Praxis of ORL: Kayseri ilinde alerjik rinit hastalarının ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi | Evaluation of allergic rhinitis patients and their skin prick test results in Kayseri province
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  137-144
doi: 10.5606/kbbu.2020.94914

Kayseri ilinde alerjik rinit hastalarının ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi

Kerem Kökoğlu1, Ömer Kutlu2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Kayseri ilinde 2018 yılında alerjik rinit (AR) tanısı konulan hastaların demografik ve klinik özellikleri ile deri prick testi (DPT) sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya 2018 yılında Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine başvuran ve AR tanısı konularak DPT uygulanan 114 hasta (39 erkek, 75 kadın; ort. yaş 24±11.5 yıl; dağılım, 3-63 yıl) dahil edildi. Otuz beş çocuk, 79 erişkin hasta vardı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile DPT sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Semptomatik dönemlere bakıldığında, 83 hastada mevsimsel ve 31 hastada pereniyal AR vardı. En yaygın başvuru 11-20 yaş arasındaydı. Mevsimsel AR hastalarında en yaygın başvuru dönemi Nisan ayıydı. Ailesinde atopi öyküsü olanlarda mevsimsel AR daha yaygındı. Otuz üç hastanın DPT’sinde herhangi bir alerjene karşı duyarlılık saptanmadı. Yetmiş üç hastada birden fazla alerjene karşı duyarlılık vardı. En yaygın alerjenler sırasıyla polen IV karışımı (n=47), Dermatophagoides (D.) pterynossinus (n=37), köpek dişi ayrık otu (Cynodon dactylon) (n=35), zeytin ağacı poleni (n=31) ve D. farinae (n=30) idi. Pereniyal AR hastalarında ev tozu akarı alerjisi daha yaygın iken mevsimsel AR hastalarında polen duyarlılığı daha yaygındı.
SONUÇ: Kayseri ilinde AR okul çağına kadar erkeklerde, okul çağı sonrasında kadınlarda daha yaygındı. En sık başvurulan dönem; ergenlik ve erken erişkinlik dönemiydi. Mevsimsel AR daha yaygındı. Pereniyal AR hastalarında ev tozu akarı alerjisi daha yaygınken mevsimsel AR’de polen duyarlılığı daha yaygındı. Bu tip ağaç Kayseri bölgesinde yetişmemesine rağmen zeytin ağacı poleni alerjisi yaygındı.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, dermatophagoides farinae, deri testleri


Evaluation of allergic rhinitis patients and their skin prick test results in Kayseri province

Kerem Kökoğlu1, Ömer Kutlu2
1Department of Otolaryngology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department Of Dermatology and Venerology, Uşak University, Uşak, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the demographic and clinical characteristics as well as the skin prick test (SPT) results of patients diagnosed as allergic rhinitis (AR) in Kayseri province in the year 2018.
METHODS: This retrospective study included 114 patients (39 males, 75 females; mean age 24±11.5 yıl; range, 3 to 63 years) who applied to Otolaryngology Department of Develi Hatice Muammer Kocatürk State Hospital in the year 2018 and was diagnosed as AR and performed SPT. There were 35 children and 79 adult patients. Patients’ demographic and clinical characteristics as well as SPT results were recorded.
RESULTS: When symptomatic periods were reviewed, there were 83 patients with seasonal and 31 patients with perennial AR. The most common admission was between the ages 11 to 20 years. The month of April was the most common admission period for seasonal AR patients. Seasonal AR was more common in those who had familial atopy history. No sensitivity to any allergen was detected in the SPT of 33 patients. Seventy-three patients had sensitivity to multiple allergens. The most common allergens were pollen IV mix (n=47), Dermatophagoides (D.) pterynossinus (n=37), Bermuda grass (Cynodon dactylon) (n=35), olive tree pollen (n=31) and D. farinae (n=30). While house dust mite allergy was more common in perennial AR patients, pollen sensitivity was more common in seasonal AR.
CONCLUSION: In Kayseri province, AR was more frequent in males until school age and in females after school age. The most common admission periods were adolescence and early adulthood. Seasonal AR was more common. While house dust mite allergy was more common in perennial AR patients, pollen sensitivity was more common in seasonal AR. Olive tree pollen allergy was common, although this type of tree does not grow in Kayseri region.

Key words: Allergic rhinitis, dermatophagoides farinae, skin tests


Kerem Kökoğlu, Ömer Kutlu. Evaluation of allergic rhinitis patients and their skin prick test results in Kayseri province. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 137-144

Sorumlu Yazar: Kerem Kökoğlu, Türkiye: dr.kokoglu@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)



PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.




 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce