Praxis of ORL: Baş boyun kanserlerinde nodal metastazların değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografinin yeri | The role of positron emission tomography-computed tomography in assessing nodal metastasis in head and neck cancers
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  33-37
doi: 10.5606/kbbu.2014.93064

Baş boyun kanserlerinde nodal metastazların değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografinin yeri

Kadri Demir, Aslıhan Semiz Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada baş boyun kanserli hastalarda pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) lenf nodu metastazı tespitindeki performansı değerlendirildi ve PET/BT’nin performansı standart bir tanı aracı olan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Haziran 2010 - Temmuz 2011 tarihleri arasında kliniğimizde baş boyun kanseri tanısı konmuş 26 hasta (1 kadın, 25 erkek; ort. yaş 63.2 yıl; dağılım 39-82 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların primer tümörü histopatolojik olarak doğrulandıktan sonra MRG ve takiben PET/BT istenerek tümörün ve boynun ameliyat öncesi klinik evrelemesi yapıldı. Hastaların tümüne boyun diseksiyonu uygulandı. Özgüllük, duyarlılık, pozitif öngördürücü ve negatif öngördürücü değerleri nihai patolojik tanıya ve boyun lenf nodlarında metastaz mevcudiyetine göre hesaplandı.
BULGULAR: Tüm boyun diseksiyonlarında (38 adet) özgüllük, duyarlılık, pozitif öngördürücü değer ve negatif öngördürücü değer PET/BT için sırasıyla %52, %93, %56 ve %92; MRG için sırasıyla %70, %92, %65 ve %94 idi. N0 boyunlu hastalarda ise özgüllük, duyarlılık, pozitif öngördürücü değer ve negatif öngördürücü değerler PET/BT için sırasıyla %54, %66, %16 ve %92 idi. Aynı değerler MRG için sırasıyla %72, %33, %14 ve %88 idi. Nodal metastaz tespitinde PET/BT ve MRG arasında tanı performansı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Manyetik rezonans görüntüleme özellikle N0 boyunlarda gerçek pozitifliği bulmakta PET/BT kadar başarılı olamadı.
SONUÇ: Biz PET/BT’nin özellikle T3 ve T4 gibi ileri evre ve nodal metastazı olan hastalarda kullanılmasının daha yararlı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Servikal lenf nodu, baş boyun kanseri; nodal metastaz; pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi.


The role of positron emission tomography-computed tomography in assessing nodal metastasis in head and neck cancers

Kadri Demir, Aslıhan Semiz Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu
Umraniye Education and Research Hospital

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the diagnostic performance of positron emission tomography–computed tomography (PET/CT) in detecting lymph node metastasis in patients with head and neck cancers and to compare its performance with magnetic resonance imaging (MRI), a standard diagnostic tool.
METHODS: Between 2010 June and 2011 July, 26 patients (1 female, 25 males; mean age 63.2 years; range 39 to 82 years) with a diagnosis of head and neck cancer in our clinic were included in this study. After the primary tumor was confirmed with histopathological techniques, MRI followed by PET/CT were performed and preoperative clinical staging of the tumor and neck was done. All patients underwent neck dissection. The specificity, sensitivity, positive predictive values, and negative predictive values were calculated based on the final pathological diagnosis and the presence of metastasis in the lymph nodes of the neck.
RESULTS: For all the neck dissections (38 pieces), the specificity, sensitivity, positive predictive values and negative predictive values of PET/CT were 52%, 93%, 56%, and 92% respectively and 70%, 92%, 65%, and 94% for MRI, respectively. For patients with N0 neck, the specificity, sensitivity, positive predictive values and negative predictive values of PET/CT were 54%, 66%, 16% and 92%, respectively. The same parameters for MRI were 72%, 33%, 14%, and 88%, respectively. There was no statistically significant difference in the diagnostic performance of PET/CT and MRI in detecting nodal metastasis. Magnetic resonance imaging was not as successful as PET/CT in detecting true positivity in a N0 neck, particularly.
CONCLUSION: We believe that PET/CT is a better diagnostic tool in patients with late stage tumors such as T3 and T4 with nodal metastasis.

Key words: Cervical lymph node, head and neck cancer; nodal metastasis; positron emission tomography-computed tomography.


Kadri Demir, Aslıhan Semiz Oysu, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu. The role of positron emission tomography-computed tomography in assessing nodal metastasis in head and neck cancers. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 33-37

Sorumlu Yazar: Çağatay Oysu, Türkiye: cagatay.oysu@ueh.gov.tr


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce