Praxis of ORL: Objective tinnitus in geriatric patients | Geriatrik hastalarda objektif tinnitus
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 1  36-39
doi: 10.5606/kbbu.2022.93898

Objective tinnitus in geriatric patients

Elif Elibol, Özgenur Koçak, Bengi Arslan, Mecit Sancak, Fatih Gül, Mehmet Ali Babademez
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, geriatrik hastalarda objektif tinnitusun dağılımı ve olası nedenleri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Mart 2021 - Ekim 2021 tarihleri arasında tinnitus şikayeti ile polikliniğimize başvuran 65 yaş üstü 242 hasta (101 erkek, 141 kadın; ort yaş: 71.5±13.3 yıl) retrospektif çalışmaya dahil edildi. Tinnitusun klinik öyküsü ve etyolojisi araştırıldı. Herhangi bir frekansta kayıp olup olmadığını belirlemek için saf ses odyometri test sonuçları değerlendirildi. Objektif tinnitus varlığı, yaş, cinsiyet, işitme kaybı ve komorbid hastalıklar arasındaki ilişkiler analiz edildi.
BULGULAR: Geriatrik hastalarda objektif tinnitus prevalansı %13.6 idi. Objektif tinnitus ile erkek cinsiyet ve daha düşük yaş arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.001). Objektif tinnitus ile işitme kaybı veya diğer komorbid hastalıklar arasında ilişki bulunmadı (sırasıyla, p=0.727 ve p=0.658).
SONUÇ: Objektif tinnitus, subjektif tinnitustan daha az yaygın olabilir ancak özellikle erkek ve daha erken yaştaki hastalarda ayrıntılı bir tıbbi öykü ve fizik muayene yapılması önerilir. Objektif tinnitusun en sık nedeni vasküler hastalıklar idi.

Anahtar Kelimeler: Geriyatri, insidans, tinnitus, vasküler hastalıklar.


Geriatrik hastalarda objektif tinnitus

Elif Elibol, Özgenur Koçak, Bengi Arslan, Mecit Sancak, Fatih Gül, Mehmet Ali Babademez
Department of Otolaryngology, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the distribution and possible causes of objective tinnitus in geriatric patients.
METHODS: A total of 242 patients (101 males, 141 females; mean age: 71.5±13.3 years) over 65 years who were admitted to our outpatient clinic with the complaint of tinnitus between March 2021 and October 2021 were included in the retrospective study. The clinical history and the etiology of tinnitus were investigated. The pure tone audiometry tests were evaluated to determine whether there was a loss in any frequency. The associations between the presence of objective tinnitus, age, sex, hearing loss, and comorbid diseases were analyzed.
RESULTS: The prevalence of objective tinnitus was 13.6% in geriatric patients. The relation between objective tinnitus with the male sex and lower age was statistically significant (p<0.001 and p<0.001, respectively). No association was found between objective tinnitus and hearing loss or other comorbid diseases (p=0.727 and p=0.658, respectively).
CONCLUSION: Objective tinnitus may be less common than subjective tinnitus; however, a detailed medical history and physical examination is recommended, particularly in males and younger patients. The most common cause of objective tinnitus was vascular diseases.

Key words: Geriatric, incidence, tinnitus, vascular diseases.


Elif Elibol, Özgenur Koçak, Bengi Arslan, Mecit Sancak, Fatih Gül, Mehmet Ali Babademez. Geriatrik hastalarda objektif tinnitus. Praxis of ORL. 2022; 10(1): 36-39

Sorumlu Yazar: Elif Elibol, Türkiye: delifzer@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce