Praxis of ORL: Total larenjektomili hastalarda COVID-19 | COVID-19 in patients with total laryngectomy
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2022  Volume: 10  Issue: 2  51-56
doi: 10.5606/kbbu.2022.20982

Total larenjektomili hastalarda COVID-19

Yetkin Zeki Yilmaz1, Doğan Çakan1, Begüm Bahar Yilmaz2, Musa Musayev1, Atakan Demir1, Aysegul Batioglu-karaaltin1
1Istanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Istanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada total larenjektomili hastalarda koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) hastalığının sıklığı ve klinik şiddeti incelendi.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışma 114 katılımcı (102 erkek, 12 kadın; ort. yaş: 65.9±10.4 yıl; dağılım, 40-90 yıl) ile yürütüldü. Çalışma grubuna Haziran 2014 - Haziran 2018 tarihleri arasında kliniğimizde total larenjektomi ameliyatı geçiren 57 hasta dahil edildi. Kliniğimize başvuran sağlıklı bireyler arasından 57 kişi kontrol grubuna dahil edildi. Çalışma gruplarında COVID-19’un sıklığı tespit edildi. Hastaların COVID-19 semptomlarının şiddeti sorgulandı ve elde edilen veriler analiz edildi.
BULGULAR: Çalışma grubu 52 (%91.2) erkek ve beş (%8.8) kadın hastadan, kontrol grubu ise 50 (%87.7) erkek ve yedi (%12.3) kadın katılımcıdan oluştu. Grupların yaş ortalamaları çalışma grubu için 65.9±10.4 yıl (medyan yaş: 65 yıl; dağılım, 40-92 yıl), kontrol grubu için 65.7±11.0 yıl (medyan yaş: 65 yıl; dağılım, 40-94 yıl) idi. Çalışma grubundaki COVID-19 görülme oranı, kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüktü (p=0.001). COVID-19 semptomlarının değerlendirilmesinde, öksürük ve koku bozukluğu semptomları Çalışma grubunda anlamlı olarak daha şiddetli bulundu (sırasıyla, p=0.001, p=0.001). Çalışma grubunda yatan hasta sayısı kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede fazlaydı (p=0.015).
SONUÇ: COVID-19 sıklığı total larenjektomili hastalarda normal popülasyona kıyasla düşük olabilir. Bununla birlikte COVID-19 kliniği total larenjektomili hastalarda normal popülasyona göre daha ağır seyrediyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, tanı, larenjektomi, larenks kanseri, semptomlar.


COVID-19 in patients with total laryngectomy

Yetkin Zeki Yilmaz1, Doğan Çakan1, Begüm Bahar Yilmaz2, Musa Musayev1, Atakan Demir1, Aysegul Batioglu-karaaltin1
1Department of Otolaryngology, Istanbul University-Cerrrahpaşa, Cerrahpaşa Medicine Faculty, Istanbul, Türkiye
2Department of Otolaryngology, Istanbul Başaksehir Çam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the frequency and clinical severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19) disease in patients with total laryngectomy.
METHODS: This retrospective study was conducted with 114 participants (102 males, 12 females; mean age: 65.9±10.4 years; range, 40 to 92 years). Fifty-seven patients who underwent total laryngectomy in our clinic between June 2014 and June 2018 were included in the study group. Among the healthy individuals who applied to our clinic, 57 people were included in the control group. The frequency of COVID-19 was determined in the study groups. The severity of COVID-19 symptoms of the patients was questioned, and the obtained data were analyzed.
RESULTS: The study group consisted of 52 (91.2%) male and five (8.8%) female patients, and the control group consisted of 50 (87.7%) male and seven (12.3%) female participants. The mean ages of the groups were 65.9±10.4 years (median age: 65 years; range, 40 to 92 years) for study group and 65.7±11.0 years (median age: 65 years; range, 40 to 94 years) for control group. The frequency of COVID-19 in study group was significantly lower compared to control group (p=0.001). In the evaluation of COVID-19 symptoms, cough and smell disorder symptoms were found to be significantly more severe in study group (p=0.001, p=0.001, respectively). The number of inpatients treated in study group was significantly higher than in control group (p=0.015).
CONCLUSION: The incidence of COVID-19 may be lower in patients with total laryngectomy compared to the normal population. However, the clinical course of COVID-19 may be more severe in patients with total laryngectomy compared to the normal population.

Key words: COVID-19, diagnosis, larnygectomy, larynx cancer, symptoms.


Yetkin Zeki Yilmaz, Doğan Çakan, Begüm Bahar Yilmaz, Musa Musayev, Atakan Demir, Aysegul Batioglu-karaaltin. COVID-19 in patients with total laryngectomy. Praxis of ORL. 2022; 10(2): 51-56

Corresponding Author: Yetkin Zeki Yilmaz, Türkiye: [email protected]


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce