Praxis of ORL: Baş-boyun cilt kanserlerinde parotidektomi: Klinik deneyimimiz | Parotidectomy in head-neck skin cancers: Our clinical experience
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 3  101-109
doi: 10.5606/kbbu.2022.88262

Baş-boyun cilt kanserlerinde parotidektomi: Klinik deneyimimiz

Ibrahim Erdim1, Emrah Sapmaz1, Battal Tahsin Somuk1, Aydin Turan2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada baş-boyun cilt kanseri (BBCK) nedeniyle parotidektomi işlemi uygulanan hastaların tanı, tedavi ve takip süreçleriyle ilgili klinik deneyimimiz paylaşıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2012 - Ocak 2020 tarihleri arasında BBCK nedeniyle elektif ve terapötik parotidektomi uygulanan 30 hasta (20 erkek 10 kadın; ort. yaş: 76±9.8 yıl; dağılım, 50-90 yıl) bu retrospektif çalışmaya dâhil edildi.
BULGULAR: Elektif parotidektomi 11 (%36.7) hastada uygulandı ve terapötik parotidektomi 19 (%63.3) hastada yapıldı. Primer tümör histopatolojisi 23 hastada skuamöz hücreli karsinom, beş hastada bazal hücreli karsinom ve iki hastada malign melanom idi. Primer tümörün en sık görüldüğü lokalizasyonlar sırasıyla aurikula (n=9), şakak bölgesi (n=7) ve preauriküler bölge (n=6) idi. Hastaların 25’ine (%83.3) boyun diseksiyonu yapıldı. Hastaların 12’sine (%40) ameliyat sonrası radyoterapi uygulandı. Hastaların ortalama takip süresi 40.3±30.9 (dağılım, 6-99) ay olarak saptandı. Elektif parotidektomi yapılan hastalarda üç yıllık sağkalım %90 (9/10) ve beş yıllık sağkalım %77.8 (7/9) iken, terapötik parotidektomi yapılan hastalarda üç yıllık sağkalım %46.2 (6/13) ve beş yıllık sağkalım %22.2 (2/9) idi. Elektif parotidektomi hastalarının hem üç yıllık hem de beş yıllık sağkalım oranları terapötik parotidektomi hastalarından daha yüksek idi (p<0.05).
SONUÇ: Baş-boyun cilt kanserli hastalarda başta parotis bezinde olmak üzere bölgesel metastaz ortaya çıkması durumunda sağkalım ileri derecede düşmektedir. Bu nedenle yüksek riskli hastalarda elektif parotidektomi uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Terapötik parotidektomi gerektiğinde boyun diseksiyonu yapılmalıdır ve ameliyat sonrası patoloji raporuna göre radyoterapi gerekebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, baş-boyun, metastaz, parotis, cilt.


Parotidectomy in head-neck skin cancers: Our clinical experience

Ibrahim Erdim1, Emrah Sapmaz1, Battal Tahsin Somuk1, Aydin Turan2
1Department Of Otolaryngology, Medicine Faculty of Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye
2Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Tokat Gaziosmanpasa University Medical Faculty, Tokat, Türkiye

OBJECTIVE: In this study, our experience on diagnosis, treatment, and follow-up processes of patients who underwent parotidectomy for head-neck skin cancer (HNSC) was presented.
METHODS: A total of 30 patients (20 male, 10 female; mean age: 76±9.8 year; range, 50 to 90 year) who underwent elective and therapeutic parotidectomy for HNSC between January 2012 and January 2020 were included this retrospective study.
RESULTS: Elective parotidectomy was performed on 11 (36.7%) patients, and therapeutic parotidectomy was performed on 19 (63.3%) patients. Primary tumor histopathology was squamous cell carcinoma in 23 patients, basal cell carcinoma in five patients, and malignant melanoma in two patients. The most frequent primary tumor localizations were auricula (n=9), temple region (n=7), and preauricular region (n=6), respectively. Neck dissection was performed on 25 (83.3%) patients. Postoperative radiotheraphy was applied to 12 (40%) patients. Mean follow-up time was 40.3±30.9 (range, 6 to 99) months. While the three-year survival rate was 90% (9/10) and the five-year survival rate was 77.8% (7/9) in patients who underwent elective parotidectomy, the three-year survival rate was 46.2% (6/13) and the five-year survival rate was 22.2% (2/9) in patients who underwent therapeutic parotidectomy. Both the three-year and five-year survival rates of elective parotidectomy patients were higher than those of therapeutic parotidectomy patients (p<0.05).
CONCLUSION: If regional metastasis, particularly in the parotid gland, occurs in patients with HNSC, the survival rate decreases significantly. Therefore, we believe that elective parotidectomy should be performed on patients with high risk. Neck dissection should be performed when therapeutic parotidectomy is needed, and it must be kept in mind that radiotherapy might be required according to the postoperative pathology report.

Key words: Cancer, head-neck, metastasis, parotid, skin.


Ibrahim Erdim, Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, Aydin Turan. Parotidectomy in head-neck skin cancers: Our clinical experience. Praxis of ORL. 2022; 10(3): 101-109

Sorumlu Yazar: Ibrahim Erdim, Türkiye: ibrahim_erdim@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce