Praxis of ORL: Retroauriküler yaklaşım sonrası aurikulada lateralizasyon olur mu? | Does auricular lateralization occur after retroauricular approach?
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  70-76
doi: doi: 10.5606/kbbu.2017.81894

Retroauriküler yaklaşım sonrası aurikulada lateralizasyon olur mu?

İbrahim Erdim1, Ömer Erdur2, Emrah Sapmaz1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada retroauriküler yaklaşımla yapılan otolojik cerrahilerden sonra aurikulada lateralizasyon olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Eylül 2014 - Ocak 2017 tarihleri arasında kliniğimizde retroauriküler yaklaşımla otolojik cerrahi yapılan toplam 83 hasta (35 erkek, 48 kadın; ort. yaş 37.6±14.3 yıl; dağılım 14-69 yıl) değerlendirildi. Aurikulanın serbest helikal kenarı ile mastoid cilt arasındaki mesafe üç yerden ölçüldü: A mesafesi (kulağın üst serbest helikal noktası ile mastoid cilt arası), C mesafesi (kulak lobülünün bittiği nokta ile mastoid cilt arası) ve B mesafesi (A ve C arasındaki mesafe). Meatoplasti yapılmadan inside to out mastoidektomi ve timpanoplasti yapılan hastalar grup 1 (n=62), meatoplasti yapılarak açık kavite timpanoplasti ve radikal mastoidektomi yapılan hastalar grup 2 (n=21) olarak belirlendi. Üç mesafe ameliyat öncesi, ameliyat sonrası birinci ay ve altıncı ayda ölçüldü ve grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarla değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grupta da ameliyat öncesi ölçümlere göre ameliyat sonrası birinci ayda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülürken (p<0.05), ameliyat sonrası altıncı ayda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Ancak grup 1’de beş hastada (%8.1), grup 2’de ise üç hastada (%14.3) ameliyat sonrası altıncı ayda aurikulada asimetri saptandı. Gruplar arası karşılaştırmada; ameliyat sonrası birinci ay ile ameliyat öncesi değerler ve ameliyat sonrası altıncı ay ile ameliyat öncesi değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi (p>0.05).
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımıza göre retroauriküler yaklaşımda ameliyat sonrası erken dönemde aurikulada belirgin kepçelik görülürken ameliyat sonrası geç dönemde bu sorun büyük ölçüde düzeldi. Ancak hastaların %9.6’sında asimetri devam etti. Bu nedenle retroauriküler yaklaşım planlanan hastaların cerrahi öncesi onamlarını alırken böyle bir riskin olabileceğini hastalara anlatmakta fayda olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Mastoidektomi, kepçe kulak; retroauriküler; timpanoplasti.


Does auricular lateralization occur after retroauricular approach?

İbrahim Erdim1, Ömer Erdur2, Emrah Sapmaz1
1Department of Otolaryngology, Gaziosmanpasa University Medical Faculty, Tokat, Turkey
2Department of Otolaryngology, Selcuk University Medical Faculty, Konya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate whether auricular lateralization occurs after otologic surgeries performed with retroauricular approach.
METHODS: A total of 83 patients (35 males, 48 females; mean age 37.6±14.3 years; range 14 to 69 years) who were performed otologic surgeries with retroauricular approach were evaluated between September 2014 and January 2017. Distance between free helical rim of auricula and mastoid skin was measured from three localizations: distance A (between upper free helical point of ear and mastoid skin), distance C (between ear lobule ending point and mastoid skin), and distance B (distance between A and C). Patients who were performed inside to out mastoidectomy and tympanoplasty without meatoplasty were designated as group 1 (n=62), while patients who were performed open cavity tympanoplasty and radical mastoidectomy with meatoplasty were designated as group 2 (n=21). The three distances were measured preoperatively and at postoperative first and sixth months, and assessed by intra- and intergroup comparisons.
RESULTS: While statistically significant difference was seen in both groups at postoperative first month compared to preoperative measurements (p<0.05), no statistically significant difference was seen at postoperative sixth month (p>0.05). However, auricular asymmetry was detected in five patients (8.1%) in group 1 and three patients (14.3%) in group 2 at postoperative sixth month. In intergroup comparison; no statistically significant difference was seen between postoperative first month and preoperative values, and postoperative sixth month and preoperative values (p>0.05).
CONCLUSION: According to our study results, while significant auricular protruding was seen in early postoperative period in retroauricular approach, this issue was recovered considerably in late postoperative period. However, asymmetry persisted in 9.6% of patients. So, we think that it will be helpful to explain this kind of risk to patients who are planned retroauricular approach when taking their informed consent before surgery.

Key words: Mastoidectomy, protruding ear; retroauricular; tympanoplasty.


İbrahim Erdim, Ömer Erdur, Emrah Sapmaz. Does auricular lateralization occur after retroauricular approach?. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 70-76

Sorumlu Yazar: İbrahim Erdim, Türkiye: ibrahim_erdim@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce