Praxis of ORL: İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları | Results of endonasal endoscopic and combined approach in inverted papilloma cases
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 3  117-121
doi: 10.5606/kbbu.2016.94824

İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları

Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, Göksel Göktaş, Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada inverted papillomlu hastalarda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşımın sonuçları araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2010 - Aralık 2015 tarihleri arasında sinonazal bölgede inverted papillom tanısı konulan ve endonazal endoskopik yaklaşımla tedavi edilen 24 hastanın (21 erkek, 3 kadın; ort. yaş 57.9±1.2 yıl; dağılım 42-69 yıl) dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, hastaneye başvuru yakınmaları, uygulanan tedavi ve tedavi sonrası takipleri ve son durumları hakkındaki bilgiler elde edildi. Hastaların ameliyat öncesi tümör yerleşim yeri ve tümörün komşu yapılarla olan ilişkisini ortaya koymak için aksiyal ve koronal planlarda çekilmiş olan bilgisayarlı tomografi kesitleri incelendi.
BULGULAR: Hastalığın erkeklerde görülme oranı kadınlardan yedi kat daha fazla idi. Hastaların en sık şikayeti burun tıkanıklığı (%100) idi. Kitle 14 hastada sağ, 10 hastada sol tarafta yerleşimli idi. İki taraflı kitle ile karşılaşılmadı. Tümör en sık orta meatustaki yapılardan kaynaklanmakta idi. Hastaların tamamına endonazal endoskopik cerrahi yapıldı ve ortalama 23.5±3.1 aylık takiplerinde hiçbir hastada nüks tespit edilmedi.
SONUÇ: Son zamanlarda görüntüleme sistemlerinin, endonazal cerrahide kullanılan enstrümanların gelişmesi seçilmiş inverted papillom hastalarında endonazal endoskopik cerrahiyi etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği haline getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endonazal endoskopik cerrahi, epidermoid karsinom; inverted papillom.


Results of endonasal endoscopic and combined approach in inverted papilloma cases

Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, Göksel Göktaş, Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen
Department of Otorhinolaryngology, Medical Faculty of Gaziosmanpaşa University, Tokat Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the results of endonasal endoscopic and combined approach in patients with inverted papilloma.
METHODS: We retrospectively analyzed the records of 24 patients (21 males, 3 females; mean age 57.9±1.2 years; range 42 to 69 years) who were diagnosed with inverted papilloma in the sinonasal region and treated with endonasal endoscopic approach between January 2010 and December 2015. The demographic data of the patients, their visiting complaints, the treatment applied, their follow-up after the treatment and the information about their final status were obtained. Computed tomography scans performed in axial and coronal planes were examined to reveal preoperative tumor localization of the patients and its relationship with neighboring structures.
RESULTS: The incidence among males was seven times higher than females. The most common complaint of the patients was nasal obstruction (100%). The mass was located on the right side in 14 patients and on the left in 10 patients. No bilateral masses were observed. Tumors were mostly originated from structures in the middle meatus. Endonasal endoscopic surgery was performed to all patients, and no recurrence was detected during a mean follow-up period of 23.5±3.1 months.
CONCLUSION: Recent developments in imaging systems and instruments used in endonasal surgery make endonasal endoscopic surgery an effective and safe treatment option in selected patients with inverted papilloma.

Key words: Endonasal endoscopic surgery, epidermoid carcinoma; inverted papilloma.


Emrah Sapmaz, Battal Tahsin Somuk, Göksel Göktaş, Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen. Results of endonasal endoscopic and combined approach in inverted papilloma cases. Praxis of ORL. 2016; 4(3): 117-121

Sorumlu Yazar: Emrah Sapmaz, Türkiye: emrhils@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce