Praxis of ORL: Vertigo Hastalarının Psiko-Sosyal Faktörler Açısından Değerlendirilmesi | Investigation of Patients With Vertigo Dıagnosis in Terms of Psycho-Social Factors
<< Geri
Praxis of ORL. Baskıdaki Makaleler: KBBU-76598
doi: 10.5606/kbbu.2020.76598

Vertigo Hastalarının Psiko-Sosyal Faktörler Açısından Değerlendirilmesi

Ferda Şule Kaya1, Bilge Türk2, Suat Turgut2
1Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi polikliniğine başvuran hastaların, başvuru sebepleri arasında baş dönmesi (vertigo) en sık nedenler arasındadır. Bu çalışmada kulak burun boğaz kliniğine başvuran ve periferik vertigo tanısı alan hastaların psiko-sosyal faktöler açıdan değerlendirmesi hedeflenmektedir.
YÖNTEMLER: Nisan 2018 ve Haziran 2018 tarihleri arasında..... Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Kliniği’ne başdönmesi şikâyeti ile başvuran ve periferik vertigo tanısı almış 45 (23-70 yaşları arasında, 27 erkek, 18 kadın) hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara güvenirliliği geçerliliği yapılmış özgüven, algılanan stres ölçeği durumluk-süreklilik kaygı ve stresle başa çıkma ölçekleri kullanılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışma bulguları değerlendirildiğinde, hastaların çoğunluğunun ekonomik düzeyinin orta ve ortanın altı düzeyde olduğu görülmüştür. Yaş değişkeni açısından bakıldığında 45 yaş üstü hastalarda sosyal destek arama düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Evli katılımcıların sosyal destek arama boyutu puanları, bekar katılımcılara göre daha yüksek düzeydedir. Vertigo hastalarının özgüven düzeyleri arttıkça sürekli kaygı ve stres düzeylerinin azaldığı görülmüştür. Stresle başa çıkma becerileri arttıkça kaygı düzeyleri azalmaktadır.
SONUÇ: Bu çalışmada periferik vertigo hastalarında özgüven, stres, kaygı düzeyi ve stresle başa çıkma arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu hastalara hastalıklarının tedavisi aşamasında özgüven, kaygı ve stresle başa çıkma açısından da sosyal ve psikolojik destek verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: vertigo, stres, kaygı düzeyi, özgüven


Investigation of Patients With Vertigo Dıagnosis in Terms of Psycho-Social Factors

Ferda Şule Kaya1, Bilge Türk2, Suat Turgut2
1Deparment Of Psychology, Faculty Of Arts & Sciences, Demiroğlu Bilim University, İstanbul, Turkey
2Deparment Of Otorhinolaryngology And Head & Neck Clinic, Şişli Hamidiye Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Dizziness (vertigo) is one of the most common causes of admission to the otorhinolaryngology and head and neck surgery outpatient clinic. The aim of this study is to evaluate the psycho-social factors of patients admitted to the otorhinolaryngology clinic and diagnosed with peripheral vertigo.
METHODS: Between April 2018 and June 2018, 45 (23-70 years old, 27 male, 18 female) patients who admitted to the Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Clinic with the diagnosis of peripheral vertigo. were included in the study. The results were evaluated by using self-confidence, perceived stress, state-trait anxiety, and coping with stress scales.
RESULTS: When the study findings were evaluated, it was seen that the economic level of the majority of the patients was moderate. In terms of age variable, the level of seeking social support was higher in patients over 45 years of age. Married participants' social support seeking dimension scores are higher than single participants. It was observed that the anxiety and stress levels of vertigo patients decreased as self-confidence increased. As stress coping skills increase, anxiety levels decrease.
CONCLUSION: In this study, it was found that there was a significant relationship between self-confidence, stress, anxiety level and coping with stress in peripheral vertigo patients. We propose to give social and psychological support to these patients in terms of self-confidence and coping with stress in the treatment of their diseases.

Key words: vertigo, stress, anxiety level, self-confidence
Sorumlu Yazar: Ferda Şule Kaya, Türkiye: kaya.s2565@gmail.com


Düzeltilmemiş Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce