Praxis of ORL: Doğum şekli nazal septum deviasyonunda etkili midir? Bilgisayarlı tomografi ile analiz | Is mode of delivery effective on nasal septal deviation? Analysis with computed tomography
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 3  87-91
doi: 10.5606/kbbu.2018.86548

Doğum şekli nazal septum deviasyonunda etkili midir? Bilgisayarlı tomografi ile analiz

Enes Yiğit1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Ela Araz Server2, Yeşim Karagöz3, Ahmet Görkem Yasak4
1Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kırklareli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Kilis Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kilis Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada çocuk hastalarda nazal septum deviasyonu varlığı veya açılanmasının doğum şeklinden etkilenip etkilenmediği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Radyoloji kliniğimizin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi veri tabanı son beş yıl için geriye dönük olarak tarandı. Toplam 226 hastanın (100 erkek, 126 kız; ort. yaş 3.4±3.8 yıl; dağılım, 0-16 yıl) farklı endikasyonlar ile çekilmiş paranazal, maksillofasiyal veya temporal kemik bilgisayarlı tomografi görüntüleri değerlendirildi. Nazal cerrahi veya fasiyal travma öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların doğum şekli ve görüntülemelerde nazal septum deviasyonu varlığı değerlendirildi. Deviasyonun orta hatta olan açısı ve uzaklığı ölçüldü.
BULGULAR: Hastaların 131’i (%58.0) normal yol ve 83’ü (36.7%) sezaryen ile doğmuştu, fakat 12 hastanın (%5.3) doğum şekline ulaşılamadı. Toplam 85 hastada (%37.6) septum deviasyonu saptandı. Normal yol ile doğan 131 çocuğun 46’sında (%35.11) ve sezaryen ile doğan 83 çocuğun 34’ünde (%40.96) septum deviasyonu saptandı. Doğum şekli ile septum deviasyonunun varlığı, açılanması veya orta hatta uzaklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmazken deviasyon varlığı ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki tespit edildi (p<0.001).
SONUÇ: Çalışma bulgularımıza göre, doğum şekli çocukluk çağı septum deviasyonu görülme sıklığı üzerinde etkili değildir.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, çocuk; deviasyon; nazal septum; normal doğum.


Is mode of delivery effective on nasal septal deviation? Analysis with computed tomography

Enes Yiğit1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Ela Araz Server2, Yeşim Karagöz3, Ahmet Görkem Yasak4
1Department of Otorhinolaryngology, Luleburgaz State Hospital, Kırkkalereli, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Radyology, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Kilis State Hospital, Kills, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate if the presence or angle of nasal septal deviation is affected by mode of delivery in children patients.
METHODS: We scanned the Picture Archiving and Communication System database of our radiology clinic retrospectively for the last five years. We evaluated the paranasal, maxillofacial or temporal bone computed tomography images of a total of 226 patients (100 males, 126 females; mean age 3.4±3.8 years; range, 0 to 16 years) that were performed with different indications. We excluded those with any history of nasal surgery or facial trauma. We evaluated patients’ mode of delivery and presence of nasal septal deviation on the images. We measured the angle and distance of deviation with respect to the midline.
RESULTS: Of the patients, 131 (%58.0) were delivered normally and 83 (36.7%) were delivered by cesarean section while 12 (5.3%) patients’ mode of delivery was not accessed. We detected septal deviation in a total of 85 (37.6%) patients. We detected septal deviation in 46 (35.11%) of 131 children delivered normally and in 34 (40.96%) of 83 children delivered by cesarean section. Although we could not find any statistically significant correlation between mode of delivery and presence, angle or distance of septal deviation to the midline, we detected a statistically significantly positive correlation between presence of deviation and age (p<0.001).
CONCLUSION: According to our study findings, mode of delivery is not effective on prevalence of childhood septal deviation.

Key words: Cesarean section, child; deviation; nasal septum; normal delivery.


Enes Yiğit, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Ela Araz Server, Yeşim Karagöz, Ahmet Görkem Yasak. Is mode of delivery effective on nasal septal deviation? Analysis with computed tomography. Praxis of ORL. 2018; 6(3): 87-91

Sorumlu Yazar: Ela Araz Server, Türkiye: serverela@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce