Praxis of ORL: Tonsil lojunun mukozal fleplerle örtülmesi: Tonsillektomi sonrası ağrıyı azaltmada farklı bir yöntem | Covering the tonsillar fossa with mucosal flaps: A different method for reducing pain after tonsillectomy
<< Back
Praxis of ORL. Year: 2022  Volume: 10  Issue: 2  45-50
doi: 10.5606/kbbu.2022.38268

Tonsil lojunun mukozal fleplerle örtülmesi: Tonsillektomi sonrası ağrıyı azaltmada farklı bir yöntem

Cevat Uçar1, Ömer Sağlam2
1Özel Türkiye Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kasımpaşa Deniz Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, tonsillektomi sırasında tonsil loju mukozal fleplerle kapatılarak ağrı morbiditesinin azaltılması ve erken oral beslenme ile sosyal hayata erken dönüşün sağlanması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu randomize kontrollü çalışma, Nisan 2012-Nisan 2019 tarihleri arasında tonsillektomi yapılan toplam 231 hasta (160 erkek, 71 kadın; ort. yaş: 9.7±9.1 yıl; dağılım, 2-57 yıl) ile yürütüldü. Hastalar iki gruba ayrıldı: klasik soğuk bıçak tekniği ile tonsillektominin yapıldığı ve tonsil lojunun mukozal fleplerle kapatıldığı çalışma grubu (n=158; 105 erkek, 53 kadın; ort. yaş: 9.1±9.2 yıl; dağılım, 2-57 yıl) ve klasik soğuk bıçak tekniği ile tonsillektominin uygulandığı kontrol grubu (n=73; 55 erkek, 18 kadın; ort. yaş: 10.9±8.8 yıl; dağılım, 2-51 yıl). Ameliyat sonrası ağrı şikayetleri, ağrısız beslenme ve ameliyat süresi değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama ameliyat süresi çalışma grubunda 46 dk, kontrol grubunda 38 dk idi. Ameliyat süresi ortalaması, ameliyat sonrası ağrı ve ağrısız beslenme açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.001). Her iki grupta da bir komplikasyon gözlenmedi.
SONUÇ: Tonsil lojunun mukozal fleplerle örtülmesi yöntemiyle yapılan tonsillektomi, ameliyat sonrası ağrıyı azalttı ve hastaların normal diyetle beslenmesini kolaylaştırdı.

Anahtar Kelimeler: Mukozal flepler, ameliyat sonrası ağrı, cerrahi, tonsillektomi.


Covering the tonsillar fossa with mucosal flaps: A different method for reducing pain after tonsillectomy

Cevat Uçar1, Ömer Sağlam2
1Department of Otolaryngology, Türkiye Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Otolaryngology, Kasımpaşa Naval Hospital, Istanbul, Türkiye

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to reduce pain morbidity and provide early return to social life through early oral feeding by covering the tonsillar fossa with mucosal flaps during tonsillectomy.
METHODS: This randomized controlled trial was conducted with a total of 231 patients (160 males, 71 females; mean age: 9.7±9.1 years; range, 2 to 57 years) who underwent tonsillectomy between April 2012 and April 2019. Patients were divided into two groups: the study group (n=158; 105 males, 53 females; mean age: 9.1±9.2 years; range, 2 to 57 years), in which tonsillectomy with the classic cold knife technique and covering the tonsillar fossa with mucosal flaps was performed, and the control group (n=73; 55 males, 18 females; mean age: 10.9±8.8 years; range, 2 to 51 years), in which tonsillectomy with the classic cold knife technique was applied. Postoperative pain complaints, painless nutrition, and operation time were evaluated.
RESULTS: The mean operation time was 46 min in the study group and 38 min in the control group. A statistically significant difference was observed between the groups in mean operation time, postoperative pain, and painless nutrition (p<0.001). No significant complications were observed in both groups.
CONCLUSION: Tonsillectomy by covering the tonsillar fossa with mucosal flaps method significantly decreased postoperative pain and facilitated painless nutrition.

Key words: Mucosal flaps, postoperative pain, surgery, tonsillectomy.


Cevat Uçar, Ömer Sağlam. Covering the tonsillar fossa with mucosal flaps: A different method for reducing pain after tonsillectomy. Praxis of ORL. 2022; 10(2): 45-50

Corresponding Author: Cevat Uçar, Türkiye: [email protected]


Full Text
(English)The fulltexts are in PDF format. If you dont have Adobe Acrobat Reader installed please click here to download. Adobe Acrobat Reader is a freeware software
 
  © | Praxis of Otorhinolaryngology
created by minduce