Praxis of ORL: Septoplasti sonrası ameliyat sonrası ağrı üzerine intravenöz parasetamol ve tenoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması | A comparison of the effect of intravenous paracetamol and tenoxicam on postoperative pain following septoplasty
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2013  Volume: 1  Issue: 1  17-21
doi: 10.5606/kbbu.2013.69885

Septoplasti sonrası ameliyat sonrası ağrı üzerine intravenöz parasetamol ve tenoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması

Adem Çakmak, Murat Salihoğlu, Atila Güngör

Amaç: Bu çalışmada septoplasti sonrası ağrı yönetiminde intravenöz parasetamol ve tenoksikamın etkinliği karşılaştırıldı.
Hastalar ve Yöntemler: Bu randomize kontrollü çalışmaya Mayıs 2008 - Ocak 2009 tarihleri arasında kliniğimizde septoplasti yapılan 40 erişkin erkek hasta (ort. yaş 21.7 yıl; dağılım 19-24 yıl) dahil edildi. Hastalar her bir grupta 20 kişi olacak şekilde rastgele iki gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası analjezi, birinci grupta (parasetamol grubu) her altı saatte bir intravenöz 1 gr parasetamol ile; ikinci grupta (tenoksikam grubu) ise, ilk 24 saatte intravenöz tek doz 20 mg tenoksikam ile sağlandı. Görsel analog ölçeği (GAÖ), ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası 30. dakikada, 1, 2, 6, 12. ve 24. saatlerde ağrı düzeyini değerlendirmek için kullanıldı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar her iki grupta da kaydedildi.
Bulgular: Gruplar arasında ameliyat sırası ağrı skorları açısından anlamlı fark yoktu (p=0.47). Görsel analog ölçeği skoru parasetamol grubunda 30. dakika (p=0.018), 1, 2. ve 6. saatlerde tenoksikam grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0.0001; p=0.001; p=0.04).
Sonuç: Septoplasti ameliyatı sonrası erken dönemde, orta düzey ağrı mevcuttur. Bu durum ise analjeziklerle önlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lokal; parasetamol; ameliyat sonrası ağrı; septoplasti; tenoksikam.


A comparison of the effect of intravenous paracetamol and tenoxicam on postoperative pain following septoplasty

Adem Çakmak, Murat Salihoğlu, Atila Güngör

Objectives: This study aims to compare the efficacy of intravenous paracetamol and tenoxicam in the management of postoperative pain following septoplasty.
Patients and Methods: Between May 2008 and January 2009, 40 male adults (mean age 21.7 years; range 19 to 24 years) who underwent septoplasty in our clinic were included in this randomized controlled study. Patients were randomly divided into two groups, including 20 in each group. Analgesia was achieved through intravenous paracetamol 1 g every six hours in the first group (paracetamol group) and intravenous tenoxicam 20 mg at a single dose within the first 24 hours in the second group (tenoxicam group). Visual analog scale (VAS) was used to assess the pain severity preoperatively and at 30 minutes, 1, 2, 6, 12 and 24 hours postoperatively. Postoperative complications for both groups were also recorded.
Results: There was no significant difference in intraoperative pain scores between the groups (p=0.47). The VAS scores at 30 minutes (p=0.018), 1, 2 and 6 hours were significantly lower in paracetamol group, compared to tenoxicam group (p=0.0001; p=0.001; p=0.04, respectively).
Conclusion: Early postoperative moderate pain is accompanied following septoplasty. This can be prevented by using analgesics.

Key words: Local; paracetamol; postoperative pain; septoplasty; tenoxicam.


Adem Çakmak, Murat Salihoğlu, Atila Güngör. A comparison of the effect of intravenous paracetamol and tenoxicam on postoperative pain following septoplasty. Praxis of ORL. 2013; 1(1): 17-21

Corresponding Author: Adem Çakmak


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce