Praxis of ORL: Septoplastinin hastalık spesifik ve genel yaşam kalitesi üzerine etkileri: Retrospektif longitudinal bir çalışma | The effects of septoplasty on disease-specific and general quality of life: A retrospective longitudinal trial
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  113-116
doi: 10.5606/kbbu.2014.99609

Septoplastinin hastalık spesifik ve genel yaşam kalitesi üzerine etkileri: Retrospektif longitudinal bir çalışma

Gokce Simsek1, Bengi Arslan2, Burak Erden1, Nuray Bayar Muluk1, Rahmi Kilic1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Gebze Devlet Hastanesi Kbb Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada septoplasti uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerinde lokal ve genel yaşam kalitesi (YK) indeksleri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Bu çalışma, üçüncü basamak bir hastanede yapılan prospektif izlemli retrospektif bir incelemedir. Ocak 2011 ve Ocak 2012 tarihleri arasında septoplasti yapılan tüm hastalar tespit edildi. Hastalığa özgü YK Burun Tıkanıklığı Semptom Değerlendirmesi (NOSE) anketi ile değerlendirildi ve genel sağlık durumu 36 maddelik Kısa Form Sağlık Anketi (SF-36) ile ölçüldü. Anketlerin her ikisi de aynı görüşmede hastaların ameliyat öncesi ve sonrası dönemde memnuniyetini ölçmek için iki kez uygulandı.
BULGULAR: Ameliyat öncesi ve sonrası değerler iki yıl sonra karşılaştırıldığında, SF-36’nın sekiz kategorisinde (fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, vücut ağrısı, genel sağlık, emosyonel rol, mental sağlık, sosyal işlevsellik ve canlılık) anlamlı değişiklik izlenmedi. Ameliyat öncesi ve sonrası ortalama NOSE skorları sırasıyla 53.4±14.5 ve 26.0±17.8 idi (p<0.001).
SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre, septoplasti lokal semptomlar üzerinde anlamlı etkiye sahiptir ve hastalığa özgü YK’yi belirgin olarak geliştirir. Kısa Form Sağlık Anketi-36 değerlendirmesi, septoplastinin genel sağlık üzerine etkisi olmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Nazal septum, NOSE skalası; sonuç değerlendirmesi; yaşam kalitesi; septoplasti; septum deviyasyonu; Kısa Form (36) Sağlık Anketi; cerrahi.


The effects of septoplasty on disease-specific and general quality of life: A retrospective longitudinal trial

Gokce Simsek1, Bengi Arslan2, Burak Erden1, Nuray Bayar Muluk1, Rahmi Kilic1
1Kirikkale University Faculty Of Medicine, Ent Deapartment, Kirikkale
2Ministry Of Health, Gebze State Hospital, Ent Clinic, Kocaeli, Turkey.

OBJECTIVE: This study aims to evaluate local and general quality of life (QOL) indexes during pre- and postoperative periods in patients who underwent septoplasty procedure.
METHODS: This study is a retrospective review with prospective follow-up performed at a tertiary referral hospital. All patients who were performed septoplasty between January 2011 and January 2012 were identified. Disease-specific QOL was assessed by a Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) questionnaire, and general health status was measured by a 36-item Short Form Health Survey (SF-36). Both of the questionnaires were applied twice in the same visit to measure patients’ satisfaction in pre- and postoperative periods.
RESULTS: A comparison of pre- and postoperative values after two years did not reveal any significant changes in the eight categories of SF-36 (physical functioning, physical role, bodily pain, general health, emotional role, mental health, social functioning, and vitality). The mean pre- and postoperative NOSE scores were 53.4±14.5 and 26.0±17.8, respectively (p<0.001).
CONCLUSION: According to the results of our study, septoplasty has a significant impact on local symptoms, and markedly improves disease-specific QOL. An evaluation of SF-36 showed that septoplasty has no impact on general health.

Key words: Nasal septum, NOSE scale; outcome assessment; quality of life, septoplasty; septum deviation; Short Form (36) Health Survey; surgery.


Gokce Simsek, Bengi Arslan, Burak Erden, Nuray Bayar Muluk, Rahmi Kilic. The effects of septoplasty on disease-specific and general quality of life: A retrospective longitudinal trial. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 113-116

Sorumlu Yazar: Gokce Simsek, Türkiye: gokcesimsek@aol.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce