Praxis of ORL: Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi | Assessment of quality of life in patients undergoing maxillectomy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  28-32
doi: 10.5606/kbbu.2014.97269

Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Güven Yıldırım, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Uyar, Güler Berkiten, Ziya Saltürk, Mehmet Önder Doğan, Muzaffer İnan
Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada paranazal sinüs tümörlerine cerrahi yaklaşım ve hastaların ameliyat sonrası yaşam kaliteleri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2006 - Aralık 2013 tarihleri arasında maksilla tümörü nedeniyle ameliyat edilen 17 hasta (7 erkek, 10 kadın; ort. yaş 59.3±13.9 yıl; dağılım 31-86 yıl) çalışmaya alındı. Maksilla tümör cerrahisi sonrası patolojik tanı kondu. Ameliyat sonrası parsiyel ve total maksillektomi yapılan hastaların yaşam kalitesini sorgulamak amacıyla Kısa Form 36 (KF-36) anketi uygulandı ve kendi içinde karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 14’üne (%82.4) parsiyel maksillektomi, üçüne (%17.6) total maksillektomi yapıldı. Yaşam kalitesi KF-36 anketine göre, parsiyel maksillektomi olan hastaların hem anketin fiziksel hem de mental sağlık bileşenleri, total maksillektomi olanlara kıyasla, anlamlı derece yüksek idi (p<0.05).
SONUÇ: Paranazal sinüs tümörlerinin tedavi protokolleri olguya göre planlanmalıdır. Cerrah, konservatif tedavi parsiyel maksillektomi hastalarının yaşam kalitesini iyileştirdiği için, mümkün olduğu kadar konservatif olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi anketi, paranazal sinüs tümörü; cerrahi.


Assessment of quality of life in patients undergoing maxillectomy

Güven Yıldırım, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Uyar, Güler Berkiten, Ziya Saltürk, Mehmet Önder Doğan, Muzaffer İnan
Department Of Otorhinolaryngology-head And Neck Surgery, Okmeydanı Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the surgical approach to the paranasal sinus tumors and postoperative quality of life of the patients.
METHODS: Between January 2006 and December 2013, 17 patients (7 males, 10 females; mean age 59.3±13.9 years; range 31 to 86 years) who underwent surgery for maxillary tumors were included in this study. Pathological diagnosis after maxilla tumor surgery were made. After surgery, the Short Form-36 (SF-36) questionnaire was applied to the patients who underwent partial or total maxillectomy and were compared between each other.
RESULTS: Fourteen of the patients (82.4%) had partial maxillectomy, while three (17.6%) had total maxillectomy. According to the quality of life SF-36 questionnaire, both physical and mental health components of the questionnaire of the partial maxillectomy patients were significantly higher than those with total maxillectomy (p<0.05).
CONCLUSION: The treatment protocols of paranasal sinus tumors should be tailored individually. Surgeon should be conservative as much as possible, since conservative treatment improves the quality of life of patients with partial maxillectomy.

Key words: Life quality questionnaire, paranasal sinus tumor; surgery.


Güven Yıldırım, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Uyar, Güler Berkiten, Ziya Saltürk, Mehmet Önder Doğan, Muzaffer İnan. Assessment of quality of life in patients undergoing maxillectomy. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 28-32

Sorumlu Yazar: Tolgar Lütfi Kumral, Türkiye: tolgins@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce