Praxis of ORL: Septoplasti ile kombine inferior turbinat cerrahileri sonrası trans-septal sütür, nazal tampon ve nazal splint karşılaştırması | The comparison of trans-septal suture, Merocel nasal packing and septal splint following septoplasty combined with inferior turbinate surgery
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 2  70-77
doi: 10.5606/kbbu.2016.97659

Septoplasti ile kombine inferior turbinat cerrahileri sonrası trans-septal sütür, nazal tampon ve nazal splint karşılaştırması

Arzu Tatar1, Özgür Yörük1, Zahide Koşan2, Fatma Atalay1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada septoplasti ile kombine inferior turbinat cerrahilerinde, nazal splint, Merocel nazal tampon ve trans-septal sütür uygulamalarının ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyonları önlemedeki etkinlikleri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında, çalışmaya septoplasti ile birlikte inferior turbinat cerrahisi planlanan 180 hasta (129 erkek, 51 kadın; ort. yaş 31.32±10.27 yıl; dağılım 18-55 yıl) dahil edildi. Septoplastiyi takiben Radyofrekans Termal Ablasyon (RFTA) ve Parsiyel İnferior Turbinektomi (PİT) uygulanmak üzere hastalar iki eşit gruba ayrıldı. Her iki hasta grubu da kendi içinde, her grupta 30 hasta olacak şekilde, nazal splint, Merocel tampon ve trans-septal sütür uygulamak üzere üç alt gruba daha ayrıldı. Cerrahi süresi, minör ve majör hemoraji, ameliyat sonrası 6. saat, 1, 2. ve 3. günlerde değerlendirilen ağrı ve ameliyat sonrası 6. haftada görülen komplikasyonlar (septal perforasyon, hematom, enfeksiyon, kabuklanma ve nazal sineşi) ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Septoplasti ile eşzamanlı yapılan RFTA sonrası splint, Merocel tampon ve trans-septal sütür alt gruplarında, ameliyat sonrası ağrı hariç diğer araştırma parametrelerinde istatistiksel farklılık yoktu. Parsiyel inferior turbinektomi yapılan grupta Merocel tampon uygulanan beş, trans-septal sütür uygulanan altı, splint uygulanan bir hastada nazal sineşi gelişmesine rağmen sineşi ve diğer araştırma parametreleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Splint, trans-septal sütür ve Merocel tampon uygulanan gruplarda, ameliyat sonrası ağrı düzeyi en yüksek tampon gruplarında ve en düşük trans-septal sütür gruplarında tespit edildi.
SONUÇ: Septoplasti ile kombine RFTA cerrahilerinde trans-septal sütür uygulamasının, septoplasti ile kombine PİT cerrahilerinde ise splint kullanımının nazal tampon uygulamasına tercih edilmesi, tamponun neden olduğu ağrı, rahatsızlık ve komplikasyonların engellenmesine ve hastalara daha konforlu ameliyat sonrası dönem sunulmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Merocel nazal tampon, nazal splint; parsiyel inferior türbinektomi; radyofrekans termal ablasyon; septoplasti; trans-septal sütür.


The comparison of trans-septal suture, Merocel nasal packing and septal splint following septoplasty combined with inferior turbinate surgery

Arzu Tatar1, Özgür Yörük1, Zahide Koşan2, Fatma Atalay1
1Department of Otolaryngology, Medical Faculty Atatürk Universikty, Erzurum, Turkey
2Department of Public Health, Medical Faculty Atatürk Universikty, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the efficacy of nasal splint, Merocel nasal packing and trans-septal suturing applications in septoplasty combined with inferior turbinate surgeries in the prevention of postoperative pain and complications.
METHODS: Between January 2014 and October 2015 a total of 180 patients (129 male, 51 female; mean age 31.32±10.27 years; range 18 to 55 years) for which septoplasty concurrent with inferior turbinate surgery was planned were included in this study. Following septoplasty, patients were divided into two equal groups to apply Radiofrequency Thermal Ablation (RFTA) and Partial Inferior Turbinectomy (PIT). Both patient groups were separated into three subgroups in themselves to apply nasal splint, Merocel packing and trans-septal suturing, so that each group would have 30 patients. The duration of surgery, minor and major hemorrhage, postoperative pain evaluated at the 6th hour, on the 1st, 2nd and 3rd day, and postoperative complications in the 6th week (septal perforation, hematoma, infection, crusting, nasal synechiae) were compared.
RESULTS: There was no statistical difference in research parameters except for the postoperative pain in three subgroups applied splint, Merocel packing, and trans-septal suture after RFTA concurrent with septoplasty surgery. Although nasal synechia developed in five patients who were applied Merocel packing, in six patients who were applied trans-septal suture and in one patient who was applied splint in the group in which PIT was performed, the difference between synechiae and other research parameters was statistically insignificant. The highest level of postoperative pain was determined in the Merocel packing groups, and the lowest level was determined in the groups that were applied trans-septal suture at the groups in which splint, Merocel packing, and trans-septal suture were applied.
CONCLUSION: The preference of splint use in septoplasty combined with PIT surgeries to Merocel packing and the preference of trans-septal suture application in septoplasty combined with RFTA surgeries to Merocel nasal packing will contribute to the prevention of pain, discomfort and complications caused by Merocel packing and to providing patients with a more comfortable postoperative period.

Key words: Merocel nasal packing, nasal splint; partial inferior turbinectomy; radiofrequency thermal ablation; septoplasty; trans-septal suture.


Arzu Tatar, Özgür Yörük, Zahide Koşan, Fatma Atalay. The comparison of trans-septal suture, Merocel nasal packing and septal splint following septoplasty combined with inferior turbinate surgery. Praxis of ORL. 2016; 4(2): 70-77

Sorumlu Yazar: Arzu Tatar, Türkiye: arzutatar@atauni.edu.tr


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce