Praxis of ORL: Burun tıkanıklığı olan hastalarda nazal septum deviasyonu ile yakınmalar arasındaki ilişki | Relationship between nasal septal deviation and complaints in patients with nasal obstruction
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 3  87-90
doi: 10.5606/kbbu.2015.96168

Burun tıkanıklığı olan hastalarda nazal septum deviasyonu ile yakınmalar arasındaki ilişki

İbrahim Korhan
Özel Tınaztepe Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada burun tıkanıklığı ile başvuran nasal septum deviasyonu (NSD) olan hastalarda deviasyon ve şikayetler arasındaki ilişki ve NSD tipinin burun tıkanıklığı şiddeti üzerinde etkisi olup olmadığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Nisan 2013 - Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimize burun tıkanıklığı yakınması ile başvuran ve NSD tanısı konulup cerrahi tedavi önerilen 65 hasta (45 erkek, 20 kadın; ort. yaş 36.6 yıl; dağılım 18-67 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar görsel analog ölçeği ve Mladina sınıflaması kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 20’sinde (%30.8) tip 2, 10’unda (%15.4) tip 3, dördünde (%6.2) tip 4, 20’sinde (%30.8) tip 5, birinde (%1.5) tip 6 ve 10’unda (%15.4) tip 7 NSD saptandı. Deviasyon tipleri ile yaş ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmaz iken (p=0.1), NSD tipi ile burun tıkanıklığı şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.000).
SONUÇ: Burun tıkanıklığı olan hastalarda NSD tipi dahil tüm parametreler değerlendirilmelidir. Cerrahi kararı verilirken burun tıkanıklığının şiddeti, tarafı ve NSD tipi dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Burun tıkanıklığı, nasal septum deviasyon tipi; nasal septum deviasyonu.


Relationship between nasal septal deviation and complaints in patients with nasal obstruction

İbrahim Korhan
Department of Otolaryngology, Private Tınaztepe Hospital, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the relationship between deviation and complaints in patients with nasal septal deviation (NSD) admitted with nasal obstruction and whether NSD type affects severity of nasal obstruction.
METHODS: The study included 65 patients (45 males, 20 females; mean age 36.6 years; range 18 to 67 years) who admitted to our clinic with nasal obstruction complaint, were diagnosed as NSD, and advised surgical treatment between April 2013 and June 2013. Patients were evaluated using visual analog scale and Mladina classification.
RESULTS: Of the patients, type 2 NSD was detected in 20 (30.8%), type 3 NSD was detected in 10 (15.4%), type 4 NSD was detected in four (6.2%), type 5 NSD was detected in 20 (30.8%), type 6 NSD was detected in one (1.5%), and type 7 NSD was detected in 10 (15.4%). While no statistically significant difference was detected between deviation types and age or sex (p=0.1), a statistically significant difference was detected between NSD type and severity of nasal obstruction (p=0.000).
CONCLUSION: All parameters including NSD type should be evaluated in patients with nasal obstruction. Severity and side of nasal obstruction, and NSD type should be considered when deciding for surgery.

Key words: Nasal obstruction, nasal septal deviation type; nasal septal deviation.


İbrahim Korhan. Relationship between nasal septal deviation and complaints in patients with nasal obstruction. Praxis of ORL. 2015; 3(3): 87-90

Sorumlu Yazar: İbrahim Korhan, Türkiye: ibrahim.korhan@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce