Praxis of ORL: Kulak burun boğaz anabilim dalı klinik ve poliklinik maliyetlerinin değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi örneği | Assessment of clinical and polyclinic costs of ear, nose and throat department: an example of university hospital
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2015  Volume: 3  Issue: 2  68-73
doi: 10.5606/kbbu.2015.30602

Kulak burun boğaz anabilim dalı klinik ve poliklinik maliyetlerinin değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi örneği

Haluk Özsarı1, Serhat Yanık2, Suphi Vehid3, Arzu Üzgül Yenidikici4, Haydar Hoşgör4, Canser Boz4
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Muhasebe Finans, Istanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul
4İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin kulak burun boğaz (KBB) anabilim dalına ait klinik ve poliklinik maliyetleri hesaplanarak hastane yöneticilerine rehberlik sağlanması amaçlandı.
YÖNTEMLER: 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında KBB anabilim dalına ait tıbbi, idari ve mali kayıtlar gerekli izinler alınarak incelendi ve değerlendirildi. Çalışmanın evreni belirtilen bir yıl içinde KBB anabilim dalı kliniğinde yatarak ve ayaktan hizmet alan tüm hastaları içerdi.
BULGULAR: 2013 yılında KBB anabilim dalı polikliniğine toplam 35.195 hasta başvurdu. Bu hastalardan 2.243’ü yatarak tedavi edildi ve toplam 3.104 ameliyat gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde KBB anabilim dalı için toplam 4.997.673 ¨ harcama yapıldı. Toplam maliyetin %44.83’ü personel giderlerini, %35.86’sı ilaç ve tıbbi malzeme giderlerini, geri kalan %19.31’i ise yemek, temizlik, elektrik su doğalgaz ve güvenlik hizmet alımı gibi diğer giderleri içerdi.
SONUÇ: 2013 yılında yapılan toplam harcamaların büyük çoğunluğu klinikte gerçekleşmiştir. Sağlık yöneticileri hastane maliyetlerini düşürmek için maliyet analizi çalışmalarına önem vererek klinik ve poliklinik maliyetlerini belirlemeli ve giderleri arasındaki ilişkileri tespit etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kulak burun boğaz, hastane; poliklinik ve klinik maliyet.


Assessment of clinical and polyclinic costs of ear, nose and throat department: an example of university hospital

Haluk Özsarı1, Serhat Yanık2, Suphi Vehid3, Arzu Üzgül Yenidikici4, Haydar Hoşgör4, Canser Boz4
1Department Of Health Management, Acibadem University, Istanbul
2Department Of Accounting And Finance, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Faculty Of Cerrapasa Medical School, Istanbul University, Istanbul, Turkey
4Department Of Health Management, Istanbul University, Istanbul

OBJECTIVE: This study aims to provide guidance to hospital administrators by calculating clinic and polyclinic costs of ear, nose and throat (ENT) department in a tertiary university hospital.
METHODS: Medical, administrative and financial records of ENT department between January 01st 2013 and December 31st 2013 were examined and evaluated upon receiving the required permissions. The universe of the study consisted of all inpatients and outpatients who took service at ENT department during the indicated year.
RESULTS: A total of 35,195 patients admitted to the polyclinic of ENT department in 2013. Of these patients, 2,243 received inpatient treatment and a total of 3,104 surgeries were performed. During this period, a total of 4,997,673 ¨ expenditure was made for ENT Department. Of the total cost, 44.83% included personnel expenses, 35.86% medications and medical supplies expenses, and the remaining 19.31% other expenses including food, cleaning, electricity water gas, and security services procurement.
CONCLUSION: The majority of the total spending made in 2013 has been in the clinic. To reduce hospital costs, health administrators must determine clinic and polyclinic costs by prioritizing cost analysis studies and identify the relationships between expenses.

Key words: Ear nose and throat, hospital; polyclinic and clinical cost.


Haluk Özsarı, Serhat Yanık, Suphi Vehid, Arzu Üzgül Yenidikici, Haydar Hoşgör, Canser Boz. Assessment of clinical and polyclinic costs of ear, nose and throat department: an example of university hospital. Praxis of ORL. 2015; 3(2): 68-73

Corresponding Author: Canser Boz, Türkiye: [email protected]


Full Text
(Turkish)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce