Praxis of ORL: Üst hava yolu yönetiminde trakeotomi sonuçları | Tracheotomy results in upper airway management
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 2  56-60
doi: 10.5606/kbbu.2023.84856

Üst hava yolu yönetiminde trakeotomi sonuçları

Harun Gür1, Kemal Koray Bal1, İbrahim Demir1, Onur İsmi1, Aslınur Sagün2, Yusuf Vayısoğlu1, Kemal Görür1, Cengiz Özcan1, Murat Ünal1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde trakeotomi açılan hastaların demografik özellikleri, trakeotomi endikasyon ve komplikasyonları literatür ışığında tartışıldı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada Ocak 2017 ve Aralık 2022 tarihleri arasında trakeotomi açılan 323 hastanın (216 erkek, 107 kadın; ort. yaş: 64.9±16.4 yıl; dağılım, 19-108 yıl) kayıtları retrospektif olarak incelendi. On sekiz yaş altı hastalar, perkütan trakeotomi, revizyon trakeotomi ve ikinci kez trakeotomi açılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları, trakeotomi endikasyon ve komplikasyonları hasta dosyalarından incelendi.
BULGULAR: Hastaların 170’ine (%52.6) elektif trakeotomi, 153’üne (%47.4) ise acil trakeotomi açıldı. Hastaların %13’ünde trakeotomi ile ilişkili komplikasyonlar görüldü. Tüm komplikasyonlar değerlendirildiğinde en sık görülen komplikasyonlar kanama, cilt altı amfizemi ve granülasyon dokusu idi.
SONUÇ: Akut üst hava yolu tıkanıklığı hayatı tehdit eden bir durumdur ve bu durumda trakeotomi hayati önem taşır. En sık görülen komplikasyon kanama olup uygun metot ve hemostaz ile en aza indirilebilir. Trakeotomiye bağlı mortalite oranları çok düşük olup hayat kurtarıcı bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Trakea, trakeotomi, üst havayolu yönetimi, üst hava yolu obstrüksiyonu.


Tracheotomy results in upper airway management

Harun Gür1, Kemal Koray Bal1, İbrahim Demir1, Onur İsmi1, Aslınur Sagün2, Yusuf Vayısoğlu1, Kemal Görür1, Cengiz Özcan1, Murat Ünal1
1Department of Otorhinolaryngology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

OBJECTIVE: The study aimed to discuss the demographic characteristics and tracheotomy indications and complications of the patients who underwent tracheotomy in our clinic in the light of the literature.
METHODS: In this study, the records of 323 patients (216 males, 107 females; mean age: 64.9±16.4 years; range, 19 to 108 years) who underwent tracheotomy between January 2017 and December 2022 were reviewed retrospectively. Patients under the age of 18 years, patients who underwent percutaneous tracheotomy, revision tracheotomy, and tracheotomy for the second time were excluded. Demographic characteristics of the patients, comorbidities, and indications and complications of tracheotomy were reviewed from the patient charts.
RESULTS: Elective tracheotomy was performed in 170 (52.6%) patients, and emergency tracheotomy was performed in 153 (47.4%) patients. Tracheotomy-related complications were observed in 13% of the patients. When all complications were evaluated, the most common complications were bleeding, subcutaneous emphysema, and granulation tissue.
CONCLUSION: Acute upper airway obstruction is a life-threatening condition, and tracheotomy is of vital importance in this condition. The most common complication is bleeding, and it can be minimized with the appropriate method and hemostasis. Mortality rates due to tracheotomy are very low, and it is a life-saving procedure.

Key words: Trachea, tracheotomy, upper airway management, upper airway obstruction.


Harun Gür, Kemal Koray Bal, İbrahim Demir, Onur İsmi, Aslınur Sagün, Yusuf Vayısoğlu, Kemal Görür, Cengiz Özcan, Murat Ünal. Tracheotomy results in upper airway management. Praxis of ORL. 2023; 11(2): 56-60

Sorumlu Yazar: Harun Gür, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce