Praxis of ORL: Septoplasti ameliyatı sonrası transseptal dikiş ve polivinil asetat sünger burun tamponunun karşılaştırılması | A comparison of transseptal suturing and polyvinyl acetate sponge nasal packing after nasal septal surgery
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 2  53-57
doi: 10.5606/kbbu.2013.87587

Septoplasti ameliyatı sonrası transseptal dikiş ve polivinil asetat sünger burun tamponunun karşılaştırılması

İlhan Ünlü1, Ethem Erdal Samim2
1Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada septoplasti yapılan hastalarda ameliyat sonrası ön polivinil asetat (PVA) sünger burun tamponu ve transseptal dikişin sonuçları karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Şubat 2008 - Mayıs 2011 tarihleri arasında kliniğimizde septoplasti ameliyatı yapılan 540 hasta alındı. Hastaların 282’sine klasik PVA tampon, 258’ine transseptal dikiş uygulanandı. Hasta dosyalarından ağrı, kanama, septal sineşi, hematom ve septal perforasyon verileri kaydedildi. Ameliyat sonrası tampon çıkarılıncaya kadar olan ağrı düzeyleri görsel analog ölçeği ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hematom, sineşi, perforasyon ve kanama açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Transseptal dikiş uygulanan hastalarda ameliyat sonrası ağrı düzeyi anlamlı olarak daha düşük idi (p<0.05).
SONUÇ: Her iki tekniğin muhtemel avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak, tedavi seçimi cerrahın deneyimine göre yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Burun tamponu, septoplasti; transseptal dikiş.


A comparison of transseptal suturing and polyvinyl acetate sponge nasal packing after nasal septal surgery

İlhan Ünlü1, Ethem Erdal Samim2
1Ankara Occupational Disease Hospital
2Ankara Training And Research Hospital

OBJECTIVE: This study aims to compare the postoperative results of anterior polyvinyl acetate (PVA) sponge nasal packing and transseptal suturing in patients undergoing septoplasty.
METHODS: Between February 2008 and May 2011, 540 patients who underwent septoplasty in our clinic were included. Of these patients, 282 were administered conventional PVA packing, while 258 were administered transseptal suturing. Data related to pain, bleeding, septal synechiae, hematoma and septal perforation were obtained from the medical files. The postoperative pain until the nasal pack was extracted assessed by the visual analog scale.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups in terms of hematoma, synechiae, perforation and bleeding (p>0.05). Patients who were applied transseptal suturing had a significantly lower level of postoperative pain (p<0.05).
CONCLUSION: Considering possible advantages and disadvantages of both techniques, the treatment of choice should be based on the experience of the surgeon.

Key words: Nasal packing, septoplasty; transseptal suture.


İlhan Ünlü, Ethem Erdal Samim. A comparison of transseptal suturing and polyvinyl acetate sponge nasal packing after nasal septal surgery. Praxis of ORL. 2013; 1(2): 53-57

Sorumlu Yazar: İlhan Ünlü, Türkiye: drilhan@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce