Praxis of ORL: Trabzon-Of bölgesinde alerjik rinit tanılı hastaların ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi | Evaluation of patients diagnosed with allergic rhinitis and skin prick test results in the Trabzon-Of region
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2022  Volume: 10  Issue: 2  63-67
doi: 10.5606/kbbu.2022.07830

Trabzon-Of bölgesinde alerjik rinit tanılı hastaların ve deri prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi

Mehmet Birinci, Suat Terzi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Trabzon-Of bölgesinde alerjik rinit tanısıyla başvuran hastaların deri prick testi sonuçları değerlendirildi ve yaş, cinsiyet, semptomlar, şikâyet zamanları, aile öyküsü, şiddet ve süresi açısından karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya 2020 yılı içinde deri prick testi yapılmış 284 hasta (81 erkek, 203 kadın; ort. yaş: 35±16 yıl; dağılım, 10-78 yıl) dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, semptomlar, şikayet zamanları, alerji öyküsü, ailede alerji öyküsü, semptomların şiddet ve süresi açısından incelendi.
BULGULAR: En sık rastlanan dört semptom sırasıyla geniz akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı ve boğaz kaşıntısı idi. Hastaların yarısında semptomlar yıl boyu görüldü. Doksan dokuz hastada orta/şiddetli persistan alerjik rinit mevcuttu. En sık tespit edilen alerjen ise ev tozu akarı idi.
SONUÇ: Çalışmamızda en sık ev tozu akarlarına karşı hassasiyet saptandı. Hastaların %34.8’inde orta/şiddetli persistan alerjik rinit tespit edildi. Bu veriler literatür ile paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, ev tozu akarı, deri prick testi, Trabzon


Evaluation of patients diagnosed with allergic rhinitis and skin prick test results in the Trabzon-Of region

Mehmet Birinci, Suat Terzi
Department Of Otorhinolaryngology, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the skin prick test results of patients admitted with the diagnosis of allergic rhinitis in the Trabzon-Of region and to compare in terms of age, sex, symptoms, complaint times, family history, severity, and duration.
METHODS: This retrospective study included 284 patients (81 males, 203 females; mean age: 35±16 years; range, 10 to 78 years) who underwent a skin prick test in 2020. The patients were examined in terms of age, sex, symptoms, complaint times, allergy history, family history of allergy, severity, and duration of symptoms.
RESULTS: The four most common symptoms were postnasal drip, sneezing, nasal congestion, and itchy throat, respectively. Half of the patients had symptoms throughout the year. Ninety-nine patients had moderate/severe persistent allergic rhinitis. The most common allergen was house dust mite.
CONCLUSION: In our study, sensitivity was most frequently to house dust mites. Moderate/severe persistent allergic rhinitis was detected in 34.8% of the patients. These data show parallelism with the literature.

Key words: Allergic rhinitis, house dust mite, skin prick test, Trabzon


Mehmet Birinci, Suat Terzi. Evaluation of patients diagnosed with allergic rhinitis and skin prick test results in the Trabzon-Of region. Praxis of ORL. 2022; 10(2): 63-67

Corresponding Author: Mehmet Birinci, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce