Praxis of ORL: Mutasyonel falsetto hastalarının Beck Depresyon Ölçeği ile psikojenik stres durumunun değerlendirilmesi | Evaluation of psychogenic stress by Beck Depression Inventory of mutational falsetto patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  98-100
doi: 10.5606/kbbu.2017.81994

Mutasyonel falsetto hastalarının Beck Depresyon Ölçeği ile psikojenik stres durumunun değerlendirilmesi

Mehmet Burak Aşık1, Beyazıt Garip2, Gökçe Özer2, Ahmet Hakan Birkent3
1Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Ve Baş-boyun Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Medient Hastanesi, Kbb Ve Baş-boyun Cerrahisi Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, mutasyonel falsetto hastalarının psikolojik stres ve depresif ruh halleri basit ve etkili bir ölçek olan Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Nisan 2012 - Ocak 2015 tarihleri arasında mutasyonel falsetto tanısı ile kliniğimize sevk edilen veya kliniğimizde mutasyonel falsetto tanısı konan toplam 25 erkek hasta (ort. yaş 23.2 yıl; dağılım 20-37 yıl) dahil edildi. Hastalar; Ses Handikap Endeksi (VHI), çok boyutlu ses programı analizi (MDVP) ve Beck Depresyon Ölçeği sonuçları açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışmada kontrol grubu olarak toplam 25 erkek birey (ort. yaş 28.9 yıl; dağılım 25-43 yıl) depresif yakınmalar için psikiyatri polikliniğine başvuran ve Beck Depresyon Ölçeği ile değerlendirilen diğer hastalar arasından rastgele seçildi. Depresyon ölçeklerinin öznel yanıtları ve ölçek puanları mutasyonel falsetto grubu ve kontrol grubu arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Mutasyonel falsetto hastalarının ortalama frekansı (F0) 210.05 Hz ve F0 aralığı 178-262 Hz idi. Buna ek olarak, bu gruba uygulanan ortalama VHI skorları 65.8 idi. Beck depresyon anket sonuçlarına göre; hastaların anket sonuçlarının ortalaması birinci grupta 24.9±1.1, ikinci grupta 16.1±0.7 idi. Anket sonuçlarının analizine göre iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.018).
SONUÇ: Bu çalışma, mutasyonel falsettonun, hastaların duygudurumları üzerinde büyük bir etkiye neden olabileceğini göstermiştir. Psikiyatrik değerlendirmenin eksikliği ve tedavi hedeflerinin uygun belirlenememesinden dolayı, hastalar daha fazla sosyal izolasyon ve depresif ruh hali yaşayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Beck Depresyon Ölçeği, duygudurum; mutasyonel falsetto; puberfoni.


Evaluation of psychogenic stress by Beck Depression Inventory of mutational falsetto patients

Mehmet Burak Aşık1, Beyazıt Garip2, Gökçe Özer2, Ahmet Hakan Birkent3
1Dept. Of Otolaryngology And Head And Neck Surgery, Gulhane Research And Training Hospital, Ankara, Turkey
2Dept. Of Psychiatry, Gulhane Research And Training Hospital, Ankara, Turkey
3Dept. Of Otolaryngology And Head And Neck Surgery, Medient Hospital, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the psychological stress and the depressive mood of mutational falsetto patients with Beck Depression Inventory as an easy and effective scale.
METHODS: A total of 25 male patients (mean age 23.2 years; range 20 to 37 years), who were referred to our clinic with mutational falsetto or were diagnosed as so at our clinic between April 2012 and January 2015, were included in the study. Patients were retrospectively evaluated according to their Voice Handicap Index (VHI), multidimensional voice program analysis (MDVP) and Beck Depression Inventory results. A total of 25 male individuals (mean age 28.9 years; range 25 to 43 years) were randomly selected as control group from the other patients who were admitted to the psychiatric clinic for depressive complaints and evaluated by the Beck Depression Inventory. The subjective responses and scale scores of the depression scales were compared between the mutational falsetto group and the control group.
RESULTS: The mean frequency (F0) of the mutational falsetto patients was 210.05 Hz and the F0 interval was 178-262 Hz. In addition, the average VHI score applied to this group was 65.8. According to Beck depression survey results; the average of the survey results of the patients was 24.9±1.1 in the first group, and 16.1±0.7 in the second group. We found a statistically significant difference between the two groups according to the analysis of the survey results (p=0.018).
CONCLUSION: This study shows that mutational falsetto can cause a great effect on the patients’ moods. Patients may experience more social isolation and depressive mood because of the lack of psychiatric evaluation and the inability to determine the treatment goals appropriately.

Key words: Beck Depression Inventory, mood; mutational falsetto; puberphonia.


Mehmet Burak Aşık, Beyazıt Garip, Gökçe Özer, Ahmet Hakan Birkent. Evaluation of psychogenic stress by Beck Depression Inventory of mutational falsetto patients. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 98-100

Sorumlu Yazar: Mehmet Burak Aşık, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce