Praxis of ORL: COVID-19 hastalarında akciğer tutulumunun şiddeti ile nazal mukosiliyer klirens süresi ve akut faz biyobelirteçleri arasındaki korelasyon | Correlation between the severity of lung involvement and nasal mucociliary clearance time and acute phase biomarkers in patients with COVID-19
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 2  38-43
doi: 10.5606/kbbu.2023.96729

COVID-19 hastalarında akciğer tutulumunun şiddeti ile nazal mukosiliyer klirens süresi ve akut faz biyobelirteçleri arasındaki korelasyon

Fatih Yücedağ1, Arife Sezgin2, Fatih Gürel3, Selcuk Kuzu4, Şerif Şamil Kahraman1
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Karaman, Türkiye
2Karaman Eğitim ve Öğretim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Karaman, Türkiye
3Karaman Eğitim ve Öğretim Hastanesi Radyoloji Bölümü, Karaman, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pnömonisi olan hastalarda artmış nazal mukosiliyer klirens süresi (NMCT) ile akciğer bilgisayarlı tomografi şiddet skorları (CT-SS) ve akut faz biyobelirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bu prospektif çalışmaya 116 yatan hasta Kasım 2021 - Haziran 2022 arasında dahil edildi. Nazal mukosiliyer zamanın ölçümü için tüm hastalara sakkarin testi uygulandı. Hastalar iki gruba ayrıldı: NMCT’si 7-13 dk olan 53 hasta (28 kadın, 25 erkek; ort. yaş: 50.1±13.2 yıl; dağılım, 19-75 yıl) içeren Grup 1 ve NMCT’si 14-21 dk olan 63 hastadan (32 kadın, 31 erkek; ort. yaş: 52.3±12.1 yıl; dağılım, 30-82 yıl) oluşan Grup 2. Bilgisayarlı tomografi şiddet skoru; buzlu cam opaklığı, interstisyel opaklık ve hava sıkışmasını içeren önceki bir yöntemden uyarlanmış olup COVID-19 pnömonisinin ciddiyetini ve tutulum oranını ifade etmek için kullanılmıştır.
BULGULAR: Ortalama CT-SS Grup 1’de 3.8±1.6 idi ve Grup 2’de 6.2±2.0 ile anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Ayrıca NMCT ile CT-SS arasında güçlü bir pozitif koreleasyon saptandı (r=0.711). Ortalama akciğer lobu tutulumu Grup 1’de ortalama 3.6±1.5 iken Grup 2’de 4.8±0.5 ile istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Ortalama ferritin değerleri, Grup 1’de 244.6±146.9 mg/L ve Grup 2’de 436.5±449.1 mg/L ile istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterdi (p=0.038).
SONUÇ: Sakkarin klirens testi klinik pratikte rutin olarak kullanılmamakla beraber çalışmamızda artan NMCT sonuçları ile BT'de pnömoni şiddet skorları pozitif korele olarak bulunmuştur ve bu bulgunun COVID-19 hastalarında pnömoni prognozunu tahmin etmede faydalı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, akciğer tutulum skoru, bilgisayarlı tomografi, burun mukosiliyer temizleme süresi, akut faz biyobelirteçleri.


Correlation between the severity of lung involvement and nasal mucociliary clearance time and acute phase biomarkers in patients with COVID-19

Fatih Yücedağ1, Arife Sezgin2, Fatih Gürel3, Selcuk Kuzu4, Şerif Şamil Kahraman1
1Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Türkiye
2Department of Otolaryngology, Karaman Education and Training Hospital, Karaman, Türkiye
3Department of Radiology, Karaman Education and Training Hospital, Karaman, Türkiye
4Department of Otolaryngology, Healty Science University Hospital, Afyonkarahisar, Türkiye

OBJECTIVE: The aim of this research was to evaluate the correlation between the increased nasal mucociliary clearance time (NMCT) and chest computed tomography severity scores (CT-SS) and acute phase biomarkers in patients diagnosed with coronavirus disease 2019 (COVID-19) pneumonia.
METHODS: A total of 116 hospitalized patients were included in the prospective study between November 2021 and June 2022. For the measurement of the NMCT, all patients underwent the saccharin test. The patients were separated into two groups: Group 1, which included 53 patients (28 females, 25 males; mean age: 50.1±13.2 years; range, 19 to 75 years) with an NMCT of 7-13 min, and Group 2, comprising of 63 patients (32 females, 31 males; mean age: 52.3±12.1 years; range, 30 to 82 years) with an NMCT of 14-21 min. The CT-SS was adapted from a previous method including ground-glass opacity, interstitial opacity, and air entrapment and was used to express the severity and rate of involvement of COVID-19 pneumonia.
RESULTS: The mean CT-SS was 3.8±1.6 in Group 1 and significantly higher in Group 2 with 6.2±2.0 (p<0.001). In addition, a strong positive correlation was determined between the NMCT and CT-SS (r=0.711). The mean lung lobe involvement was 3.6±1.5 in Group 1 and 4.8±0.5 in Group 2, and the difference was statistically significant (p<0.001). The mean ferritin levels showed a statistically significant difference at 244.6±146.9 mg/L in Group 1 and 436.5±449.1 mg/L in Group 2 (p=0.038).
CONCLUSION: The saccharin clearance test is not routinely used in clinical practice but with the lights of our study’s results increased NMCT results correlates with pneumonia severity scores in CT and it may be useful in the prediction of prognosis of pneumonia in COVID-19 patients.

Key words: COVID-19, lung involvement score, computed tomography, nasal mucociliary clearance time, acute phase biomarkers.


Fatih Yücedağ, Arife Sezgin, Fatih Gürel, Selcuk Kuzu, Şerif Şamil Kahraman. Correlation between the severity of lung involvement and nasal mucociliary clearance time and acute phase biomarkers in patients with COVID-19. Praxis of ORL. 2023; 11(2): 38-43

Sorumlu Yazar: Fatih Yücedağ, Türkiye: drfatihyucedag@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce