaş, sigara içiciliği, parozmi varlığı, koku bozukluğu derecesi ve Vicks tanımlama sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Alfa ve delta varyanları arasında hastaların koku ve tat almada azalma şikayeti, ortalama koku eşik değeri ve ortalama koku alma skoru değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Yaş ve identifikasyon puanı açısından fark yoktu. Koku ve tat almada bozukluk şikayeti, koku eşik ortalama değeri ve ortalama koku skoru ölçümleri delta varyantında, alfa varyantına göre anlamlı olarak daha düşük bulundu.
SONUÇ: SARS-CoV-2 varyantları arası koku fonsiyonu bozukluğu belirgin olarak değişmektedir. İleride yapılacak klinik ve laboratuvar çalışmaları olfaktör sinir hasarının tanısal, klinik ve prognostik önemini gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Anozmi, connecticut, koku bozukluğu, SARS-CoV-2 varyantları.


Anosmia/hyposmia differences between severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 variants; objective olfactory function evaluation

Nihal Seden1, Enes Yiğit1, Beyza Nur Ulaş1, Aysel Karataş2, Ozan Özdemir1, Özgür Yiğit1
1Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Medical Microbiology, University of Health Sciences, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to investigate whether the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) variants cause more or less loss of smell than the wild type variant as a clinical finding that may guide physicians in addition to the increased mortality feature.
METHODS: In the prospective study, Connecticut Chemosensory Clinical Research Center (CCCRC) odor testing was performed on patients hospitalized for coronavirus disease 2019 (COVID-19) between May 2021 and December 2021, and variants of SARS-CoV-2 isolated from patients were analyzed. A total of 51 patients (30 males and 21 females; mean age 59.3±14.2 years; range, 29 to 88 years) were included in the study. Age, sex, and COVID-19 vaccine status of the patients were recorded. The patients were asked whether they had new-onset odor or taste complaints and whether they differently perceived smells they knew.
RESULTS: The delta variant was detected in 14 patients, the alpha variant was detected in 20 patients, and no variant of concern was detected in 17 patients. Odor disorders were present in 79.4% of all patients (13.73% anosmia, 15.69% severe hyposmia, 13.7% moderate hyposmia, and 37.2% mild hyposmia). There was no statistically significant difference between sex, age, smoking habits, presence of parosmia, degree of smell disorder, and Vicks definition results according to the variants (p>0.05). A statistically significant difference was found between alpha and delta variants in terms of patients' complaints of decreased smell and taste, mean olfactory threshold value, and mean olfactory score variables (p<0.05). There was no difference in terms of age and identification score. The complaints of smell and taste disorders, the mean threshold value of odor, and the mean odor score were found to be significantly lower in the delta variant than in the alpha variant.
CONCLUSION: SARS-CoV-2 variants differ significantly in olfactory dysfunction. Future clinical and laboratory studies may show the diagnostic, clinical, and prognostic significance of olfactory nerve injury.

Key words: Anosmia, connecticut, olfaction disorder, SARS-CoV-2 variants.


Nihal Seden, Enes Yiğit, Beyza Nur Ulaş, Aysel Karataş, Ozan Özdemir, Özgür Yiğit. Anosmia/hyposmia differences between severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 variants; objective olfactory function evaluation. Praxis of ORL. 2022; 10(3): 110-114

Sorumlu Yazar: Nihal Seden, Türkiye: nihalseden@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce