Praxis of ORL: Tek taraflı total ve iki taraflı hafif ila çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan hastaların hematolojik parametrelerinin değerlendirilmesi | Evaluation of hematological parameters of patients with profound unilateral and mild to profound bilateral sensorineural hearing loss
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 3  87-92
doi: 10.5606/kbbu.2021.76376

Tek taraflı total ve iki taraflı hafif ila çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan hastaların hematolojik parametrelerinin değerlendirilmesi

Gökçe Tanyeri Toker1, Yusuf Çağdaş Kumbul2, Seval Ceylan3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Hastalıkları Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Hastalıkları Anabilim Dalı
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Odyoloji Bölümü

AMAÇ: Bu çalışmada kan hücrelerindeki değişikliklerin sensörinöral işitme kaybı (SNİK) üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırıldı ve tek taraflı total ve hafif ila derin iki taraflı SNİK’li hastalar ile normal nüfusun hematolojik parametreleri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: January 2018 - February 2019 tarihleri arasında yapılan bu çalışmaya 100 SNİK’li hasta (81 erkek, 19 kadın; ort. yaş: 37.8±16.8 yıl; dağılım 18-83 yıl) ve 32 sağlıklı gönüllü (22 erkek, 10 kadın; ort. yaş: 32.8±5.7 yıl; dağılım 22-46 yıl) dahil edildi. Hasta grubuna herhangi bir nedenle saf ses odyometri ile ABR (auditory brainstem response) testi yapılan ve SNİK saptanan, ek hastalığı, ilaç ve sigara kullanımı olmayanlar dahil edildi. Her üç grupta da hematolojik parametreler değerlendirildi.
BULGULAR: Sensörinöral işitme kaybı olan 100 hastadan 59’unda iki taraflı, 41’inde total tek taraflı SNİK saptandı. Değerlendirilen hematolojik parametreler arasında eritrosit sayımı, hematokrit, hemoglobin, platelet dağılım genişliği (PDW) ve nötrofil-lenfosit oranı (NLR) değerlerinde gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001).
SONUÇ: Tek taraflı total SNİK’li hastalarda eritrosit değerleri yüksek bulunurken, iki taraflı SNİK’li hastalarda trombosit ilişkili değerler (trombosit sayımı, PDW ve trombosit lenfosit oranı) daha yüksek bulundu. Ayrıca NLR bu hasta gruplarında yüksek bulundu. Bu bulgular özellikle tek taraflı total SNİK için tedavi hedefi sağlayabilir ve gelecekteki SNİK çalışmalarına ışık tutabilir.

Anahtar Kelimeler: İki taraflı, tam kan sayımı, hematolojik parametreler, nötrofil-lenfosit oranı, sensörinöral işitme kaybı, tek taraflı.


Evaluation of hematological parameters of patients with profound unilateral and mild to profound bilateral sensorineural hearing loss

Gökçe Tanyeri Toker1, Yusuf Çağdaş Kumbul2, Seval Ceylan3
1Department of Otolaryngology, Izmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Otolaryngology, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
3Division of Audiology, Izmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate whether changes in blood cells have an effect on sensorineural hearing loss (SNHL) and compare the hematological parameters of profound unilateral and mild to profound bilateral SNHL patients and the normal population.
METHODS: This retrospective study included 100 SNHL patients (81 males, 19 females; mean age: 37.8±16.8 years; range, 18 to 83 years) and 32 healthy volunteers (22 males, 10 females; mean age: 32.8±5.7 years; range 22 to 46 years) between January 2018 and February 2019. Patients who underwent pure tone audiometry and auditory brainstem response (ABR) tests for any reason and were found to have SNHL with no accompanying disease, and those that are non-smokers and without medication were included. Hematological parameters were evaluated in all three groups.
RESULTS: Of the 100 SNHL patients, 59 had bilateral and 41 had profound unilateral SNHL. Among the evaluated hematological parameters, the difference in red blood cell count, hematocrit, hemoglobin, platelet distribution width, and neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) between the groups was statistically significant (p<0.001).
CONCLUSION: Erythrocyte values were high in patients with profound unilateral SNHL, whereas platelet-related values [platelet count, PDW, and platelet to lymphocyte ratio) were higher in patients with bilateral SNHL. In addition, the NLR was found to be high in these patient groups. These findings may provide a treatment target, particularly for profound unilateral SNHL, and may shed light on further studies on SNHL.

Key words: Bilateral, complete blood count, hematological parameters, neutrophil to lymphocyte ratio, sensorineural hearing loss, unilateral.


Gökçe Tanyeri Toker, Yusuf Çağdaş Kumbul, Seval Ceylan. Evaluation of hematological parameters of patients with profound unilateral and mild to profound bilateral sensorineural hearing loss. Praxis of ORL. 2021; 9(3): 87-92

Sorumlu Yazar: Gökçe Tanyeri Toker, Türkiye: gokce.tanyeri@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce