Praxis of ORL: Oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde evreleme ile perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon bulgularının ilişkisi | Correlation between staging and perineural, vascular, and extracapsular invasion findings in oral cavity squamous cancers
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  12-16
Oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde evreleme ile perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon bulgularının ilişkisi

Fatma Çaylaklı, Muhammed Furkan Sökmen, Cem Özer, Haluk Yavuz, Alper Nabi Erkan, Can Alper Çağıcı, Fulya Özer, İsmail Yılmaz, Cüneyt Yılmazer
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada oral kavite skuamöz hücreli kanserlerinde prognostik faktör olan evreleme ile perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon varlığının ilişkisi değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde Şubat 2002 - Nisan 2013 tarihleri arasında oral kavite skuamöz hücreli karsinom nedeniyle ameliyat edilen 62 hasta (36 erkek, 26 kadın ort. yaş 63.8±14.6 yıl; dağılım 28-89 yıl) dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara tedavi için cerrahi ve bir kısım hastaya da cerrahiye ek olarak radyoterapi ve kemoterapi uygulandı.
BULGULAR: Hastaların 40’ı erken evrede (evre 1 ve 2), 22’si ileri evrede idi (evre 3 ve 4). Erken evrede olan hastaların üçünde perinöral invazyon, birinde vasküler invazyon vardı. İleri evrede olan hastaların üçünde ekstrakapsüler invazyon, 12’sinde perinöral invazyon, dördünde de vasküler invazyon vardı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımıza göre, kanser evresi ilerledikçe perinöral, vasküler ve ekstrakapsüler invazyon gibi prognostik faktörlerin görülme sıklığı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oral kavite, prognostik faktör; skuamöz hücreli karsinom; evreleme.


Correlation between staging and perineural, vascular, and extracapsular invasion findings in oral cavity squamous cancers

Fatma Çaylaklı, Muhammed Furkan Sökmen, Cem Özer, Haluk Yavuz, Alper Nabi Erkan, Can Alper Çağıcı, Fulya Özer, İsmail Yılmaz, Cüneyt Yılmazer
Department Of Otorhinolarengology Head And Neck Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the correlation between staging and presence of perineural, vascular, and extracapsular invasions which are prognostic factors in oral cavity squamous cell cancers.
METHODS: The study included 62 patients (36 males, 26 females; mean age 63.8±14.6 years; range 28 to 89 years) who were operated due to oral cavity squamous cell carcinoma between February 2002 and April 2013 in Başkent University Adana Dr. Turgut Noyan Application and Research Center. For treatment, the patients were performed surgery and some patients were performed radiotherapy and chemotherapy in addition to surgery.
RESULTS: Of the patients, 40 were in the early stage (stage 1 and 2) and 22 were in the advanced stage (stage 3 and 4). Of the patients in the early stage, three had perineural invasion and one had vascular invasion. Of the patients in the advanced stage, three had extracapsular invasion, 12 had perineural invasion, and four had vascular invasion.
CONCLUSION: According to our study findings, the prevalence of prognostic factors including perineural, vascular, and extracapsular invasions increases as the cancer stage advances.

Key words: Oral cavity, prognostic factor; squamous cell carcinoma; staging.


Fatma Çaylaklı, Muhammed Furkan Sökmen, Cem Özer, Haluk Yavuz, Alper Nabi Erkan, Can Alper Çağıcı, Fulya Özer, İsmail Yılmaz, Cüneyt Yılmazer. Correlation between staging and perineural, vascular, and extracapsular invasion findings in oral cavity squamous cancers. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 12-16

Sorumlu Yazar: Muhammed Furkan Sökmen, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce