Praxis of ORL: Tıp öğrencilerinin obstrüktif uyku apnesi sendromu hakkında bilgi ve tutumlarının tıkayıcı uyku apnesi bilgi ve tutumlar anketi yoluyla değerlendirilmesi | An assessment of the knowledge and attitudes of medical students about obstructive sleep apnea syndrome via obstructive sleep apnea knowledge and attitudes questionnaire
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  89-96
doi: 10.5606/kbbu.2020.84756

Tıp öğrencilerinin obstrüktif uyku apnesi sendromu hakkında bilgi ve tutumlarının tıkayıcı uyku apnesi bilgi ve tutumlar anketi yoluyla değerlendirilmesi

Mustafa Çelik
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Türk tıp fakültesi öğrencilerinin tıkayıcı uyku apnesi sendromu (TUAS) hakkında bilgi düzeyleri ve tutumları araştırıldı.
YÖNTEMLER: Temmuz 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan bu kesitsel anket temelli çalışmaya toplam 94 öğrenci (58 erkek, 36 kadın; ort. yaş 21.6±1.9 yıl; dağılım, 19-33 yıl) dahil edildi. Tüm katılımcılardan tıkayıcı uyku apnesi bilgi ve tutumlar (TUABT) anketini doldurmaları istendi. Katılımcılar tıp fakültesindeki sınıflarına göre üç gruba ayrıldı ve bu grupların TUABT anketine yanıtları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında ortalama toplam bilgi skorlarında (p=0.057) istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Ortalama toplam önem skoru 6.4±1.5 iken ortalama toplam güven skoru 8.9±1.8 ve ortalama toplam tutum skoru 14.4±2.4 idi. Gruplar arasında toplam önem skoru, toplam güven skoru ve toplam tutum skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (tüm p değerleri >0.05). Toplam tutum skoru ve toplam bilgi skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (r=0.156, p=0.134).
SONUÇ: Türk tıp fakültesi öğrencilerinin TUAS hakkında bilgi düzeyi önceki çalışmalardan göreceli olarak daha iyi olsa da beklenen düzeyde değildir.

Anahtar Kelimeler: Tutum, bilgi, tıbbi, tıkayıcı, uyku apnesi, öğrenciler


An assessment of the knowledge and attitudes of medical students about obstructive sleep apnea syndrome via obstructive sleep apnea knowledge and attitudes questionnaire

Mustafa Çelik
Department of Otolaryngology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the knowledge levels and attitudes of Turkish medical faculty students regarding obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
METHODS: A total of 94 students (58 males, 36 females; mean age 21.6±1.9 years; range, 19 to 33 years) were included in this cross-sectional questionnaire-based study conducted between July 2018 and December 2018. All participants were asked to fill the obstructive sleep apnea knowledge and attitudes (OSAKA) questionnaire. Participants were divided into three groups according to their years at the medical faculty and the responses of these groups to OSAKA questionnaire were compared.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups in the mean total knowledge scores (p=0.057). The mean total importance score was 6.4±1.5, whereas the mean total confidence score was 8.9±1.8 and the mean total attitude score was 14.4±2.4. There was no statistically significant difference between the groups in terms of total importance score, total confidence score, and total attitude score (all p values >0.05). There was no statistically significant correlation between total attitude score and total knowledge score (r=0.156, p=0.134).
CONCLUSION: Although the level of knowledge of Turkish medical students regarding OSAS is relatively better than the previous studies, it is not at the expected level.

Key words: ttitude, knowledge, medical, obstructive, sleep apnea, students


Mustafa Çelik. An assessment of the knowledge and attitudes of medical students about obstructive sleep apnea syndrome via obstructive sleep apnea knowledge and attitudes questionnaire. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 89-96

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye: dr.mcelik@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce