Praxis of ORL: Nazal polipozis hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ve eozinofil/lenfosit oranının prognostik değeri | The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and eosinophil to lymphocyte ratio in nasal polyposis patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 3  92-95
doi: 10.5606/kbbu.2018.83723

Nazal polipozis hastalarında nötrofil/lenfosit oranı ve eozinofil/lenfosit oranının prognostik değeri

İmran Aydoğdu1, Yavuz Atar2, Ziya Saltürk2, Esmail Abdullah Ahmad2, Zeynep Aydoğdu2, Yavuz Uyar2
1Bahçelievler Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada nazal polip (NP)’li hastalarda nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve eozinofil/lenfosit oranı (ELO) ile nüks arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmada Kasım 2015 - Nisan 2017 tarihleri arasında Kulak Burun Boğaz kliniğinde NP ön tanısıyla ameliyat edilen 38 hastanın (16 erkek, 22 kadın; ort. yaş 33.1±2.5 yıl; dağılım 18-52 yıl) verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası nüks gelişen 15 hasta (grup 1; 6 erkek, 9 kadın; ort. yaş 34.2±2.7 yıl; dağılım, 21-52 yıl) ile alerjik öyküsü olmayan ve nüks gelişmeyen 23 hasta (grup 2; 10 erkek, 13 kadın; ort. yaş 32.4±2.0 yıl; dağılım, 18-49 yıl) olmak üzere hastalar iki gruba ayrıldı. Grupların nötrofil, eozinofil, NLO ve ELO değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1’de ameliyat öncesi eozinofil, NLO ve ELO değerleri grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p<0.05). Nötrofil sayısı grup 1’de daha yüksekti fakat farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Bulgularımıza göre, NLO ve ELO NP hastalarında nüks için öngördürücü bir parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: Eozinofil, lenfosit; nazal polip; nötrofil; nüks.


The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and eosinophil to lymphocyte ratio in nasal polyposis patients

İmran Aydoğdu1, Yavuz Atar2, Ziya Saltürk2, Esmail Abdullah Ahmad2, Zeynep Aydoğdu2, Yavuz Uyar2
1Department of Otolaryngology, Bahçelievler State Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the correlation between neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and eosinophil to lymphocyte ratio (ELR) with recurrence in patients with nasal polyposis (NP).
METHODS: Data of 38 patients (16 males, 22 females; mean age 33.1±2.5 years; range, 18 to 52 years) operated with a prediagnosis of NP at the Ear, Nose and Throat clinic between November 2015 and April 2017 were retrospectively evaluated. Patients were divided into two groups as 15 patients (group 1; 6 males, 9 females; mean age 34.2±2.7 years; range, 21 to 52 years) developing postoperative recurrence and 23 patients (group 2; 10 males, 13 females; mean age 32.4±2.0 years; range, 18 to 49 years) with no allergic history and not developing recurrence. Groups’ neutrophil, eosinophil, NLR and ELR values were compared.
RESULTS: In group 1, preoperative eosinophil, NLR and ELR values were statistically significantly higher compared to group 2 (p<0.05). Number of neutrophils was higher in group 1 while the difference was not statistically significant.
CONCLUSION: According to our findings, NLR and ELR may be a predictive parameter for recurrence in NP patients.

Key words: Eosinophil, lymphocyte; nasal polyp; neutrophil; recurrence.


İmran Aydoğdu, Yavuz Atar, Ziya Saltürk, Esmail Abdullah Ahmad, Zeynep Aydoğdu, Yavuz Uyar. The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and eosinophil to lymphocyte ratio in nasal polyposis patients. Praxis of ORL. 2018; 6(3): 92-95

Sorumlu Yazar: İmran Aydoğdu, Türkiye: imran_aydogdu@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce