Praxis of ORL: Clinical characteristics and laboratory findings of COVID-19 in Istanbul | İstanbul'da COVID-19'un klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 2  60-65
doi: 10.5606/kbbu.2021.94840

Clinical characteristics and laboratory findings of COVID-19 in Istanbul

Ozan Özdemir, Zehra Çınar, Ümit Kanay, Özgür Yiğit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada 2019 Koronavirüs hastalığının (COVID-19) kulak, burun ve boğaz (KBB) semptomları ve laboratuvar bulguları değerlendirildi.
YÖNTEMLER: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 servisinde 15 Mart 2020-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında takip edilen 121 COVID-19 hastası (55 erkek, 66 kadın; ort. yaş 59.1±11.6 yıl; dağılım, 19-92 yıl) tek merkezli çalışmaya dahil edildi. Hastalar, COVID-19 pozitifliği için revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile test edildi ve KBB semptomları hakkında anketi doldurmaları istendi. Hastaların klinik verileri elektronik tıbbi kayıtları gözden geçirilerek toplandı.
BULGULAR: Yaygın semptomlar arasında ateş (%74.3, n=90), yorgunluk (%69.4, n=84), kuru öksürük (%68.5, n=83) ve nefes darlığı (%61.9, n=75) vardı. En yaygın komorbidite hipertansiyondu (%50.4), onu diabetes mellitus (%33.1) izledi. Akciğer görüntülemesine göre hastaların %90’ı buzlu cam opasitesi gösterdi. Ağır olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, ağır hastalar daha yaşlıydı (ort. yaş 65.4±12.3 yıla karşın 57.2±10.8 yıl, p<0.05), hastalarda daha yüksek oranda hipertansiyon (%43.4’e karşın %72.4, p=0.012) ve ateş vardı. Ağır hasta olarak takip edilen 29 hastadan biri (%3.4) invazif mekanik ventilasyona ihtiyaç duydu.
SONUÇ: COVID-19 hastaları bazen ateşsiz başvurabilir ve anormal radyolojik bulgulara sahip olmayabilir. Yaşlı hastalar veya komorbiditeleri olan hastaların hastalığının şiddetli seyretme ihtimali daha fazladır. Tedavide glukokortikoidlerin kullanımı hala tartışmalıdır ve daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirus hastalığı 2019, COVID-19, SARS-CoV-2.


İstanbul'da COVID-19'un klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları

Ozan Özdemir, Zehra Çınar, Ümit Kanay, Özgür Yiğit
Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the ear, nose and throat (ENT) symptoms and laboratory findings of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Istanbul.
METHODS: The single-center study included 121 COVID-19 patients (55 males, 66 females; mean age 59.1±11.6 years; range, 19 to 92 years) followed up between March 15, 2020 and May 15, 2020 at the COVID-19 ward Istanbul Training and Research Hospital in Turkey. The patients were confirmed for COVID-19 with reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) and asked to fill in the questionnaire about ENT symptoms. Their clinical data were gathered by reviewing electronic medical records.
RESULTS: Common symptoms included fever (74.3%, n=90), fatigue (69.4%, n=84), dry cough (68.5%, n=83) and dyspnea (61.9%, n=75). Hypertension was the most common comorbidity (50.4%), followed by diabetes mellitus (33.1%). According to lung imaging, 90% of patients showed ground-glass opacity. Compared with non-severely ill patients, severely ill patients were older (mean age 65.4±12.3 vs. 57.2±10.8 years, p<0.05), had a higher proportion of hypertension (43.4% vs. 72.4%, p=0.012) and fever. One (3.4%) of the 29 severely ill patients received invasive mechanical ventilation.
CONCLUSION: COVID-19 patients sometimes present without fever and may not have abnormal radiologic findings. Older patients or patients with comorbidities are more likely to have a severe condition. The use of glucocorticoids in treatment is still controversial and more clinical studies are needed.

Key words: Coronavirus disease 2019, COVID-19, SARS-CoV-2.


Ozan Özdemir, Zehra Çınar, Ümit Kanay, Özgür Yiğit. İstanbul'da COVID-19'un klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları. Praxis of ORL. 2021; 9(2): 60-65

Sorumlu Yazar: Ozan Özdemir, Türkiye: opdrozanozdemir@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce